Kommuneøkonomi

Oppdatert 01.02.2022

Statsforvalteren skal gi råd og veiledning i økonomiforvaltningen, blant annet knyttet til regelverk, inntektssystem og statsbudsjettet.

Robek

ROBEK-registeret er et register over kommuner og fylkeskommuner som er i økonomisk ubalanse eller som ikke har vedtatt økonomiplanen, årsbudsjettet eller årsregnskapet innenfor de fristene som gjelder. Kommuner og fylkeskommuner i ROBEK er underlagt statlig kontroll med årsbudsjett, låneopptak og langsiktige leieavtaler. For kommunene er denne kontrollen delegert til Statsforvalteren. Kommuner og fylkeskommuner i ROBEK skal fastsette en tiltaksplan som sikrer at økonomien bringes i balanse.

Kommunale garantier

Kommunene kan gi lånegarantier. Vedtaket skal godkjennes av Statsforvalteren dersom beløpet det garanteres for overstiger en bestemt grense. Antall innbyggere per 1. januar året før garantivedtaket avgjør beløpsgrensen for kommunen. Beløpsgrensene er slik: 

  • 800 000 kroner for kommuner som ikke har mer enn 3000 innbyggere
  • 2 000 000 kroner for kommuner som har over 3000, men ikke mer enn 10 000 innbyggere
  • 4 000 000 for kommuner som har over 10 000, men ikke mer enn 30 000 innbyggere
  • 7 000 000 for kommuner som har over 30 000, men ikke mer enn 100 000 innbyggere
  • 10 000 000 for kommuner som har over 100 000 innbyggere

Kommunen kan bruke det digitale søknadsskjemaet til å søke Statsforvalteren om godkjenning av kommunal garanti. Bruk av skjemaet sikrer at vi får inn de opplysningene vi trenger for å behandle søknaden. Kommunen kan gjerne også bruke skjemaet som støtte og kontroll i forkant av at saken skal opp til politisk behandling i kommunen.

Skjønnsmidler

Kommunene kan få skjønnsmidler, som er en del av de statlige overføringene til kommunesektoren. Det er Statsforvalteren som fordeler midlene til kommunen i det enkelte fylket. Tildelingen skjer etter departementets retningslinjer.

Interkommunale selskaper

Dersom en av eierkommunene i selskapet er underlagt reglene i kommunelovens § 28-3, skal selskapets vedtak om opptak av lån, godkjennes av Statsforvalteren.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 18.10.2021

Fordeling av resten av skjønnsmidlane for 2021

Statsforvaltaren har i haust fordelt 16 mill. kroner i tilbakehaldne skjønnsmidlar. Midlane er fordelte til kommunar med utilsikta reduksjonar i inntekter etter kommunesamanslåing, ein vanskeleg overordna økonomisk situasjon, eller ekstra utgifter etter naturhendingar og økonomiske utfordringar som har oppstått gjennom året.


Publisert 12.10.2021

Statsbudsjettet for 2022

Statsbudsjettet for 2022 er lagt fram i dag frå regjeringa Solberg. Den nye regjeringa vil leggje fram ein tilleggsproposisjon i byrjinga av november. Stortinget gjer vedtak for det endelege budsjettet medio desember. 


Publisert 12.10.2021

Fordeling av skjønn i statsbudsjettet

Statsforvaltaren har i fordelinga av skjønnsmidlar lagt til grunn ei heilskapleg vurdering av kommunanes overordna økonomiske situasjon. I tillegg har vi vurdert om det er lokale tilhøve som ikkje er varetekne godt nok i inntektssystemet eller gjennom andre tilskotsordningar.


Publisert 22.09.2021

Kommuneøkonomi 2021–2024

Statsforvaltaren har gått gjennom budsjett og økonomiplanar for 2021–2024 til alle kommunane i Vestland. I tillegg til kontroll av balanse i budsjetteringa, har vi sett på sentrale økonomiske nøkkeltal, og korleis kommunane har følgt opp økonomiplanlegginga etter kommunelova.


Publisert 06.07.2021

Austrheim kommune ute av Robek

Austrheim kommunestyre har vedteke rekneskapen for 2020, som viser at alt meirforbruk no er dekt inn. Kommunen er derfor meld ut av Robek.


Publisert 16.06.2021

Skjønnsmidlar til kommunane etter ekstra utgifter og smittetal for covid-19

Statsforvaltaren har fordelt 220 mill. kroner i skjønnsmidlar til kommunane i Vestland etter ekstra utgifter og smittetal som følgje av covid-19 i første halvår 2021.


Publisert 19.05.2021

Revidert nasjonalbudsjett 2021 og kommuneproposisjon for 2022

Revidert nasjonalbudsjett 2021 og kommuneopplegget for 2022 vart lagt fram 11. mai.


Publisert 16.04.2021

Gloppen kommune innmeld i Robek

Gloppen kommunestyre har vedteke eit budsjett og ein økonomiplan der meirforbruket frå 2019 ikkje er nedbetalt innan fristen. Kommunen er derfor innmeld i Register om betinga godkjenning og kontroll (Robek).


Publisert 25.03.2021

Osterøy kommune ute av Robek

Osterøy heradsstyre har vedteke ein økonomiplan for 2022 - 2024 i balanse og blir derfor meld ut av Robek. Kommunen sitt budsjett- og økonomiplanvedtak for 2021 - 2024 er godkjent.


Publisert 16.03.2021

Bremanger med godkjent budsjett og økonomiplan

Bremanger kommune er innmeldt i Robek og Statsforvaltaren har godkjent budsjett 2021 med ei låneramme på 16 mill. kroner.