Klimaomstilling

Solceller på låvetak i Hjelmeland kommune.
Solceller på låvetak i Hjelmeland kommune. Foto: Dagfinn Hatløy.
Oppdatert 20.01.2023

Utsleppet av klimagassar i Noreg må ned for at vi skal nå dei internasjonale og nasjonale måla som er definerte i Parisavtalen og klimalova. Vi kan avgrense klimaendringane ved å redusere klimagassutslepp og å auke opptak og binding av karbon. Samtidig må vi erkjenne at klimaet alt er i ferd med å endre seg, og at vi må tilpasse oss eit endra klima.

Utsleppsreduksjonar

Statsforvaltaren skal arbeide for å redusere utslepp av klimagassar på ei rekkje område. Vi er bindeleddet mellom nasjonal klimapolitikk og kommunar og andre aktørar i fylket. Statsforvaltaren har dessutan ein viktig funksjon i å følgje opp planarbeidet i kommunane, både som rettleiar i kommunal planlegging og ved å fremje motsegn dersom planar er i strid med nasjonale retningslinjer. På landbruksområdet informerer og rettleiar vi om tiltak og verkemiddel som kan redusere klimagassutsleppa og auke opptak og binding av karbon. Vi jobbar for å formidle kunnskap og informasjon om klima til kommunane innanfor alle ansvarsområda våre. Dette gjer vi gjennom dialog med kommunane og gjennom samlingar, kurs og konferansar.

Klimatilpassing

I Noreg betyr klimaendringane i hovudsak høgare gjennomsnittstemperatur, auka nedbørintensitet, auka avrenning, færre dagar med snø, auka havnivå og konsekvensar for naturmiljøet. Endringane gir auka risiko for flaum, stormflo, skred (både jordskred og snøskred) og skader som følgje av overvatn. Klimaendringane har også meir sakteverkande effektar på natur og samfunn, som endringar i artar og økosystem og endra vilkår for naturbaserte næringar som fiskeri, landbruk og reiseliv. Klimaendringane har ulike konsekvensar i ulike område av landet, og nødvendige tiltak kan variere frå stad til stad. 

Statsforvaltaren skal bidra til at samfunnet klarer å avgrense den negative effekten av klimaendringane. Rolla vår er å ta avgjerder og vere rettleiar innan fleire av fagområda våre. Arealplanlegging har ei nøkkelrolle i klimatilpassingsarbeidet, og Statsforvaltaren rettleiar og kan komme med motsegn. Statsforvaltaren har dessutan ei sentral rolle innanfor regional samfunnstryggleik og beredskap, som omfattar tilsyn, rettleiing og risikoførebyggande arbeid, og handtering av akutte situasjonar. Landbruk, avløp, naturforvaltning og vassforvalting er andre fagområde der Statsforvaltaren kan vere med og bidra til at samfunnet er førebudd på å tole konsekvensane av et endra klima.

Vis meir

Berekraftige satsingar

Klimaomstilling er eitt av tre satsingsområde for Statsforvaltaren i Rogaland. Dei to andre områda er Kommunestruktur og Barn og unge. Gjennom samordna innsats skal me løfte satsingsområda og bidra til ei berekraftig framtid.

Klimaendringane er ein stor omfattande utfordring for samfunnet. I satsinga er hovudmålet vårt å bidra til å styrke kommunane sitt klimaarbeid. I samsvar med visjonen vår – me tek vare på Rogaland – skal me arbeide med klimatilpassing og reduksjon av klimagassutslepp i fylket. I 2021 er arbeidet med å reduserer klimagassutslepp prioritert.

Me skal arbeide for å

  • styrke klimakompetansen i kommunane og i deira arbeid med reduksjon av klimagasser og klimatilpasning.

  • synleggjere samanhengen mellom klimakrisen og naturkrisen.
  • synleggjere plan- og bygningsloven som verktøy for å nå FNs bærekraftsmål.

  • vere pådrivar for tverrsektorielt samarbeid og samordning mellom kommunar og regionalt nivå i arbeid relatert til klimaomstilling.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 14.09.2023

Naturen som livsgrunnlag og som klimaforkjemper

Naturen er grunnlag for alt liv. Men hva er det egentlig vi får fra naturen, og hvordan tar vi vare på naturen i dag?


Publisert 14.09.2023

Naturavtalen

Naturavtalen, med det offisielle navnet «Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (GBF)», ble ferdigforhandlet 22. desember 2022. Avtalen forplikter alle deltakende land å nå avtalens målsetninger innen 2030.


Publisert 14.09.2023

Webinar om skog og bruk av tre i klimasammenheng

Årets tredje webinar om klima og naturmiljø blir arrangert den 28. september, klokken 10.00 - 11.00. Temaet for webinaret er skog og trevirke, særlig sett i lys av arealplanlegging og klima. Webinaret arrangeres av Statsforvalteren i Rogaland i samarbeid med Rogaland fylkeskommune. Arrangementet er gratis og åpent for alle.


Publisert 12.06.2023

Webinar om areal- og naturregnskap - Kva gjer fylkeskommunen?

Årets andre webinar om klima og naturmiljø arrangerast den 13 juni, klokken 10.00 - 11.00. Temaet for webinaret er fylkeskommunens arbeid med areal og naturregnskap. Webinaret arrangerast av Rogaland fylkeskommune i samarbeid med Statsforvalteren i Rogaland. Arrangementet er gratis og opent for alle.


Publisert 24.04.2023

Klimapanelets synteserapport

Klimapanelet publiserte sin nyeste rapport den 20. mars 2023, hvor alle de andre rapportene i arbeidsgruppe 6 ble sammenstilt (synteserapport). Det vil si at alle de tidligere rapportene om klimaendringer, løsninger, effekter etc. nå er sammenstilt til et dokument.


Publisert 12.04.2023

Webinar om grønne og sirkulære innkjøp

Årets første webinar om klima og naturmiljø blir arrangert den 25. april, klokken 09.00 - 10.00. Temaet for webinaret er grønne innkjøp i offentlig sektor. Webinaret arrangeres av Statsforvalteren i Rogaland i samarbeid med Rogaland fylkeskommune. Arrangementet er gratis og åpent for alle.

 


Publisert 28.03.2023

EU sin nye taksonomi

EU sin taksonomi er et klassifiseringssystem som skal stimulere til bærekraftig økonomisk aktivitet. Taksonomiens første av i alt seks miljømål trådte i kraft 01.01.2022. Fra nyttår (01.01.2023) trådte også de gjenstående fem miljømålene i kraft. Med dette er EU sin taksonomi gjeldende i hele EU. Forordningen er også innført i Norge.  


Publisert 27.03.2023

Klimagassutslipp i Rogaland: Status

På nyåret kom årets klimaregnskap fra miljødirektoratet, som viser kommunale og fylkeskommunale klimagassutslipp, inndelt i sektorer. Det er 2021 regnskapet som nå er tilgjengelig.


Publisert 30.01.2023

Klimasats 2023 - Søk nå!

Det er åpent for å søke klimasatsmidler hos Miljødirektoratet.


Publisert 25.01.2023

Fakta om myr

Myr er en type våtmark som er mettet med vann i store deler av året. Myr skapes når produksjonen av organisk materiale, i hovedsak planterester, er større enn nedbrytningen. Det dannes da lag av delvis nedbrutt dødt organisk materiale. Dette materialet kalles torv.