Kommuneøkonomi

Statsforvaltaren skal gi råd og rettleiing i økonomiforvaltninga, blant anna knytt til regelverk, inntektssystem og statsbudsjett.

Robek

ROBEK-registeret er eit register over kommunar og fylkeskommunar som er i økonomisk ubalanse eller som ikkje har vedteke økonomiplanen, årsbudsjettet eller årsrekneskapen innanfor dei fristane som gjeld. Kommunar og fylkeskommunar i ROBEK er underlagt statleg kontroll (delegert til Statsforvaltaren) med årsbudsjettet, låneopptak og langsiktige leigeavtalar. Kommunar og fylkeskommunar i ROBEK skal fastsette ein tiltaksplan som sikrar at økonomien kjem i balanse.

Kommunale garantiar

Kommunar kan gi lånegarantiar. Vedtaket skal godkjennast av Statsforvaltaren dersom beløpet som kommunen garanterer for, er over ein bestemt sum. Tal innbyggarar per 1. januar året før garantivedtaket avgjer beløpsgrensa for kommunen. Beløpsgrensene er slik: 

  • 800 000 kroner for kommunar som ikkje har meir enn 3000 innbyggarar
  • 2 000 000 kroner for kommunar som har over 3000, men ikkje meir enn 10 000 innbyggarar
  • 4 000 000 for kommuner som har over 10 000, men ikkje meir enn 30 000 innbyggarar
  • 7 000 000 for kommuner som har over 30 000, men ikkje meir enn 100 000 innbyggarar
  • 10 000 000 for kommuner som har over 100 000 innbyggarar

Kommunen kan bruke det digitale søknadsskjemaet til å søkje Statsforvaltaren om godkjenning av kommunal garanti. Bruk av skjemaet sikrar at vi får inn dei opplysningane vi treng for å behandle søknaden. Kommunen kan gjerne også bruke skjemaet som støtte og kontroll i framkant av at saka skal opp til politisk behandling i kommunen.

Skjønnsmidlar

Kommunane kan få skjønnsmidlar, som er ein del av dei statlege overføringane til kommunesektoren. Det er Statsforvaltaren som fordeler midlane til kommunen i det enkelte fylket. Tildelinga skjer etter departementets retningslinjer.

Interkommunale selskap

Dersom ein av eigarkommunane i selskapet er underlagt reglane i kommunelovas § 28-3, skal selskapets vedtak om opptak av lån, godkjennast av Statsforvaltaren.

Vis meir


Publisert 09.12.2021

Kontroll av kommunane sine budsjett og økonomiplanar

Alle kommunestyra skal innan årskiftet vedta eit årsbudsjett for 2022 og økonomiplan for 2022 til og med 2025. Etter at vedtaka er gjort, skal budsjett og økonomiplan sendast til Statsforvaltaren for gjennomgang og kontroll. 


Publisert 19.11.2021

Oppsummering frå samling i økonominettverket 2021

Årets samling i økonominettverket er gjennomført, og arbeidsutvalet takkar alle innleiarar og deltakarar for ein god og innhaldsrik konferanse.


Publisert 11.11.2021

Kostra-rapportering for 2021

Kommunane, interkommunale selskap og samarbeid, og kommunale føretak skal rapportere elektroniske skjema og filuttrekk til Statistisk sentralbyrå (SSB) innan 22. februar 2022.


Publisert 09.11.2021

Tillegg til statsbudsjettet 2022

Solberg-regjeringa presenterte den 12. oktober framlegg til statsbudsjett for 2022. Den nye regjeringa la i går fram ein tilleggsproposisjon med framlegg til endringar i statsbudsjettet for 2022.


Publisert 18.10.2021

Fordeling av resten av skjønnsmidlane for 2021

Statsforvaltaren har i haust fordelt 16 mill. kroner i tilbakehaldne skjønnsmidlar. Midlane er fordelte til kommunar med utilsikta reduksjonar i inntekter etter kommunesamanslåing, ein vanskeleg overordna økonomisk situasjon, eller ekstra utgifter etter naturhendingar og økonomiske utfordringar som har oppstått gjennom året.


Publisert 12.10.2021

Statsbudsjettet for 2022

Statsbudsjettet for 2022 er lagt fram i dag frå regjeringa Solberg. Den nye regjeringa vil leggje fram ein tilleggsproposisjon i byrjinga av november. Stortinget gjer vedtak for det endelege budsjettet medio desember. 


Publisert 12.10.2021

Fordeling av skjønn i statsbudsjettet

Statsforvaltaren har i fordelinga av skjønnsmidlar lagt til grunn ei heilskapleg vurdering av kommunanes overordna økonomiske situasjon. I tillegg har vi vurdert om det er lokale tilhøve som ikkje er varetekne godt nok i inntektssystemet eller gjennom andre tilskotsordningar.


Publisert 22.09.2021

Kommuneøkonomi 2021–2024

Statsforvaltaren har gått gjennom budsjett og økonomiplanar for 2021–2024 til alle kommunane i Vestland. I tillegg til kontroll av balanse i budsjetteringa, har vi sett på sentrale økonomiske nøkkeltal, og korleis kommunane har følgt opp økonomiplanlegginga etter kommunelova.


Publisert 06.07.2021

Austrheim kommune ute av Robek

Austrheim kommunestyre har vedteke rekneskapen for 2020, som viser at alt meirforbruk no er dekt inn. Kommunen er derfor meld ut av Robek.


Publisert 16.06.2021

Skjønnsmidlar til kommunane etter ekstra utgifter og smittetal for covid-19

Statsforvaltaren har fordelt 220 mill. kroner i skjønnsmidlar til kommunane i Vestland etter ekstra utgifter og smittetal som følgje av covid-19 i første halvår 2021.