Klimaomstilling

Solceller på taket i Hjelmeland.
Solceller på taket i Hjelmeland. Foto: Dagfinn Hatløy.

Utsleppet av klimagassar i Noreg må ned for at vi skal nå dei internasjonale og nasjonale måla som er definerte i Parisavtalen og klimalova. Vi kan avgrense klimaendringane ved å redusere klimagassutslepp og å auke opptak og binding av karbon. Samtidig må vi erkjenne at klimaet alt er i ferd med å endre seg, og at vi må tilpasse oss eit endra klima.

Utsleppsreduksjonar

Statsforvaltaren skal arbeide for å redusere utslepp av klimagassar på ei rekkje område. Vi er bindeleddet mellom nasjonal klimapolitikk og kommunar og andre aktørar i fylket. Statsforvaltaren har dessutan ein viktig funksjon i å følgje opp planarbeidet i kommunane, både som rettleiar i kommunal planlegging og ved å fremje motsegn dersom planar er i strid med nasjonale retningslinjer. På landbruksområdet informerer og rettleiar vi om tiltak og verkemiddel som kan redusere klimagassutsleppa og auke opptak og binding av karbon. Vi jobbar for å formidle kunnskap og informasjon om klima til kommunane innanfor alle ansvarsområda våre. Dette gjer vi gjennom dialog med kommunane og gjennom samlingar, kurs og konferansar.

Klimatilpassing

I Noreg betyr klimaendringane i hovudsak høgare gjennomsnittstemperatur, auka nedbørintensitet, auka avrenning, færre dagar med snø, auka havnivå og konsekvensar for naturmiljøet. Endringane gir auka risiko for flaum, stormflo, skred (både jordskred og snøskred) og skader som følgje av overvatn. Klimaendringane har også meir sakteverkande effektar på natur og samfunn, som endringar i artar og økosystem og endra vilkår for naturbaserte næringar som fiskeri, landbruk og reiseliv. Klimaendringane har ulike konsekvensar i ulike område av landet, og nødvendige tiltak kan variere frå stad til stad. 

Statsforvaltaren skal bidra til at samfunnet klarer å avgrense den negative effekten av klimaendringane. Rolla vår er å ta avgjerder og vere rettleiar innan fleire av fagområda våre. Arealplanlegging har ei nøkkelrolle i klimatilpassingsarbeidet, og Statsforvaltaren rettleiar og kan komme med motsegn. Statsforvaltaren har dessutan ei sentral rolle innanfor regional samfunnstryggleik og beredskap, som omfattar tilsyn, rettleiing og risikoførebyggande arbeid, og handtering av akutte situasjonar. Landbruk, avløp, naturforvaltning og vassforvalting er andre fagområde der Statsforvaltaren kan vere med og bidra til at samfunnet er førebudd på å tole konsekvensane av et endra klima.

Vis meir

Berekraftige satsingar

Klimaomstilling er eitt av tre satsingsområde for Statsforvaltaren i Rogaland. Dei to andre områda er Kommunestruktur og Barn og unge. Gjennom samordna innsats skal me løfte satsingsområda og bidra til ei berekraftig framtid.

Klimaendringane er ein stor omfattande utfordring for samfunnet. I satsinga er hovudmålet vårt å bidra til å styrke kommunane sitt klimaarbeid. I samsvar med visjonen vår – me tek vare på Rogaland – skal me arbeide med klimatilpassing og reduksjon av klimagassutslepp i fylket. I 2021 er arbeidet med å reduserer klimagassutslepp prioritert.

Me skal arbeide for å

  • styrke klimakompetansen i kommunane og i deira arbeid med reduksjon av klimagasser og klimatilpasning.

  • synleggjere samanhengen mellom klimakrisen og naturkrisen.
  • synleggjere plan- og bygningsloven som verktøy for å nå FNs bærekraftsmål.

  • vere pådrivar for tverrsektorielt samarbeid og samordning mellom kommunar og regionalt nivå i arbeid relatert til klimaomstilling.

Publisert 22.10.2021

Siste sjanse til å søke midler frå Klimasats 2021

Innan 15. november kan kommunar søke om klimasatsmidlar for ladepunkt, for meirkostnader grunna klimatiltak i innkjøp, og for kartlegging av klimatiltak i bygg og anlegg.


Publisert 21.10.2021, Sist endra 21.10.2021

Statsforvalteren i Rogaland arrangerer Bærekraftsuka 2021

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for en bærekraftig utvikling frem mot 2030. 25.–29. oktober fokuserer vi på målene, og hva vi kan gjøre i Rogaland for å nå dem, gjennom flere arrangementer.


Publisert 21.10.2021

Klimakrav i offentlege innkjøp

Årleg kjøper kommune, fylke og stat inn varer og tenester for om lag 600 milliardar kroner. Ved å stille klimakrav i sine innkjøp kan de bidra til påverke og utvikle berekraftige løysingar i markedet.


Publisert 28.09.2021

Klimaviktig natur på kart

Natur som myr og skog er viktige av mange grunner, ikke minst for sin rolle for karbonlagring og -opptak. For å hindre klimaendringer og tap av naturmangfold er det avgjørende at vi tar vare på mest mulig av myr, våtmarker og skog.  Dette må i større grad være tema i kommunenes areaplanlegging. Kunnskap om arealene er grunnleggende, og et utangspunkt er samlet i vår regionale kartportal Temakart-rogaland.


Publisert 22.09.2021

Høring om klimabaserte energikrav til bygg

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har sendt ut forslag til endringer i kapitlene 9 og 14 i byggteknisk forskrift (TEK17). Forslaget er knyttet til forsterkede energikrav, klimagassregnskap og materialombruk. Endringene får betydning for prosjektering og oppføring av nybygg, endring av bygg og tiltak som riving av bygg.


Publisert 17.09.2021

Helhetlig overvannshåndtering i Haugesund

Haugesund kommune er i siget når det gjelder overvann, klima og miljø. Kommunedelplan for overvann (2021 -2032) har vært på høring, med mange konkrete strategier og gode tiltak for en klimatilpasset og bærekraftig overvannshåndtering i kommunen. Med denne setter kommunen helhetlig arbeid med overvann, klima og miljø ytterligere på dagsorden i Haugesund.


Publisert 14.09.2021

Utregning av karbonlagring i bygg

Her er verktøy for å beregne karbonlagring i kommunens bygningsmasse, og utslippsrammer for enkeltbygg.


Publisert 30.08.2021

Tre som fornybart byggemateriale i kommunane

Reduksjon i klimautslepp frå bygg er eit steg i retning mot å bli eit lågutsleppsamfunn. Som offentlege bestillerar og byggherrar kan kommunane påverke slik at ein større del av materiala i bygg er fornybare. 


Publisert 30.08.2021

Klimatiltak i landbruket - lokal næringsutvikling og samarbeid

Korleis kan kommunar og næringsliv samarbeide om gode klimatiltak? Korleis gir klimaomstilling i landbruket moglegheiter for næringsutvikling? Me diskuterer løysingane den 16. september.


Publisert 09.07.2021

Alle gode ting er bygg i tre - et skoleeksempel!

Økt bruk av tre er viktig og nødvendig for overgang til grønnere løsninger i flere sektorer, også i kommunene. Den 23. september blir det digitalt arrangement om klimavennlige valg i byggeprosesser og bruk av tre som klimavennlig materiale.