Klimaomstilling

Solceller på låvetak i Hjelmeland kommune.
Solceller på låvetak i Hjelmeland kommune. Foto: Dagfinn Hatløy.
Oppdatert 08.04.2024

Utsleppet av klimagassar i Noreg må ned for at vi skal nå dei internasjonale og nasjonale måla som er definerte i Parisavtalen og klimalova. Vi kan avgrense klimaendringane ved å redusere klimagassutslepp og å auke opptak og binding av karbon. Samtidig må vi erkjenne at klimaet alt er i ferd med å endre seg, og at vi må tilpasse oss eit endra klima.

Utsleppsreduksjonar

Statsforvaltaren skal arbeide for å redusere utslepp av klimagassar på ei rekkje område. Vi er bindeleddet mellom nasjonal klimapolitikk og kommunar og andre aktørar i fylket. Statsforvaltaren har dessutan ein viktig funksjon i å følgje opp planarbeidet i kommunane, både som rettleiar i kommunal planlegging og ved å fremje motsegn dersom planar er i strid med nasjonale retningslinjer. På landbruksområdet informerer og rettleiar vi om tiltak og verkemiddel som kan redusere klimagassutsleppa og auke opptak og binding av karbon. Vi jobbar for å formidle kunnskap og informasjon om klima til kommunane innanfor alle ansvarsområda våre. Dette gjer vi gjennom dialog med kommunane og gjennom samlingar, kurs og konferansar.

Klimatilpassing

I Noreg betyr klimaendringane i hovudsak høgare gjennomsnittstemperatur, auka nedbørintensitet, auka avrenning, færre dagar med snø, auka havnivå og konsekvensar for naturmiljøet. Endringane gir auka risiko for flaum, stormflo, skred (både jordskred og snøskred) og skader som følgje av overvatn. Klimaendringane har også meir sakteverkande effektar på natur og samfunn, som endringar i artar og økosystem og endra vilkår for naturbaserte næringar som fiskeri, landbruk og reiseliv. Klimaendringane har ulike konsekvensar i ulike område av landet, og nødvendige tiltak kan variere frå stad til stad. 

Statsforvaltaren skal bidra til at samfunnet klarer å avgrense den negative effekten av klimaendringane. Rolla vår er å ta avgjerder og vere rettleiar innan fleire av fagområda våre. Arealplanlegging har ei nøkkelrolle i klimatilpassingsarbeidet, og Statsforvaltaren rettleiar og kan komme med motsegn. Statsforvaltaren har dessutan ei sentral rolle innanfor regional samfunnstryggleik og beredskap, som omfattar tilsyn, rettleiing og risikoførebyggande arbeid, og handtering av akutte situasjonar. Landbruk, avløp, naturforvaltning og vassforvalting er andre fagområde der Statsforvaltaren kan vere med og bidra til at samfunnet er førebudd på å tole konsekvensane av et endra klima.

Vis meir

Berekraftige satsingar

Klimaomstilling er eitt av tre satsingsområde for Statsforvaltaren i Rogaland. Dei to andre områda er Kommunestruktur og Barn og unge. Gjennom samordna innsats skal me løfte satsingsområda og bidra til ei berekraftig framtid.

Klimaendringane er ein stor omfattande utfordring for samfunnet. I satsinga er hovudmålet vårt å bidra til å styrke kommunane sitt klimaarbeid. I samsvar med visjonen vår – me tek vare på Rogaland – skal me arbeide med klimatilpassing og reduksjon av klimagassutslepp i fylket. I 2021 er arbeidet med å reduserer klimagassutslepp prioritert.

Me skal arbeide for å

  • styrke klimakompetansen i kommunane og i deira arbeid med reduksjon av klimagasser og klimatilpasning.

  • synleggjere samanhengen mellom klimakrisen og naturkrisen.
  • synleggjere plan- og bygningsloven som verktøy for å nå FNs bærekraftsmål.

