Miljø og klima

Oppdatert 03.01.2023

Miljøvern er eit omfattande fagfelt som dekkjer alt frå arealforvaltning og førebygging av forureining til kartlegging av naturmangfald, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorar har eit ansvar for å ta omsyn til miljøet i si eiga verksemd. Statsforvaltaren skal medverke til at miljø- og arealpolitikken til regjeringa blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunane har ei sentral rolle i miljøvernarbeidet. Rettleiing og oppfølging av kommunane er derfor ei viktig oppgåve for oss. 

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

13.01.2023

Midlertidig endring av tillatelse

Geminor AS på Storøy i Karmøy, er gitt midlertidig tillatelse til kverning av avfallsbeholdere fram til 01.04.2023.


12.01.2023

Klimasats 2023 - Webinar i regi av Miljødirektoratet

Miljødirektoratet arrangerte 17. januar et webinar om støtteordningen klimasats. Opptaket er nå tilgjengelig


06.01.2023

Søknad om tillatelse fra Åkra Sjømat AS på Karmøy

Åkra Sjømat AS har søkt om tillatelse etter forurensningsloven. Søknaden gjelder foredling av krabbe, fisk og reker på Husøy i Karmøy kommune. Årlig produksjon av ferdigvarer er 3350 tonn fordelt på 245 dager med 14 tonn per dag i gjennomsnitt. 


05.01.2023

Nå kan du søke om midler hos MARFO

Senter mot marin forsøpling (MARFO) tildeler årlig midler til prosjekter for å redusere marin forsøpling.

Søknadsskjemaet for 2023 er åpent frem til 22. januar 2023.

Fredag 6. januar holdes det åpent nettmøte om ordningen.


05.01.2023

Fyllitt fra Rogaland kan potensielt lekke ut tungmetaller

Fyllitten i Stavangerområdet kan være mer problematisk enn bare forhøyede arsenverdier. Høye konsentrasjoner av tungmetaller i giftige konsentrasjoner, kan bli sluppet til miljøet. Det må derfor undersøkes mer i forkant av anleggsvirksomhet og massehåndtering, for å håndtere massene riktig og unngå skade.


02.01.2023

Etterkunngjering av løyve til deponering av reine massar på Velaskaret

Suldal kommune er gitt løyve til å deponera 17 000 m3 reine massar på Velaskaret deponi.


02.01.2023

Nye kommuner kan få støtte til å ta vare på natur

20 kommuner fikk i 2022 tilskudd av Miljødirektoratet til å utarbeide kommunedelplan for naturmangfold. Nå melder Miljødirektoratet at det er åpent for at nye kommuner kan få støtte til å ta vare på natur.


02.11.2022

Søknad om utvidet driftstid fra Stena Recycling AS avd Torvastad

Statsforvalteren i Rogaland har mottatt søknad om utvidet drifstid fra Stena Recycling AS avd Torvastad, lokalisert på Bøneset i Karmøy kommune.


31.10.2022

Programmet er klart! Bli med på seminar om tiltak i sjø

Statsforvalteren inviterer til seminar om mudring, utfylling, dumping, sprenging og peling i sjø 24. november 2022 på Scandic Forus.

Nå er programmet klart!


31.10.2022

Bærekraftsuka: åpent nettarrangement om klimaomstilling

Vi har et nettarrangment under Bærekraftsuka om klimaomstilling med en rekke spennende og aktuelle tema. Nettarangementet er åpent for alle interesserte. 


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Leiargruppa miljø og klima

Marit Sundsvik Bendixen, fylkesmiljøvernsjef, fmromsb@statsforvalteren.no,
tlf. 51 56 89 36 / 92 24 90 43

Cathrine Stabel Eltervåg,
ass. fylkesmiljøvernsjef, fmrocsh@statsforvalteren.no,
tlf. 51 56 89 15

Einar Heegaard, fagleiar natur, fmroehe@statsforvalteren.no,
tlf. 51 56 88 72

Kirsten Redmond Kristiansen,
fagleder forurensning,  fmrokrk@statsforvalteren.no,
tlf. 51 56 87 77 / 41 20 95 30