Miljø og klima

Oppdatert 20.12.2023

Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Statsforvalteren skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer


23.05.2024

Vellykket fagsamling om ville pollinerende insekter

Sist uke arrangerte Statsforvalteren i Rogaland, sammen med NIBIO, og kommunene Sandnes, Stavanger og Tysvær, en fagsamling om ville pollinerende insekter. Vi fikk faglig påfyll om insektene og det de trenger for å leve og trives, og lærte mer om arbeidet som gjøres i fylket for å bedre forholdene for denne viktige artsgruppen. Miljødirektoratet satte det hele i et nasjonalt perspektiv. Erfaringer ble utvekslet, og nye kontakter opprettet.


21.05.2024

Statsforvalteren sitt tilsyn med Norge Mineraler

Statsforvalteren har gjennomført tilsyn etter forurensingsloven av Norge Mineraler sin håndtering av boreavfall etter prøveboringer i området rundt Helleland i Eigersund kommune.


21.05.2024

Webinar om planvask av kommunale arealplaner

Endring av areal og nedbygging av norsk natur påvirker økosystemer, naturmangfold, klima og landbruket på en negativ måte. I forrige webinar hadde vi arealnøytralitet som tema. Gjennom planvask kan kommunen gjennomgå den vedtatte arealbruken, og tilbakeføre areal som ut fra ny kunnskap og nye føringer ikke bør bygges ut. Planvask kan bidra til at kommunen oppnår arealnøytralitet. Vi inviterer derfor til et webinar som skal handle om planvask av kommunale arealplaner.


14.05.2024

Statsforvalteren har oversendt klage på Rekefjord Stone sin reviderte utslippstillatelse til Miljødirektoratet

Statsforvalteren i Rogaland har behandlet mottatte klager på revidert utslippstillatelse til Rekefjord Stone, og vi har oversendt saken til Miljødirektoratet. På bakgrunn av klagebehandlingen anbefaler vi at tillatelsen blir opprettholdt, men at enkelte vilkår endres.


10.05.2024

Landsdekkande tilsynsaksjon med landbaserte akvakulturanlegg i 2024

Miljøforvaltninga gjennomfører i år ein landsomfattande tilsynsaksjon med landbasert oppdrett av fisk. Vi vil kontrollere anlegg med utslepp regulert i løyve frå Statsforvaltaren i veke 20 til 48.


02.05.2024

Forslag om vern av Mosvatnet naturreservat i Stavanger kommune

Forslag om Mosvatnet naturreservat med framlegg til vernekart og forskrift legges nå ut på samordnet lokal og sentral høring. Merknader sendes Statsforvalteren i Rogaland, sfropost@statsforvalteren.no og merkes «2021/8450 Høring om Mosvatnet naturreservat». Alle kan komme med merknader innen 28. juni 2024.


29.04.2024

Vis omsyn til sårbart fugleliv langs Jærstrendene

Jærstrendene landskapsvernområde har store naturverdiar der fleire område har tilleggsvern som fugle- og plantefredingsområde. Føremålet med vernet er mellom anna å ta vare på dei mektige sanddynene, det rike fuglelivet og dei mange vanlege og uvanlege plantane. Jærstrendene er og eit mye brukt friluftsområde, med eit stort tal besøkande kvart år. For å ta vare på naturen langs kyststripa vår er det naudsynt med tiltak til dømes i hekketida for fugl.


26.04.2024

Lansering av rapport om kommunane sitt arbeid med universell utforming

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet lanserer rapport om korleis kommunane jobbar med universell utforming, i eit webinar 30. april.


18.04.2024, Endret 24.04.2024

Kartlegging av natur i Rogaland 2024

I mai vil Miljødirektoratet starte naturtypekartlegging i utvalde område og basiskartlegging i utvalde verneområde i Rogaland. Det er biologar frå Ecofact som skal kartlegga i Sauda, Natur og Samfunn skal kartlegga i Lund og Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter skal kartlegga innafor verneområda.a


11.04.2024

Statsforvalteren har endret tillatelsen til utfylling ved Mekjarvik

Statsforvalteren i Rogaland har endret tillatelsen gitt til Statens vegvesen til utfylling i sjø ved Mekjarvik i to ulike vedtak. Endringene er gjort etter søknad fra Statens vegvesen, samt et varsel om endring fra Statsforvalteren.

 


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Leiargruppa miljø og klima

Marit Sundsvik Bendixen,
fylkesmiljøvernsjef, marit.bendixen@statsforvalteren.no,
tlf. 51 56 89 36 / 92 24 90 43

Cathrine Stabel Eltervåg,
ass. fylkesmiljøvernsjef, cathrine.eltervag@statsforvalteren.no, 
tlf. 51 56 89 15 / 98 67 69 87

Kirsten Redmond Kristiansen,
fagleder forurensning, kirsten.kristiansen@statsforvalteren.no,
tlf. 51 56 87 77 / 41 20 95 30

Tage A. T. Eriksen,
fagleder natur, tage.eriksen@statsforvalteren.no,
tlf. 51 56 88 92