Forureining

Oppdatert 05.01.2024

Statsforvaltaren er forureiningsstyresmakt for ei lang rekkje verksemder og tiltak, og kan gi løyve til aktivitetar som kan medføre forureining. Ansvarsområda våre omfattar mellom anna helse- og miljøfarlege kjemikaliar, avfall og gjenvinning, luftforureining og støy, i tillegg til forureining av vatn og grunn.

Dette er nokre av Statsforvaltarens oppgåver etter forureiningslova: 

 • behandle utsleppssøknader og føre tilsyn med landbaserte industribedrifter. Mange bedrifter treng ikkje eige løyve frå Statsforvaltaren, men skal følgje gjeldande forskrifter. Dette gjeld blant anna for pukk- og asfaltverk, fyringsanlegg og skipsverft.
 • behandle utsleppssøknader og føre tilsyn med avfallsbehandlingsanlegg som avfallsdeponi, mottaks- og sorteringsanlegg, bilvrakplassar og behandling av avløpsslam.
 • behandle utsleppssøknader og føre tilsyn med avløpsanlegg i store tettstader.
 • behandle søknader om mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag.
 • føre tilsyn med at verksemder oppfyller leveringsplikta for farleg avfall og andre generelle plikter i forureinings- og avfallsforskriftene blir oppfylt
 • følgje opp område med ureina grunn og nedlagde kommunale deponi.
 • rettleie og føre tilsyn med kommunane på område der kommunen er ureiningsmyndigheit.

Vis meir

Akutt forureining

Dersom eit uhell eller ei ulykke fører til eller kan føre til akutt forureining av det ytre miljøet, skal du straks varsle om dette på telefon:

 • 110

Statsforvalteren i Rogaland har ein intern beredskap når det gjeld akutt forureining, og har følgande vakttelefonnummer:

Jan Meling (IUA-kontakt forureining):

 • 51 56 87 26

Stig Sandring (IUA-kontakt natur):

 • 51 56 89 31 / 911 37 570

Marit Sundsvik Bendixen (fylkesmiljøvernsjef):

 • 51 56 89 36 / 922 49 043

Cathrine Stabel Eltervåg (ass. fylkesmiljøvernsjef):

 • 51 56 89 15 / 986 76 987

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 24.05.2024

Statsforvalteren stanser mottak av farlig avfall hos Henriksen Oljetransport

Statsforvalteren har pålagt Henriksen Oljetransport AS stans i mottak av farlig avfall på sitt anlegg i Mekjarvik.


Publisert 24.05.2024

Statsforvalteren har stanset mottak av plastavfall hos OMR

Statsforvalteren har pålagt Organisk Materielretur AS (OMR) på Storøy stans i mottak av plastavfall, inkludert nøter og tau.


Publisert 21.05.2024

Statsforvalteren sitt tilsyn med Norge Mineraler

Statsforvalteren har gjennomført tilsyn etter forurensingsloven av Norge Mineraler sin håndtering av boreavfall etter prøveboringer i området rundt Helleland i Eigersund kommune.


Publisert 14.05.2024

Statsforvalteren har oversendt klage på Rekefjord Stone sin reviderte utslippstillatelse til Miljødirektoratet

Statsforvalteren i Rogaland har behandlet mottatte klager på revidert utslippstillatelse til Rekefjord Stone, og vi har oversendt saken til Miljødirektoratet. På bakgrunn av klagebehandlingen anbefaler vi at tillatelsen blir opprettholdt, men at enkelte vilkår endres.


Publisert 10.05.2024

Landsdekkande tilsynsaksjon med landbaserte akvakulturanlegg i 2024

Miljøforvaltninga gjennomfører i år ein landsomfattande tilsynsaksjon med landbasert oppdrett av fisk. Vi vil kontrollere anlegg med utslepp regulert i løyve frå Statsforvaltaren i veke 20 til 48.


Publisert 11.04.2024

Statsforvalteren har endret tillatelsen til utfylling ved Mekjarvik

Statsforvalteren i Rogaland har endret tillatelsen gitt til Statens vegvesen til utfylling i sjø ved Mekjarvik i to ulike vedtak. Endringene er gjort etter søknad fra Statens vegvesen, samt et varsel om endring fra Statsforvalteren.

 


Publisert 22.03.2024

Vannets dag 2024

Verdens vanndag er en FN-dag som markeres 22. mars hvert år for å fremme bevissthet og handling rundt vannrelaterte utfordringer. Årets tema er «Vann for fred».


Publisert 29.11.2023

Revidert tillatelse etter forurensningsloven - Rekefjord Stone

Statsforvalteren i Rogaland har revidert utslippstillatelsen til Rekefjord Stone i Sokndal kommune.


Publisert 24.11.2023

Tilsyn

Det er en plikt til å unngå forurensning i Forurensningsloven. De virksomhetene som likevel fører til forurensning er regulert gjennom forskrifter, eller de må ha en tillatelse til forurensende aktivitet. Det er Statsforvalteren som gir denne tillatelsen og følger opp virksomheter innenfor sine fagområder.


Publisert 31.10.2023

Utslippstillatelse til tiltak i sjø – Feyer Brygge

Statsforvalteren i Rogaland har besluttet å gi Feyer Eiendom AS tillatelse til utslipp fra arbeider i sjøen ved eiendom 46/1062 (Feyer Brygge) i Eigersund kommune på visse vilkår.