Kommuneøkonomi

Oppdatert 02.01.2023

Statsforvalteren skal gi råd og veiledning i økonomiforvaltningen, blant annet knyttet til regelverk, inntektssystem og statsbudsjettet.

Robek

Robek-registeret er et register over kommuner og fylkeskommuner som er i økonomisk ubalanse eller som ikke har vedtatt økonomiplanen, årsbudsjettet eller årsregnskapet innenfor de fristene som gjelder. Kommuner og fylkeskommuner i Robek er underlagt statlig kontroll med årsbudsjett, låneopptak og langsiktige leieavtaler. For kommunene er denne kontrollen delegert til Statsforvalteren. Kommuner og fylkeskommuner i Robek skal fastsette en tiltaksplan som sikrer at økonomien bringes i balanse.

Kommunale garantier

Kommunene kan gi lånegarantier. Vedtaket skal godkjennes av Statsforvalteren dersom beløpet det garanteres for overstiger en bestemt grense. Antall innbyggere per 1. januar året før garantivedtaket avgjør beløpsgrensen for kommunen. Beløpsgrensene er slik: 

  • 800 000 kroner for kommuner som ikke har mer enn 3000 innbyggere
  • 2 000 000 kroner for kommuner som har over 3000, men ikke mer enn 10 000 innbyggere
  • 4 000 000 for kommuner som har over 10 000, men ikke mer enn 30 000 innbyggere
  • 7 000 000 for kommuner som har over 30 000, men ikke mer enn 100 000 innbyggere
  • 10 000 000 for kommuner som har over 100 000 innbyggere

Kommunen kan bruke det digitale søknadsskjemaet til å søke Statsforvalteren om godkjenning av kommunal garanti. Bruk av skjemaet sikrer at vi får inn de opplysningene vi trenger for å behandle søknaden. Kommunen kan gjerne også bruke skjemaet som støtte og kontroll i forkant av at saken skal opp til politisk behandling i kommunen.

Skjønnsmidler

Kommunene kan få skjønnsmidler, som er en del av de statlige overføringene til kommunesektoren. Det er Statsforvalteren som fordeler midlene til kommunen i det enkelte fylket. Tildelingen skjer etter departementets retningslinjer.

Interkommunale selskaper

Dersom en av eierkommunene i selskapet er underlagt reglene i kommunelovens § 28-3, skal selskapets vedtak om opptak av lån, godkjennes av Statsforvalteren.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 30.11.2022

Kostra-rapportering for 2022

Kommunane, interkommunale selskap og samarbeid og kommunale føretak, skal rapportere elektroniske skjema og filuttrekk til Statistisk sentralbyrå (SSB) innan 22. februar 2023.


Publisert 19.11.2022

Oppsummering frå samling i økonominettverket 2022

Årets samling i nettverket er gjennomført, og arbeidsutvalget takkar alle innleiarar og deltakarar for ein god og innhaldsrik konferanse.


Publisert 07.11.2022

Kontroll av kommunane sine budsjett og økonomiplanar

Alle kommunestyra skal innan årskiftet vedta eit årsbudsjett for 2023 og ein økonomiplan for 2023 til og med 2026. Etter at vedtaka er gjort, skal budsjett og økonomiplan sendast til Statsforvaltaren for gjennomgang og kontroll. 


Publisert 21.10.2022

Fordeling av resten av skjønnsmidlane for 2022

Statsforvaltaren har fordelt 15,4 millionar kroner i tilbakehaldne skjønnsmidlar. 


Publisert 06.10.2022

Fordeling av skjønn i statsbudsjettet 2023

Statsforvaltaren har i fordelinga av skjønnsmidlar lagt til grunn ei heilskapleg vurdering av kommunanes overordna økonomiske situasjon. I tillegg har vi vurdert om det er lokale tilhøve som ikkje er varetekne godt nok i inntektssystemet eller gjennom andre tilskotsordningar.


Publisert 06.10.2022

Statsbudsjettet for 2023

Regjeringa Støre har lagt fram Statsbudsjettet for 2023 i dag. Sterk kostnadsvekst og lågare inntekter gir samla sett ein realnedgang for kommunane, samanlikna med nivået i revidert nasjonalbudsjett 2022.


Publisert 24.08.2022

Skjønsmidlar til vertskommunar i samband med den ukrainske flyktning-situasjonen

Stortinget har vedteke å auke skjønsramma til vertskommunar som har vesentlege utgifter til ukrainske flyktningar i mottaksfasen.


Publisert 20.06.2022

Gloppen kommune ute av Robek

Gloppen kommunestyre har vedteke rekneskapen for 2021 som viser at alt meirforbruk no er dekt inn. Kommunen blir derfor meld ut av Robek-registeret.


Publisert 16.06.2022

Bremanger kommune ute av Robek

Bremanger kommunestyre har vedteke rekneskapen for 2021, som viser at alt meirforbruk no er dekt inn. Kommunen blir derfor meld ut av Robek.


Publisert 24.05.2022

Oppsummering frå kommunekonferansen i Balestrand

Årets samling der kommunane møter staten er gjennomført, og vi takkar alle innleiarar og deltakarar for ein god og innhaldsrik konferanse.