Kommuneøkonomi

Oppdatert 01.02.2022

Statsforvalteren skal gi råd og veiledning i økonomiforvaltningen, blant annet knyttet til regelverk, inntektssystem og statsbudsjettet.

Robek

ROBEK-registeret er et register over kommuner og fylkeskommuner som er i økonomisk ubalanse eller som ikke har vedtatt økonomiplanen, årsbudsjettet eller årsregnskapet innenfor de fristene som gjelder. Kommuner og fylkeskommuner i ROBEK er underlagt statlig kontroll med årsbudsjett, låneopptak og langsiktige leieavtaler. For kommunene er denne kontrollen delegert til Statsforvalteren. Kommuner og fylkeskommuner i ROBEK skal fastsette en tiltaksplan som sikrer at økonomien bringes i balanse.

Kommunale garantier

Kommunene kan gi lånegarantier. Vedtaket skal godkjennes av Statsforvalteren dersom beløpet det garanteres for overstiger en bestemt grense. Antall innbyggere per 1. januar året før garantivedtaket avgjør beløpsgrensen for kommunen. Beløpsgrensene er slik: 

  • 800 000 kroner for kommuner som ikke har mer enn 3000 innbyggere
  • 2 000 000 kroner for kommuner som har over 3000, men ikke mer enn 10 000 innbyggere
  • 4 000 000 for kommuner som har over 10 000, men ikke mer enn 30 000 innbyggere
  • 7 000 000 for kommuner som har over 30 000, men ikke mer enn 100 000 innbyggere
  • 10 000 000 for kommuner som har over 100 000 innbyggere

Kommunen kan bruke det digitale søknadsskjemaet til å søke Statsforvalteren om godkjenning av kommunal garanti. Bruk av skjemaet sikrer at vi får inn de opplysningene vi trenger for å behandle søknaden. Kommunen kan gjerne også bruke skjemaet som støtte og kontroll i forkant av at saken skal opp til politisk behandling i kommunen.

Skjønnsmidler

Kommunene kan få skjønnsmidler, som er en del av de statlige overføringene til kommunesektoren. Det er Statsforvalteren som fordeler midlene til kommunen i det enkelte fylket. Tildelingen skjer etter departementets retningslinjer.

Interkommunale selskaper

Dersom en av eierkommunene i selskapet er underlagt reglene i kommunelovens § 28-3, skal selskapets vedtak om opptak av lån, godkjennes av Statsforvalteren.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 04.02.2021

Budsjett og økonomiplanar for kommunane 2021 - 2024

Kommunane sender budsjett 2021 og økonomiplan 2021 – 2024 til Statsforvaltaren, som går gjennom dokumenta etter kommunelova med forskrifter og retningslinjer.


Publisert 18.12.2020

Skjønnsmidlar til kommunar etter ekstra utgifter og smittetal for covid-19

Fylkesmannen har fordelt 133 mill. kroner i skjønnsmidlar til 37 kommunar i Vestland etter ekstra utgifter og smittetal som følgje av covid-19.


Publisert 07.12.2020

Kontroll av kommunanes budsjett og økonomiplanar

Alle kommunestyra skal innan årskiftet vedta eit årsbudsjett for 2021 og ein økonomiplan fram til 2024. Etter at vedtaka er gjort, skal budsjett og økonomiplan sendast til Fylkesmannen for gjennomgang og kontroll. 


Publisert 02.12.2020

Skjønnsmidlar til kommunar med store covid-19-utbrot

Fylkesmannen har fordelt 85 mill. kroner i skjønnsmidlar til 22 kommunar i Vestland, som har hatt store utbrot av covid-19 i perioden september til oktober. 


Publisert 05.11.2020

Kostra-rapportering for 2020

Kommunane, interkommunale selskap og kommunale føretak skal rapportere elektroniske skjema og filuttrekk til Statistisk sentralbyrå (SSB) innan 22. februar 2021.


Publisert 02.11.2020

Oppsummering frå økonominettverket på Voss 20. og 21. oktober

Årets samling i økonominettverket er gjennomført og arbeidsutvalet takkar alle innleiarar og deltakarar for ein god og innhaldsrik konferanse.


Publisert 23.10.2020

Fordeling av resterande skjønnsmidlar

Fylkesmannen har fordelt resterande skjønnsmidlar for 2020 til kommunar i Vestland med til saman 10,2 mill. kroner.


Publisert 22.10.2020

Skjønnsmidlar til ekstra utgifter knytt til koronapandemien

Fylkesmannen har fordelt til saman 68 mill. kroner i skjønnsmidlar til kommunane i Vestland. Midlane utgjer 23,7 mill. kroner som følgje av ekstra utgifter knytte til koronautbrotet og 44,5 mill. kroner etter gjennomførte smittevernstiltak.


Publisert 07.10.2020

Statsbudsjettet for 2021

Statsbudsjettet for 2021 er lagt fram i dag. Årets budsjett og budsjettet for neste år er prega av dei omfattande økonomiske tiltaka retta mot koronapandemien. Det vil kome ein tilleggsproposisjon for 2021 i byrjinga av november, og ei ny saldering for 2020 i slutten av november. 


Publisert 07.10.2020

Fordeling av skjønn i statsbudsjettet

Kommunar med høge utgifter til særleg ressurskrevjande tenester, svak økonomi og høgare sats for arbeidsgjevaravgift er prioriterte i skjønnsfordelinga.