Målform i regionale statsetatar i Rogaland

Fleirtalsmålforma i Rogaland er nøytral frå 1. januar 2020. Statsetatar med Rogaland fylke som ansvarsområde, kan dermed bruka både nynorsk og bokmål som tenestemål. Dette gjeld mellom anna for nettstaden til Statsforvaltaren i Rogaland.

Dermed finn du tekstar på både nynorsk og bokmål på nettsida vår.

Med tenestemål meiner ein den målforma ein nyttar til dømes i fellesskriv til kommunane eller i anna informasjonsmateriell.

Dei fleste kommunane med målvedtak krev nynorsk, men...

Bakgrunnen for dette er reglane i mållova, som slår fast at dersom fleirtalet av kommunane i eit fylke har fatta eige målvedtak (ikkje er nøytrale), så skal statlege regionale etatar bruka den målforma fleirtalet av kommunane med målvedtak ber om.

I Rogaland har 11 av 23 kommunar fatta målvedtak om enten nynorsk (ni kommunar) eller bokmål (to kommunar) i statleg korrespondanse. 12 kommunar (fleirtalet) er nøytrale. Dermed er fleirtalsmålforma i Rogaland ikkje lenger nynorsk, men nøytral.

Kommune Målvedtak
1101 Eigersund Bokmål
1103 Stavanger Nøytral
1106 Haugesund Bokmål
1108 Sandnes Nøytral
1111 Sokndal Nøytral
1112 Lund Nøytral
1114 Bjerkreim Nynorsk
1119 Hå Nøytral
1120 Klepp Nynorsk
1121 Time Nynorsk
1122 Gjesdal Nøytral
1124 Sola Nøytral
1127 Randaberg Nøytral
1130 Strand Nøytral
1133 Hjelmeland Nynorsk
1134 Suldal Nynorsk
1135 Sauda Nynorsk
1144 Kvitsøy Nøytral
1145 Bokn Nynorsk
1145 Tysvær Nynorsk
1149 Karmøy Nøytral
1151 Utsira Nøytral
1160 Vindafjord Nynorsk

 

Rogaland fylkeskommune er nøytral.

Administrativ målform i kommunane

Det er viktig å vera merksam på at kommunen står fritt til å velja administrativ målform, sjølv etter eit vedtak etter mållova. Eit målvedtak etter mållova seier berre kva målform dei statlege etatane skal nytta i kommunikasjonen med kommunen. 

Døme

  • Tysvær kommune har gjort målvedtak etter mållova og valde nynorsk.
  • Brev frå oss, og andre statlege etatar, skal derfor skrivast på nynorsk.
  • Kommunen avgjer sjølv kva målform ein bruker i saksbehandling og innbyggardialog. 

Oversikt over målformer i kommunane i Rogaland (lovdata.no)

Kontaktpersoner