Krisehandtering og samordning

Oppdatert 11.07.2022

Ansvarsprinsippet inneber at den instansen som er ansvarleg for eit område i ein normalsituasjon, også har ansvaret ved ekstraordinære hendingar og kriser. Nærleiksprinsippet inneber at kriser skal handterast på lågast mogleg nivå.

Statsforvaltaren kan samordne innsatsen

Ved større kriser og katastrofar er det ofte fleire instansar som er involverte i krisehandteringa. I slike situasjonar kan Statsforvaltaren samordne innsatsen. Dersom det blir aktuelt å setje i verk ei slik regional samordning, skal det opprettast kontakt mellom Statsforvaltaren og dei aktuelle etatane. Her kan fylkesberedskapsrådet vere eit viktig forum.

Alle fylke skal ha eit fylkesberedskapsråd

Fylkesberedskapsrådet er sett saman av leiarar av offentlege beredskapsetatar, kommunar, næringsliv og frivillige organisasjonar. Rådet er eit forum for gjensidig orientering om beredskapsarbeid, og i ein krisesituasjon vil rådet vere eit sentralt samarbeids- og støtteorgan for Statsforvaltaren.

Ved krig har Statsforvaltaren mynde til å ta hand om viktige samfunnsinteresser dersom kommunikasjonen med regjeringa blir broten.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 16.03.2022, Sist endra 17.03.2022

Registrering av ukrainske flyktningar i Vestland

Onsdag 16. mars opna Vest politidistrikt eit registreringssenter for ukrainske flyktningar i Bergen. Sjølv om det vert ei forenkla saksbehandling av flyktningar frå Ukraina, må det påreknast lang ventetid. Det vert jobba med å få på plass ei timebestillingsløysing.


Publisert 11.03.2022

Evaluering av bistand frå Forsvaret til vaksinering i Vestland

Erfaringane frå arbeidet med bistand frå forsvaret til vaksinasjon i kommunane har gitt oss nyttige læringspunkt til det vidare arbeidet med totalforsvaret.


Publisert 04.03.2022

Situasjonen ved Zaporizhzhia kjernekraftverk i Ukraina

Det er så langt ikkje meldt auka strålenivå etter dei harde kamphandlingane i området ved Zaporizhzhia kjernekraftverk sør i Ukraina.


Publisert 22.02.2022

Fylkesberedskapsrådet diskuterte den tryggleikspolitiske situasjonen i Europa

Tysdag 8. februar samla Statsforvaltaren fylkesberedskapsrådet på Haakonsvern for å diskutere den ustabile tryggleikssituasjonen i Europa.


Publisert 22.12.2021, Sist endra 21.02.2022

Møte med kommunane om koronasituasjonen

Statsforvaltaren har faste møte med kommunane i samband med koronapandemien. I møta deltek òg dei tre helseføretaka, fylkeskommunen, KS, Sivilforsvaret og andre aktuelle aktørar. Her blir referat frå møta publisert. 


Publisert 03.12.2021

Regjeringa innfører regionale tiltak i bergensområdet

Regjeringa innfører regionale tiltak i Bergen og fleire kommunar i Vestland for å få ned smitten. Tiltaka gjeld frå kl. 21 i dag, 3. desember.


Publisert 25.11.2021

Evalueringsmøte etter utmarksbrannane i Øygarden

I september møttest representantar frå brannvesen, politiet, helsetenesta, sivilforsvaret, Røde Kors, industrivern, Øygarden kommune og Statsforvaltaren for å evaluere handteringa av utmarksbrannane i Øygarden i juni 2021. Hovudtemaet var samvirke og samarbeid, med mål om å få fram forbetrings- og lærepunkt til oppfølging.


Publisert 04.08.2021

Viktige læringspunkt frå halvtanna år med koronapandemi

Vi har gjennomført andre trinn i undervegsevalueringa av pandemihandteringa, og meiner at vi i Vestland har klart å handtere pandemien på ein god måte.


Publisert 06.04.2021

Fast avløysar som fylkesberedskapssjef

Anne Catherine Fasmer Eide tek over rolla som avløysar for fylkesberedskapssjef Haavard Stensvand frå 14. april, medan Mari Severinsen er i permisjon. 


Publisert 08.02.2021, Sist endra 03.11.2021

Fylkeslegens vurdering av risikonivå i Vestland

Etter at samfunnet har blitt gjenopna til ein normal kvardag med auka beredskap, blir det ikkje lenger publisert fylkeslegens vurdering. Vi følgjer situasjonen tett, og vil starte opp att med faste rapportar på denne sida igjen dersom det skulle bli aktuelt.


Fylkesberedskapssjef

Beredskapsvakt

Ved akutte spørsmål og meldingar utanom kontortid.
Obs! For kommunar og regionale aktørar, ikkje privatpersonar.

Vakttelefon: 916 99 098 (ikkje SMS)

E-post: sfvlberedskap@statsforvalteren.no 
(tidl. e-postadresse fungerer).