Informasjon om tilskotsordningane blir lagt ut her forløpande. 

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
01. mar Tilskudd til kommunalt rusarbeid Tjenester innen rus- og psykisk helse
01. mar Utlysing av midlar til symjeopplæring for barn i barnehage 2024 Barn i kommunale og ikkje-kommunale barnehagar i alderen 4-6 år busette i Rogaland
01. mar Tilskot til kompetansehevande tiltak for lindrande behandling og omsorg Leiarar og tilsette i den kommunale helse- og omsorgstenesta. Endeleg målgruppe er pasientar som treng lindrande behandling og omsorg ved livets slutt, og deira pårørande
20. mar Kompetanse- og tenesteutviklingstilskot 2024 Leiarar, tilsette og personar som kan rekrutterast til å jobba i omsorgstenesta. Endeleg målgruppe er brukarar av omsorgstenester og pårørande deira.
07. apr Oppfølging av barn og unge med psykiske helseutfordringer og rusmiddelrelaterte problemer Målgruppen er barn og unge med psykiske helseutfordringer eller rusmiddelrelaterte problemer som har behov for forebygging, utredning, behandling og oppfølging, samt de som lever med høy risiko for å utvikle alvorlig funksjonsnedsettelse og deres familier.
07. apr Oppfølging av voksne med behov for langvarig oppfølging og sammensatte tjenester Målgruppen er voksne med alvorlig psykisk helse- eller rusmiddelproblematikk og evt. samtidig voldsproblematikk, med langvarige og sammensatte behov for behandling, rehabilitering, oppfølging og støtte.
23. mai Tilskudd til Læringsnettverk - kommunal barnevernstjeneste Barnevernstjenester i Rogaland
Søknadsfrist Tittel
01. mar Tilskudd til kommunalt rusarbeid
01. mar Utlysing av midlar til symjeopplæring for barn i barnehage 2024
01. mar Tilskot til kompetansehevande tiltak for lindrande behandling og omsorg
20. mar Kompetanse- og tenesteutviklingstilskot 2024
07. apr Oppfølging av barn og unge med psykiske helseutfordringer og rusmiddelrelaterte problemer
07. apr Oppfølging av voksne med behov for langvarig oppfølging og sammensatte tjenester
23. mai Tilskudd til Læringsnettverk - kommunal barnevernstjeneste