Helse og hygiene offshore

Oppdatert 05.01.2024

Statsforvalteren i Rogaland har en landsdekkende rolle i saker som gjelder helse og hygiene i petroleumsvirksomheten til havs på den norske kontinentalsokkelen.

Tilsyn med helse og hygiene

Statsforvalteren i Rogaland har tilsyn med helse og hygiene om bord på alle faste og flyttbare installasjoner i petroleumsvirksomheten til havs. Tilsynet omfatter blant annet helsetjenesten (den kurative tjenesten og beredskap), matvarehåndtering, forpleining og drikkevannsforsyning. Du finner mer informasjon og oversikt over tilsynsaktivitetene på nettsidene til Statsforvalteren i Rogaland.

Helseerklæringer

Statsforvalteren i Rogaland forvalter regelverket for helsekrav for personer i petroleumsvirksomheten til havs, og kan også gi dispensasjoner dersom kravene ikke er oppfylt. På nettsidene til Statsforvalteren i Rogaland finner du liste over petroleumsleger som utsteder offshoreattest (helseerklæring for personer i petroleumsvirksomheten til havs). For offshoredykkere har vi lister over godkjente leger og skjema for nedlasting.

Dispensasjon fra helsekravene

Det er petroleumslegen som skal sende søknad om dispensasjon fra helsekravene. Dersom du har en sykdom eller tilstand som kan være en risiko for sikkerheten offshore, vil du ikke kunne reise offshore uten et vedtak fra Statsforvalteren i Rogaland. I vedtaket går det fram om helsekravet er oppfylt eller om dispensasjon er gitt med tidsavgrensning og eventuelle vilkår som gjelder. Statsforvalteren kan gi dispensasjon fra helsekravene dersom det er særlige grunner og hensynet til sikkerhet ikke taler i mot. Dersom du ønsker dispensasjon, skal du henvende deg til petroleumslegen som har undersøkt deg. Petroleumslegen vil da gjøre videre undersøkelser og sender deretter saken over til oss.

Vis mer

Lenke til opplysninger vedrørende petroleumslegeordningen finner du i menyen til høyre.

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

26.01.2024, Endret 29.01.2024

Forventninger til innhold i søknad om samtykke til aktiviteter i petroleumsvirksomheten

Kravene til søknad om samtykke til aktiviteter i petroleumsvirksomheten følger av Petroleumsloven med tilhørende forskrifter. Styringsforskriften § 26 gir veiledning om hva søknaden bør inneholde om helsemessige forhold.


21.11.2023

Oppdatert vurdering og presisering om bruk av anestesimidler som smertebehandling i petroleumsvirksomhetens helsetjeneste

 

Med bakgrunn i utviklingen i prehospital akuttmedisin og våre tidligere uttalelser om temaet har Statsforvalteren funnet behov for en oppdatert vurdering og presisering av vårt syn på bruk av anestesimidler som smertebehandling i petroleumsvirksomhetens helsetjeneste.


31.01.2022

Stedfortreder for sykepleier – minimumskrav for å sikre kompetansen.

Statsforvalteren har gjennom tilsyn erfart at det ofte ikke er definert hva stedfortreder for sykepleier må kunne for å ivareta denne beredskapsoppgaven. Det er Statsforvalterens vurdering at den ansvarlige må sette minimumskrav til denne rollen for å sikre den helsemessige beredskapen.


26.01.2022

Bruk av koronasertifikat og krav om vaksinasjon offshore

Innføring av krav til å være koronavaksinert, eller bruk av koronasertifikat for personer som skal arbeide offshore, blir vurdert av noen arbeidsgivere. En mulig begrunnelse for et slikt krav er hensynet til den uvaksinertes helse ved arbeid og opphold offshore.


01.12.2021

Forlengelse av godkjenning

Helsedirektoratet har midlertidig overført myndighet til Statsforvalteren i Rogaland til å behandle og fatte vedtak i saker som gjelder forlengelse av godkjenning som petroleumslege. Denne myndigheten gjelder søknader som mottas i løpet av 2021 og 2022.

 


29.01.2021

Tilbakemelding fra Helsedirektoratet – Bruk av Fentanyl i helsetjenesten offshore

Statsforvalteren i Rogaland oversendte en bekymringsmelding vi mottok til Helsedirektoratet 5. mars 2020, for vurdering av bruk av medikamentet Fentanyl utenfor godkjent indikasjon til behandling av smertetilstander offshore.


19.01.2021

Spørsmål om bruk av tvang etter Lov om psykisk helsevern i petroleumsvirksomhetens helsetjeneste

Lovfortolkning som gjelder spørsmål om faglig ansvarlig lege i petroleumsvirksomheten, har hjemmel for bruk av tvang etter «Lov om psykisk helsevern» §7.


18.01.2021

Husk innrapportering av vannverksdata for 2020 – frist 15. februar 2021

Vi minner om at kravet om innrapportering av vannverksdata også gjelder for vannforsyningssystem på innretninger i petroleumsvirksomheten.


14.01.2021

Folkehelseinstituttet har vurdert overskridelse av grenseverdi for bromat i drikkevann på offshoreinstallasjoner

I drikkevannsforskriften er grenseverdien for bromat i drikkevann 10 µg/L. Det har vært tilfeller hvor bromatkonsentrasjoner i drikkevann som er egenprodusert på offshoreinstallasjoner har overskredet grenseverdien. 


30.03.2020

Veiledning om håndtering av koronasituasjonen fra Norsk Olje og Gass

Fylkesmannen i Rogaland følger med på selskapenes smitteverntiltak og andre relevante saker knyttet til utbruddet av Covid-19 viruset i Norge. Bransjeforeningen Norsk Olje og Gass er en viktig kilde for informasjon.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Kontaktpersonar

Margrethe Wikre (godkjenning av legar) tlf. 51568703

Erik Bruland (tilsyn med helse, hygiene og drikkevatn) tlf 51568712

Helge A. Haga (tilsyn med hygiene, næringsmidler og drikkevatn) tlf 51568856

Silvia Wathne (tilsyn med hygiene, næringsmidler og drikkevatn) tlf 51568994

Maria Selvikvåg Høines (jurist, medlem i Regelverksforum, tilsyn med helse og hygiene) tlf 51568943

Bård Humborstad (hyperbarmedisinsk lege, tilsyn med helse og hygiene) tlf 51568792

Guro Bakke Haga (sekretær i klagenemnden)  tlf 51568852

Marit Bergeland (medlem i Regelverksforum) tlf 51568779