Apostillestempel på dokument

Oppdatert 22.03.2022

Legalisering er ein formalitet som kan vere nødvendig for at eit dokument utarbeidd av norske styresmakter skal få rettsvirkning i utlandet. Hos Statsforvaltaren kan dokumenta dine få eit apostillestempel, som er ei forenkla legalisering.

Statsforvaltaren legaliserer dokument som skal brukast i dei landa som har slutta seg til apostillekonvensjonen. Dette er lista over land som er parter i Haag-konvensjonen om apostille.

Ved å apostillestemple eit dokument stadfestar Statsforvaltaren at:

  1. signaturen til den offentlege funksjonæren er ekte
  2. den offentlege funksjonæren har den stillinga som er oppgitt i dokumentet
  3. stempelet som er påført dokumentet er ekte

Det er berre dokument i original, eller rett kopi stadfesta av offentleg styresmakt, som kan få apostillestempel. Mange dokument må først ha stadfesting hos notarius publicus før du kan få apostillestempel på dokumentet. Dette gjeld til dømes dokument som er skrivne eller stadfesta av statsautoriserte translatørar. Det same gjeld dokument som er skrivne av andre private yrkesutøvarar med autorisasjon frå det offentlege, til dømes advokatar, helsepersonell og revisorar. 

Ei rekke dokument frå offentleg forvalting kan få apostillestempel utan at du må gå via notarius publicus. Dette gjeld til dømes dokument som har løvestempel og signatur frå skattekontor, politi, handelskammer osv. 

For at vi skal kunne apostillestemple eit dokument, må dokumentet ha:

  • namn og tittel til vedkommande som har signert dokumentet, anten med trykte bokstaver eller blokkbokstavar
  • signatur (helst med blå penn)
  • embetsstempelet (som regel løvestempel) til den offentlege instansen som har skrive ut dokumentet

Statsforvaltaren kan ikkje hjelpe til med å omsetje til andre språk, men nokre offentlege instansar gir deg fleirspråklege attestar dersom du ber om det.

Det er Utanriksdepartementet som legaliserer dokument for bruk i alle land som ikkje er part i Haag-konvensjonen om apostille. Dokument som skal brukast i Norden, treng ikkje apostillestempel. Her er det nok med ein notarialstadfesting.

Slik går du fram dersom du treng apostillestempel på eit dokument

Dokument som treng apostille, kan anten sendast til Statsforvaltaren per post eller leverast i resepsjonen. Du kan ikkje bruke e-post, faks eller liknande. Dersom du postlegg dokumenta, ber vi om at du i eit følgeskriv opplyser:

  • kva land dokumenta skal brukast i
  • adressa vi skal bruke når vi sender dokumentet tilbake til deg
  • telefonnummer vi kan nå deg på dersom vi treng å kontakte deg

 

Vis meir

For å få apostillestempel på eit dokument hjå Statsforvaltaren i Vestland kan du anten avtale time ved ein av kontorstadane våre, eller sende dokumentet i posten.

Du kan bestille time for å få apostille mellom kl 09.00 og 14.00. Her får du nærare informasjon om rutiner på dei ulike kontorstadene våre. 

Bestill apostille-time i Bergen

For timebestilling til apostille ved kontoret vårt i Bergen, ring 55 57 20 50. Servicesenteret i Bergen er stengt for tilfeldig besøkande på fredagar, men det er framleis høve til å få apostille etter kl. 12 ved avtale.

Dokument som treng apostillestempel kan også sendast til Postboks 7310, 5020 Bergen. Hugs å skrive returadresse og kva land dokumentet skal brukast i. 

Bestill apostille-time i Leikanger

For timebestilling til apostille ved kontoret vårt på Leikanger, ring 57 64 30 06. 

Bestill apostille-time i Førde

For timebestilling til apostille ved kontoret vårt i Førde, ring 57 64 30 63 /57 64 30 65 /57 64 30 61 /57 64 30 72. 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Apostillestempel

Dokument som treng apostillestempel kan sendast til

Statsforvaltaren i Vestland
Postboks 7310
5020 Bergen

eller

Statsforvaltaren i Vestland
Njøsavegen 2
6863 Leikanger.

Besøksadresser finn du her.