Kommuneøkonomi

Oppdatert 01.02.2022

Statsforvalteren skal gi råd og veiledning i økonomiforvaltningen, blant annet knyttet til regelverk, inntektssystem og statsbudsjettet.

Robek

ROBEK-registeret er et register over kommuner og fylkeskommuner som er i økonomisk ubalanse eller som ikke har vedtatt økonomiplanen, årsbudsjettet eller årsregnskapet innenfor de fristene som gjelder. Kommuner og fylkeskommuner i ROBEK er underlagt statlig kontroll med årsbudsjett, låneopptak og langsiktige leieavtaler. For kommunene er denne kontrollen delegert til Statsforvalteren. Kommuner og fylkeskommuner i ROBEK skal fastsette en tiltaksplan som sikrer at økonomien bringes i balanse.

Kommunale garantier

Kommunene kan gi lånegarantier. Vedtaket skal godkjennes av Statsforvalteren dersom beløpet det garanteres for overstiger en bestemt grense. Antall innbyggere per 1. januar året før garantivedtaket avgjør beløpsgrensen for kommunen. Beløpsgrensene er slik: 

  • 800 000 kroner for kommuner som ikke har mer enn 3000 innbyggere
  • 2 000 000 kroner for kommuner som har over 3000, men ikke mer enn 10 000 innbyggere
  • 4 000 000 for kommuner som har over 10 000, men ikke mer enn 30 000 innbyggere
  • 7 000 000 for kommuner som har over 30 000, men ikke mer enn 100 000 innbyggere
  • 10 000 000 for kommuner som har over 100 000 innbyggere

Kommunen kan bruke det digitale søknadsskjemaet til å søke Statsforvalteren om godkjenning av kommunal garanti. Bruk av skjemaet sikrer at vi får inn de opplysningene vi trenger for å behandle søknaden. Kommunen kan gjerne også bruke skjemaet som støtte og kontroll i forkant av at saken skal opp til politisk behandling i kommunen.

Skjønnsmidler

Kommunene kan få skjønnsmidler, som er en del av de statlige overføringene til kommunesektoren. Det er Statsforvalteren som fordeler midlene til kommunen i det enkelte fylket. Tildelingen skjer etter departementets retningslinjer.

Interkommunale selskaper

Dersom en av eierkommunene i selskapet er underlagt reglene i kommunelovens § 28-3, skal selskapets vedtak om opptak av lån, godkjennes av Statsforvalteren.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 24.05.2022

Oppsummering frå kommunekonferansen i Balestrand

Årets samling der kommunane møter staten er gjennomført, og vi takkar alle innleiarar og deltakarar for ein god og innhaldsrik konferanse.


Publisert 16.05.2022

Revidert nasjonalbudsjett 2022 og kommuneproposisjonen for 2023

Revidert nasjonalbudsjett 2022 og kommuneopplegget for 2023 vart lagt fram 12. mai.


Publisert 25.03.2022

Gode resultat for kommunane i Vestland

Kommunane har levert førebelse rekneskap for 2021. Sjølv om det er forskjellar mellom kommunane, vil resultata samla sett styrkje kommuneøkonomien i Vestland, og ingen av kommunane har no akkumulerte underskot. 


Publisert 25.03.2022

Gloppen har fått godkjent budsjett og økonomiplan

Sidan Gloppen er ein Robek-kommune, må kommunestyret sitt vedtak om budsjett og økonomiplan godkjennast av Statsforvaltaren. Vi har no godkjent budsjett 2022 med ei låneramme på 40,6 mill. kroner.


Publisert 25.03.2022

Bremanger har fått godkjent budsjett og økonomiplan

Sidan Bremanger er Robek-kommune, må kommunestyret sitt vedtak om budsjett og økonomiplan godkjennast av Statsforvaltaren. Vi har no godkjent budsjett 2022 med ei låneramme på 52,4 mill. kroner.


Publisert 24.02.2022

Budsjett og økonomiplanar for kommunane 2022-2025

Kommunane sender budsjett for 2022 og økonomiplan 2022–2025 til Statsforvaltaren, som går gjennom dokumenta etter kommunelova med forskrifter og retningslinjer.


Publisert 09.12.2021

Kontroll av kommunane sine budsjett og økonomiplanar

Alle kommunestyra skal innan årskiftet vedta eit årsbudsjett for 2022 og økonomiplan for 2022 til og med 2025. Etter at vedtaka er gjort, skal budsjett og økonomiplan sendast til Statsforvaltaren for gjennomgang og kontroll. 


Publisert 19.11.2021

Oppsummering frå samling i økonominettverket 2021

Årets samling i økonominettverket er gjennomført, og arbeidsutvalet takkar alle innleiarar og deltakarar for ein god og innhaldsrik konferanse.


Publisert 11.11.2021

Kostra-rapportering for 2021

Kommunane, interkommunale selskap og samarbeid, og kommunale føretak skal rapportere elektroniske skjema og filuttrekk til Statistisk sentralbyrå (SSB) innan 22. februar 2022.


Publisert 09.11.2021

Tillegg til statsbudsjettet 2022

Solberg-regjeringa presenterte den 12. oktober framlegg til statsbudsjett for 2022. Den nye regjeringa la i går fram ein tilleggsproposisjon med framlegg til endringar i statsbudsjettet for 2022.