25.09.2023

Gjenbruk, ombruk, resirkulering og transformasjon i byggesektoren

Bygninger og byggesektoren står for opp mot 40 prosent av verdens klimagassutslipp. Det er mer enn fra biler og trafikk. Samtidig vet man at halvparten av verdens bygg anno 2060 ennå ikke er bygget. Det betyr at man kan hente enorme klimabesparelser ved å bygge smartere.


22.09.2023

Erling Dahl jr. utnemnd til Ridder 1. klasse av St. Olavs Orden

H.M. Kongen har heidra Erling Dahl jr. med den høgste utmerkinga i Noreg, Ridder 1. klasse av Den Kongelege Norske St. Olavs Orden. Statsforvaltar Bent Høie stod for utdelinga i Haugesund rådhus i dag. 


18.09.2023

Ny rettleiar om konstituerande møte i kommunar

Kommunelova har ei rekke føresegner om folkevalde organ og korleis desse skal veljast og setjast saman etter val til nye kommunestyre og fylkesting. Kommunal- og distriktsdepartementet har laga ein ny rettleiar om reglane i kommunelova om konstituerande møte og val til folkevalde organ. 


12.09.2023

Klagesak: Statsforvalteren stadfester Gjesdal kommunes vedtak om detaljreguleringsplan

Gjesdal kommune fattet 27.03.2023 vedtak om detaljregulering for Djupevasskvæven, gnr. 63, bnr. 7, Øvstabødalen, planid 202202. Statsforvalteren stadfester kommunens vedtak av detaljreguleringsplan og finner statsforvalteren i Rogaland habil.


05.09.2023

Tilskotssamling

No kan du melde deg på tilskotssamlinga hos Statsforvaltaren. Her finn du informasjon om program og påmelding. 


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Følg oss på sosiale medier