  • vere pådrivar for tverrsektorielt samarbeid og samordning mellom kommunar og regionalt nivå i arbeid relatert til klimaomstilling.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 12.01.2024

Velkommen til webinar og lansering av fylkeskommunen sitt arealregnskap for Rogaland

Dette webinaret er årets første i webinarrekken som Statsforvalteren i Rogaland arrangerer i samarbeid med Rogaland fylkeskommune om klima og miljø.


Publisert 21.12.2023

Søk klimasatsmidler!

 

Regjeringen og SV har kommet til enighet og har foreslått å sette av 120 millioner kroner til klimasatsordningen. 

Klimasats er en støtteordning for kommuner, fylkeskommuner og Longyearbyen lokalstyre, som støtter tiltak for å kutte utslipp av klimagasser og bidra til omstilling til lavutslippssamfunnet


Publisert 05.12.2023

Webinar om tilskudd innen regional utvikling

 

Det vil snart være mulig å søke tilskudd fra Rogaland fylkeskommune til prosjekter og aktiviteter innen folkehelse, friluftslivarbeid, stedsutvikling, vannforvaltning, klimaomstilling, natur og miljø og universell utforming. I den forbindelse inviterer Rogaland fylkeskommune og Statsforvalteren i Rogaland til webinar.


Publisert 16.11.2023

Webinar om klimakrav i kommunale innkjøp og skogens rolle for å nå FN sine bærekraftsmål.

Årets femte webinar i serien om klima og naturmiljø blir arrangert den 24. november, klokken 12.00 - 13.00. Webinaret blir en del av bærekraftsuka, som arrangeres av Statsforvalteren i Rogaland fra 20. til 24. november.


Publisert 10.11.2023

Norge forplikter seg til å ta ansvar for kutt i klimagassutslipp og klimatilpasning på helsefeltet

 

For å møte klimaendringene trenger vi et solid kunnskapsgrunnlag. Helse- og omsorgsdepartementet tar initiativ til en nasjonal analyse av sårbarhet og tilpasningsbehov relatert til klimaendringer og helse. Det vil også bli gjort en utvidet evaluering av status for klimagassutslipp fra helsesektoren.

 


Publisert 08.11.2023

Webinar i bærekraftsuka 2023 - 24. November kl. 12.00-13.00

Det femte webinaret i rekken av webinarer om klima- og miljø som arrangeres av Statsforvalteren i Rogaland og Rogaland fylkeskommune er lagt til bærekraftsuka 2023, som arrangeres av Statsforvalteren i Rogaland 20. til 24. november.

Webinaret er delt i to, der første del av satt av til hvordan kystskogbruket i Rogaland bidrar til å løse FN sine bærekraftsmål mot 2030. Den andre delen er satt av til å høre hvordan prosjektet «klimakrav i anskaffelser på Jæren» ble satt igang. Prosjektet som er et samarbeidsprosjekt mellom Hå, Time, Gjesdal og Klepp kommune. Prosjektet er støttet av klimasatsmidler.


Publisert 17.10.2023

Velkommen til webinar om karbonrike arealer i Rogaland

Tid: 20. oktober kl. 10:00 – 11:15


Publisert 25.09.2023

Gjenbruk, ombruk, resirkulering og transformasjon i byggesektoren

Bygninger og byggesektoren står for opp mot 40 prosent av verdens klimagassutslipp. Det er mer enn fra biler og trafikk. Samtidig vet man at halvparten av verdens bygg anno 2060 ennå ikke er bygget. Det betyr at man kan hente enorme klimabesparelser ved å bygge smartere.


Publisert 14.09.2023

Naturen som livsgrunnlag og som klimaforkjemper

Naturen er grunnlag for alt liv. Men hva er det egentlig vi får fra naturen, og hvordan tar vi vare på naturen i dag?


Publisert 14.09.2023

Naturavtalen

Naturavtalen, med det offisielle navnet «Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (GBF)», ble ferdigforhandlet 22. desember 2022. Avtalen forplikter alle deltakende land å nå avtalens målsetninger innen 2030.