Miljø og klima

Miljøvern er eit omfattande fagfelt som dekkjer alt frå arealforvaltning og førebygging av forureining til kartlegging av naturmangfald, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorar har eit ansvar for å ta omsyn til miljøet i si eiga verksemd. Statsforvaltaren skal medverke til at miljø- og arealpolitikken til regjeringa blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunane har ei sentral rolle i miljøvernarbeidet. Rettleiing og oppfølging av kommunane er derfor ei viktig oppgåve for oss. 

Vis meir


Endra 09.12.2021

Koronaviruset: Her held du deg oppdatert

Råd og informasjon finn du på Folkehelseinstituttets nettsider og på helsenorge.no. Her finn du lenker, informasjon, kontaktar hos oss – og korona- og vaksinasjonskart for Rogaland. 

18.01.2022

Risiko for spredning av havnespy med tiltak i sjø

Den fremmede arten Didemnum vexillum, også kjent som havnespy, er nå funnet i Stavanger havn, rundt Haugesund og i Egersund. Vkan ikke utelukke at den også finnes andre steder. Forskrift om fremmede arter pålegger alle som iverksetter tiltak som kan medføre utilsiktet spredning av arten et ansvar for å forebygge spredning av arten. Dette gjelder også for tiltak i sjø, som utfylling og mudring. 


12.01.2022

Søknad om endret tillatelse - Rogaland Gjenvinning AS

Det er søkt om økt rammevilkår for næringsavfall og farlig avfall på avfallshåndteringshallen til Rogaland Gjenvinning på Soma, gnr/bnr.: 65/114 Sandnes kommune.


12.01.2022

250 millionar kr til Klimasats i 2022 – bli med på digitalt inspirasjonsmøte 14. januar

Søknadsfristen 15. februar for Klimasats-midlar nærmar seg. Her kan kommunane søke tilskot til mange ulike klimatiltak. Klimapartnere inviterer alle kommunane i Rogaland til digitalt inspirasjonsmøte fredag 14. januar. På møtet presenterer ei rekke kommunar ulike klimasatsprosjekt. 


11.01.2022

Vipen har blitt kritisk truet

Det er få fuglearter som er så godt kjent i befolkningen som vipa. Spillflukten en tidlig vårdag, der den danser over markene med sin karakteristiske lyd, er lett å legge merke til og et kjærkomment vårtegn for mange. I Rogaland er arten sterkt tilknyttet jordbruket og er et tydelig symbol på nytteforholdet en art kan ha av kulturlandskapet.


10.01.2022

Tilskot natur- og miljøtiltak 2022

For å stimulere til ein brei medverknad gir Klima- og miljødepartementet ymse former for stønad og tilskot til tiltak som blir sette i verk av kommunar, organisasjonar, private verksemder og privatpersonar. Søknadsfristen er 15. januar.


06.01.2022

Søknad om tiltak i sjø ved Spilderhaugvika i Stavanger kommune

Statsforvalteren ber om uttalelser til søknad mottatt fra Lervigveien Bolig AS om tillatelse etter forurensningsloven til tiltak i sjø ved eiendommene 52/670 og 52/674, Støperigata 18, i Stavanger kommune. 


04.01.2022

Uttale til høyring av revisjonsdokument for Ulla-Førre-reguleringa

Meir vatn i enkelte av vassdraga er nødvendig for å betra forholda for fisk og anna liv i vassdraga. Ulla har høgaste prioritet blant vassdraga vi meiner må få auka slepp av vatn. Statsforvaltaren støttar forslaget om eit villreinfond. Det kan brukast til å finansiera utgreiingar og avbøtande tiltak i heile villreinområdet.


17.12.2021

Perlesnormanet observert i Rogaland

Havforskningsinstituttet etterspør observasjoner av perlesnormanet


13.12.2021

Informasjonsmøte om havnespy/japansk sjøpung

I samarbeid med Statsforvaltaren i Vestland, invitere me til informasjonsmøte for oppdrettsnæringa og kommunar om havnespy/japansk sjøpung torsdag 13. januar. Møtet blir digitalt. 


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel