Miljø og klima

Miljøvern er eit omfattande fagfelt som dekkjer alt frå arealforvaltning og førebygging av forureining til kartlegging av naturmangfald, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorar har eit ansvar for å ta omsyn til miljøet i si eiga verksemd. Statsforvaltaren skal medverke til at miljø- og arealpolitikken til regjeringa blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunane har ei sentral rolle i miljøvernarbeidet. Rettleiing og oppfølging av kommunane er derfor ei viktig oppgåve for oss. 

Vis meir


09.03.2020

Koronaviruset: Her held du deg oppdatert

Råd og informasjon finn du på Folkehelseinstituttets nettsider og på helsenorge.no.
Her finn du lenker, informasjon, kontaktar hos oss – og korona- og vaksinasjonskart for Rogaland. 

11.06.2021

Endring av utsleppsløyve på lokalitet 12116 Ilsvåg Land, Vindafjord kommune

Ilsvåg Holding AS søker om endra løyve til utslepp frå produksjon av inntil 375 tonn smolt/år, tilsvarande 1,5 millionar fisk à 250 gram. Forureiningsmyndigheita kan etter forureiningslova § 11 endre løyvet etter søknad.


10.06.2021

Produksjon av skogmelasse og pellets i Strand kommune

Norsk Skogsmelasse AS har søkt tillatelse etter forurensningsloven for etablering av fabrikk for produksjon av skogsmelasse og pellets på eiendommen gnr. 7 bnr. 5 i Strand kommune. Anlegget skal plasseres i tilknytning til Fiskå Mølle sitt eksisterende anlegg på Fiskå industriområde.


09.06.2021

Søknad om utfylling og peling i sjø - Ytre Barkaviga

Geir Hiim har søkt om tillatelse etter forurensningsloven til utfylling og peling i sjø på eiendom 42/8/2 i Strand kommune. 


07.06.2021

Forlenget tillatelse til utvidet produksjon på Dyrholmen

Grieg Seafood Rogaland AS har hatt en midlertidig tillatelse til økt produksjon på akvakulturlokalitet Dyrholmen i Stavanger kommune. Denne er nå forlenget ut 2021.


07.06.2021

Kunngjøring - ny utslippstillatelse til akvakulturlokalitet Hettaneset

Statsforvalteren har etter søknad gitt en ny utslippstillatelse til MOWI ASA for akvakulturlokalitet Hettaneset i Vindafjord kommune.


07.06.2021

Tillatelse til Nordsjøterminalen AS - utfylling i sjø

Nordsjøterminalen AS er etter søknad gitt en forenklet tillatelse til utfylling i sjø i forbindelse med utvidelse av kaiareal ved eiendom 8/232 i Eigersund kommune. 


04.06.2021

Nytt løyve til mottak av farleg avfall på Toraneset Miljøpark, Vindafjord kommune

Haugaland Interkommunale Miljøverk (HIM) søker om nytt løyve til mottak, sortering, og lagring av farleg avfall frå næringsverksemd og hushald på Toraneset Miljøpark i Vindafjord kommune.


04.06.2021

Endring av løyve til Grieg Seafood Rogaland AS avd Stjernelaks

Grieg Seafood Rogaland AS har søkt om endring av utsleppsløyve etter forureiningslova for anlegget ved Helgøy, Sjernarøyvegen 22, gnr. 171 bnr. 18 i Stavanger kommune.


02.06.2021

Klimakrav i kommunale plansaker

Hvordan kan kommuner stille klimakrav i reguleringsplaner og annet planarbeid? To kommuner presenterer eksempler den 8. juni.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel