Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Informasjon om tilskotsordningane blir lagt ut her forløpande. 

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
09. mar Tilskot til heimeundervisning i samband med Covid-19 Elevar/lærlingar/lærekandidatar(inkludert vaksne) og lærarar i offentlege grunn- og vidaregåande skolar i Noreg.
12. mar Ekstra bevilgning: Tiltak for å avdempe konsekvensene av smittevernstiltakene for barn og unge Barn og unge med psykiske problemer og/eller rusrelaterte problemer som har behov for utredning, behandling og oppfølging, samt de som lever med høy risiko for å utvikle alvorlig funksjonsnedsettelse og deres familier.
12. mar Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov Voksne med alvorlige psykiske helseutfordringer og/eller rusmiddelproblemer, voldsproblematikk og som har langvarige og sammensatte behov for behandling, rehabilitering, oppfølging og støtte.
12. mar Tilbud til barn og unge med behov for langvarig oppfølging og sammensatte tjenester Barn og unge med psykiske problemer og/eller rusrelaterte problemer som har behov for utredning, behandling og oppfølging, samt de som lever med høy risiko for å utvikle alvorlig funksjonsnedsettelse og deres familier.
15. mar Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskot 2021 Leiarar, tilsette og personar som jobbar i helse- og omsorgstenesta
31. mar Tilskot til aktivitetstiltak for å motverke einsemd Eldre og seniorar som bur i eigen heim eller omsorgsbustad
31. mar Tilskot til aktivitetstilbod og besøksvert Eldre som har langtidsopphald i sjukeheim eller omsorgsbustad med heildøgns bemanning
31. mar Skjønnstilskot til fornyings- og innovasjonsprosjekt Kommunane
15. apr Opplæring til barn og unge som søker opphald i Noreg Barn og unge som søker opphald i Noreg
15. apr Symjeopplæring for nykomne minoritetsspråklege elevar 2021 Nykomne minoritetsspråklege barn og unge i grunnskolen og vaksne med rett til grunnskoleopplæring
30. jun Tilskot til næringsdrivande fastlegar ved sjukefråvær knytt til koronaviruset Næringsdrivande fastlegar
01. aug Midlar til symjeopplæring for barn i barnehagar 2021 Barn i kommunale og ikkje-kommunale barnehagar i alderen 4-6 år busette i Rogaland.
Søknadsfrist Tittel
09. mar Tilskot til heimeundervisning i samband med Covid-19
12. mar Ekstra bevilgning: Tiltak for å avdempe konsekvensene av smittevernstiltakene for barn og unge
12. mar Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov
12. mar Tilbud til barn og unge med behov for langvarig oppfølging og sammensatte tjenester
15. mar Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskot 2021
31. mar Tilskot til aktivitetstiltak for å motverke einsemd
31. mar Tilskot til aktivitetstilbod og besøksvert
31. mar Skjønnstilskot til fornyings- og innovasjonsprosjekt
15. apr Opplæring til barn og unge som søker opphald i Noreg
15. apr Symjeopplæring for nykomne minoritetsspråklege elevar 2021
30. jun Tilskot til næringsdrivande fastlegar ved sjukefråvær knytt til koronaviruset
01. aug Midlar til symjeopplæring for barn i barnehagar 2021