Miljø og klima

Oppdatert 20.12.2023

Miljøvern er eit omfattande fagfelt som dekkjer alt frå arealforvaltning og førebygging av forureining til kartlegging av naturmangfald, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorar har eit ansvar for å ta omsyn til miljøet i si eiga verksemd. Statsforvaltaren skal medverke til at miljø- og arealpolitikken til regjeringa blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunane har ei sentral rolle i miljøvernarbeidet. Rettleiing og oppfølging av kommunane er derfor ei viktig oppgåve for oss. 

Vis meir


14.05.2024

Statsforvalteren har oversendt klage på Rekefjord Stone sin reviderte utslippstillatelse til Miljødirektoratet

Statsforvalteren i Rogaland har behandlet mottatte klager på revidert utslippstillatelse til Rekefjord Stone, og vi har oversendt saken til Miljødirektoratet. På bakgrunn av klagebehandlingen anbefaler vi at tillatelsen blir opprettholdt, men at enkelte vilkår endres.


10.05.2024

Landsdekkande tilsynsaksjon med landbaserte akvakulturanlegg i 2024

Miljøforvaltninga gjennomfører i år ein landsomfattande tilsynsaksjon med landbasert oppdrett av fisk. Vi vil kontrollere anlegg med utslepp regulert i løyve frå Statsforvaltaren i veke 20 til 48.


02.05.2024

Forslag om vern av Mosvatnet naturreservat i Stavanger kommune

Forslag om Mosvatnet naturreservat med framlegg til vernekart og forskrift legges nå ut på samordnet lokal og sentral høring. Merknader sendes Statsforvalteren i Rogaland, sfropost@statsforvalteren.no og merkes «2021/8450 Høring om Mosvatnet naturreservat». Alle kan komme med merknader innen 28. juni 2024.


29.04.2024

Vis omsyn til sårbart fugleliv langs Jærstrendene

Jærstrendene landskapsvernområde har store naturverdiar der fleire område har tilleggsvern som fugle- og plantefredingsområde. Føremålet med vernet er mellom anna å ta vare på dei mektige sanddynene, det rike fuglelivet og dei mange vanlege og uvanlege plantane. Jærstrendene er og eit mye brukt friluftsområde, med eit stort tal besøkande kvart år. For å ta vare på naturen langs kyststripa vår er det naudsynt med tiltak til dømes i hekketida for fugl.


26.04.2024

Lansering av rapport om kommunane sitt arbeid med universell utforming

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet lanserer rapport om korleis kommunane jobbar med universell utforming, i eit webinar 30. april.


18.04.2024, Endra 24.04.2024

Kartlegging av natur i Rogaland 2024

I mai vil Miljødirektoratet starte naturtypekartlegging i utvalde område og basiskartlegging i utvalde verneområde i Rogaland. Det er biologar frå Ecofact som skal kartlegga i Sauda, Natur og Samfunn skal kartlegga i Lund og Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter skal kartlegga innafor verneområda.a


11.04.2024

Statsforvalteren har endret tillatelsen til utfylling ved Mekjarvik

Statsforvalteren i Rogaland har endret tillatelsen gitt til Statens vegvesen til utfylling i sjø ved Mekjarvik i to ulike vedtak. Endringene er gjort etter søknad fra Statens vegvesen, samt et varsel om endring fra Statsforvalteren.

 


22.03.2024

Vannets dag 2024

Verdens vanndag er en FN-dag som markeres 22. mars hvert år for å fremme bevissthet og handling rundt vannrelaterte utfordringer. Årets tema er «Vann for fred».


18.03.2024

Kommunal- og distriktsdepartementet godkjenner ikkje detaljregulering for massefylling på gnr. 32 Bråstein

Departementet legg vekt på at ei massefylling på Bråsteinsåsen i Sandnes kommune vil kome i vesentleg konflikt med nasjonale miljøomsyn. Ein lokalitet med trua naturtype og ein ansvarsart for Noreg vil gå tapt, og fyllinga ville medført store klimagassutslepp, skriv departementet i vedtaket.


15.03.2024

Natursats! Tilskuddsordningen for kommunene

Jobber du i en kommune? Fra 1.mars til 5.april kan du søke om støtte for å ivareta natur.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Leiargruppa miljø og klima

Marit Sundsvik Bendixen,
fylkesmiljøvernsjef, marit.bendixen@statsforvalteren.no,
tlf. 51 56 89 36 / 92 24 90 43

Cathrine Stabel Eltervåg,
ass. fylkesmiljøvernsjef, cathrine.eltervag@statsforvalteren.no, 
tlf. 51 56 89 15 / 98 67 69 87

Kirsten Redmond Kristiansen,
fagleder forurensning, kirsten.kristiansen@statsforvalteren.no,
tlf. 51 56 87 77 / 41 20 95 30

Tage A. T. Eriksen,
fagleder natur, tage.eriksen@statsforvalteren.no,
tlf. 51 56 88 92