Miljø og klima

Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Fylkesmannen skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer


09.03.2020

Koronaviruset: Her held du deg oppdatert

Råd og informasjon finn du på Folkehelseinstituttets nettsider og på helsenorge.no.
Her finn du lenker, informasjon, kontaktar hos oss – og korona- og vaksinasjonskart for Rogaland. 

22.09.2021

Høring om klimabaserte energikrav til bygg

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har sendt ut forslag til endringer i kapitlene 9 og 14 i byggteknisk forskrift (TEK17). Forslaget er knyttet til forsterkede energikrav, klimagassregnskap og materialombruk. Endringene får betydning for prosjektering og oppføring av nybygg, endring av bygg og tiltak som riving av bygg.


22.09.2021

Ikke kast våtservietter og annet avfall i toalettet – de kan ende i det marine miljøet!

Elever ved Bryne videregående skole er med i prosjektet «Lokale variasjoner i marin forsøpling ved Jærkysten» der de blant annet avdekker og rydder avfall langs jærstrendene. Våtservietter er en økende andel av den totale avfallsmengden som registreres. Strandrydding og registrering av avfall kan være viktig data for kunnskapsbaserte tiltak for å redusere den marine forsøplingen. Statsforvalteren fikk være med på innsamlingen.


17.09.2021

Helhetlig overvannshåndtering i Haugesund

Haugesund kommune er i siget når det gjelder overvann, klima og miljø. Kommunedelplan for overvann (2021 -2032) har vært på høring, med mange konkrete strategier og gode tiltak for en klimatilpasset og bærekraftig overvannshåndtering i kommunen. Med denne setter kommunen helhetlig arbeid med overvann, klima og miljø ytterligere på dagsorden i Haugesund.


17.09.2021

Søknad om tiltak i sjø i Hillevågsvannet

Statsforvalteren i Rogaland har mottatt søknad fra Stavanger kommune om tillatelse etter forurensningsloven §§ 11,jf. § 16 til arbeid i sjø.


17.09.2021

Miljødirektoratets nye brosjyrer om skjøtsel av kystlynghei

På oppdrag fra Miljødirektoratet har Liv Guri Velle (Møreforskning) og Pål Thorvaldsen (Nibio) utarbeidet nye brosjyrer med veiledning og informasjon om beiting og lyngsviing i kystlynghei.


14.09.2021

Utregning av karbonlagring i bygg

Her er verktøy for å beregne karbonlagring i kommunens bygningsmasse, og utslippsrammer for enkeltbygg.


10.09.2021

Solenergi i landbruket

Landbruket er en næring som både bruker og kan produserer energi. Bli med på det første av fire informasjonsmøte om solenergi i landbruket 24. september. Denne gangen er møtet på Varhaug.


09.09.2021

Strandryddeuka 2021

Det nærmer seg Strandryddeuka 2021. I uken 11. - 19. september er det fokus på strandrydding. Bli med og gjør en forskjell i kampen mot marin forsøpling.


31.08.2021

Forenklet tillatelse til arbeider i sjø ved Husøy i Karmøy kommune

Karmsund Protein AS er etter søknad gitt forenklet tillatelse etter forurensningsloven § 11, til utfylling, sprengning og peling i sjø ved eiendommene 86/71 og 86/274, Husøy i Karmøy kommune.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel