Miljø og klima

Oppdatert 10.05.2022

Miljøvern er eit omfattande fagfelt som dekkjer alt frå arealforvaltning og førebygging av forureining til kartlegging av naturmangfald, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorar har eit ansvar for å ta omsyn til miljøet i si eiga verksemd. Statsforvaltaren skal medverke til at miljø- og arealpolitikken til regjeringa blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunane har ei sentral rolle i miljøvernarbeidet. Rettleiing og oppfølging av kommunane er derfor ei viktig oppgåve for oss. 

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

27.09.2022

Revisjon av løyvet til Fatland Ølen AS

Statsforvaltaren i Rogaland tek løyvet til Fatland Ølen AS opp til revisjon for å tilfredsstilla dei nye BAT-krava. I den samanheng søker Fatland Ølen AS den 29.08.2022 om å auke deira produksjonsrammer for verksemda i Ølen, Vindafjord kommune.


15.09.2022

Søknad om endra løyve frå Hermod Teigen AS avd Foss-Eikeland

Hermod Teigen AS avd Foss-Eikeland har søkt Statsforvaltaren om endra løyve etter forureiningslova for anlegget i Sandnes kommune.


06.09.2022

Nytt bed for rødlistede planter i Stavanger Botaniske hage

Stavanger botanisk hage har siden 1977 vist fram og formidlet om ulike planter brukt i gartneri, landbruk, medisin med mer. I dag har de om lag 3000 forskjellige arter og sorter samlet fra hele verden som brer seg utover 80 dekar med vel ivaretatte bed. Nå har botanikerne, Anne-Cathrine Scheen og Lovisa Gustafsson, kommet godt i gang med å etablere et bed som kan fortelle mer om de truede planteartene i vår norske flora.


06.09.2022

Webinar om klimakrav i reguleringsplaner

Klimautfordringen er en velkjent problemstilling i Rogaland. Regionens kommuner er en nøkkelfaktor for omstillingen til et bærekraftig lavutslippssamfunn. I webinarserien som Statsforvalteren i Rogaland arrangerer sammen med Rogaland fylkeskommune, ønsker vi å bidra til å gi kommunene det verktøyet de trenger for å klare denne omstillingen.

Statsforvalteren i Rogaland, i samarbeid med Rogaland fylkeskommune, inviterer til faglig påfyll innen temaet klima- og miljøkrav i reguleringsplaner.


29.08.2022

Bærekraftsuka: Åpning 2022

Vi åpner årets Bærekraftsuke direkte fra Statens hus. Du kan følge åpningen via  Statsforvalterens facebookside.

 

 


23.08.2022

Søk klimasatsmidler nå!

Klimasats er en ordning for kommuner og fylkeskommuner som vil kutte utslipp av klimagasser og bidra til omstilling av lavutslippssamfunnet. Flere typer tiltak har fått forlenga søknadsfrist til 15. september.


23.08.2022

Søk klimasatsmidler nå!

Klimasats er en ordning for kommuner og fylkeskommuner som vil kutte utslipp av klimagasser og bidra til omstilling av lavutslippssamfunnet. Flere typer tiltak har fått forlenga søknadsfrist til 15. september.


16.08.2022

Tillatelse til mottak av 12,9 tonn blanda avfall fra branntomt

Statsforvalteren har gitt Svaaheia Avfall AS tillatelse til mottak av 12,9 tonn blanda avfall etter brannen i en driftsbygning på Voll i Klepp kommune.


11.08.2022

Søknad midlertidig tillatelse pilotanlegg for produksjon geopolymer – Saferock AS

Saferock AS har søkt om midlertidig tillatelse etter forurensningsloven. Søknaden gjelder etablering av pilotanlegg for produksjon av geopolymer hos Velde Industri AS på Sviland i Sandnes kommune.


10.08.2022

Endra løyve Svåheia avfall AS deponifase Øvre Stølstjørn og Saufjelltjørn

Svåheia avfall AS i Eigersund søker om utvida løyve til mottak av stabilt, ikkje-reaktivt spesialavfall og utvida tidsrom for oppfylling av dagens deponifase.

 


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Leiargruppa miljø og klima

Marit Sundsvik Bendixen, fylkesmiljøvernsjef, fmromsb@statsforvalteren.no,
tlf. 51 56 89 36 / 92 24 90 43

Cathrine Stabel Eltervåg,
ass. fylkesmiljøvernsjef, fmrocsh@statsforvalteren.no,
tlf. 51 56 89 15

Einar Heegaard, fagleier natur, fmroehe@statsforvalteren.no,
tlf. 51 56 88 72

Kirsten Redmond Kristiansen,
fagleder forurensning,  fmrokrk@statsforvalteren.no,
tlf. 51 56 87 77 / 41 20 95 30