Forurensning

Statsforvalteren er forurensningsmyndighet for en lang rekke virksomheter og tiltak, og kan gi tillatelse til aktiviteter som kan medføre forurensning. Ansvarsområdene våre omfatter blant annet helse- og miljøfarlige kjemikalier, avfall og gjenvinning, luftforurensning og støy samt forurensning av vann og grunn.

Dette er noen av Statsforvalterens oppgaver etter forurensningsloven:

 • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med landbaserte industribedrifter. Mange bedrifter trenger ikke egen tillatelse fra Statsforvalteren, men skal følge gjeldende forskrifter. Dette gjelder blant annet for pukk- og asfaltverk, fyringsanlegg og skipsverft.
 • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med avfallsbehandlingsanlegg som avfallsdeponier, mottaks- og sorteringsanlegg, bilvrakplasser og behandling av avløpsslam.
 • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med avløpsanlegg i store tettsteder.
 • behandle søknader om mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag.
 • føre tilsyn med at virksomheter oppfyller leveringsplikten for farlig avfall og andre generelle plikter i forurensings- og avfallsforskriftene
 • følge opp områder med forurenset grunn og nedlagte kommunale deponier.
 • veilede og føre tilsyn med kommunene på områder der kommunen er forurensningsmyndighet.

Vis mer

Akutt forureining

Dersom eit uhell eller ei ulykke fører til eller kan føre til akutt forureining av det ytre miljøet, skal du straks varsle om dette på telefon:

 • 110

Statsforvalteren i Rogaland har ein intern beredskap når det gjeld akutt forureining, og har følgande vakttelefonnummer:

Kirsten Redmond Kristiansen (IUA-kontakt forureining):

 • 51 56 87 77 / 412 09 530

Stig Sandring (IUA-kontakt natur):

 • 51 56 89 31 

Marit Sundsvik Bendixen (fylkesmiljøvernsjef):

 • 51 56 89 36 / 922 49 043

Mariann Størksen (fung. ass. fylkesmiljøvernsjef, fung. seksjonssjef forureining):

 • 51 56 89 06 

Per Kristian Austbø (ass. fylkesmiljøvernsjef, seksjonssjef natur):

 • 51 56 89 10

Publisert 11.10.2021

Kunngjøring - ny utslippstillatelse til landbasert akvakulturlokalitet på Fister

Statsforvalteren har etter søknad gitt en ny utslippstillatelse til Fister Smolt AS for lokalitet Fister i Hjelmeland kommune.


Publisert 31.08.2021

Forenklet tillatelse til arbeider i sjø ved Husøy i Karmøy kommune

Karmsund Protein AS er etter søknad gitt forenklet tillatelse etter forurensningsloven § 11, til utfylling, sprengning og peling i sjø ved eiendommene 86/71 og 86/274, Husøy i Karmøy kommune.


Publisert 24.08.2021

Tillatelse til tiltak i sjø i Ytre Barkaviga

Geir Hiim er etter søknad gitt tillatelse etter forurensningsloven § 11, til utfylling og peling i sjø ved eiendom 42/2, Ytre Barkaviga i Strand kommune.


Publisert 05.08.2021

Tillatelse til utfylling i sjø i Holeviga, Eigersund

Eigersund Næring og Havn KF er etter søknad gitt tillatelse etter forurensningsloven § 11, til utfylling i sjø i Holeviga i Eigersund kommune.


Publisert 14.07.2021

Pålegg om å avgrense partikkelspredning ved Vågselva

Statsforvalteren har gitt Statens vegvesen pålegg om å avgrense partikkelspredning fra midlertidig anleggsarbeid ved Vågselva i Vindafjord. E134 Espelandssvingane skal utbedres.


Publisert 02.07.2021

Tillatelse til Pelagia AS for mudring og utfylling i sjø

Pelagia AS er etter søknad gitt tillatelse etter forurensningsloven § 11, jf. forurensningsforskriften § 22, til mudring og utfylling i sjø i forbindelse med utvidelse av kaiareal på Grønehaugen i Eigersund kommune.


Publisert 25.06.2021

Peling av brygge på Lindøy

Stavanger kommune er gitt løyve etter forureiningslova til peling av ny brygge på eigedomen 9/1 Lindøy.


Publisert 21.06.2021

Utfylling i sjø for industriområde Storasundvegen 91

Marine Aluminium Industrier AS i Karmøy har fått tillatelse til utfylling i sjø for etablereing av ett større industriområde på eiendommene 143/17 og 143/23 Gunnarshaug.


Publisert 07.06.2021

Tillatelse til Nordsjøterminalen AS - utfylling i sjø

Nordsjøterminalen AS er etter søknad gitt en forenklet tillatelse til utfylling i sjø i forbindelse med utvidelse av kaiareal ved eiendom 8/232 i Eigersund kommune. 


Publisert 28.05.2021

Etterhåndskunngjøring av forenklet tillatelse til utlegging av sjøledninger i Tysvær kommune

Ecofisk AS er etter søknad gitt en forenklet tillatelse til arbeid i sjø i forbindelse med utlegging av sjøledninger fra planlagt landbasert akvakulturanlegg.