Helse, omsorg og sosialtjenester

Oppdatert 10.05.2022

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av tilsyns- og kontrollarbeidet gjøres av Statsforvalteren.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

09.08.2022

Overdosekonferansen 2022

Konferansen er fullspekket med spennende innlegg!


05.07.2022

Rus- og psykisk helsekonferansen 2022

Statsforvalteren i Rogaland inviterer i samarbeid med KoRus Stavanger til den årlige konferansen.


01.07.2022

Tidlig innsats og forebyggende arbeid i kommunene

Programmet «Familie for første gang» har skiftet navn til «Sammen på vei».


01.07.2022

Psykososial oppfølging i kommunane etter masseskytinga i Oslo 25. juni

Kommunane i Rogaland må vera særleg merksame på dei psykososiale behova til direkte berørte, og andre ramma, etter masseskytinga i Oslo 25. juni. 


07.06.2022

På lik linje med andre - bolig for barn og unge med nedsatt funksjonsevne

FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med funksjonsnedsettelse (CRPD) har en egen artikkel 7 som gjelder barns rettigheter, og artikkel 19 handler om selvbestemmelse blant annet i forbindelse med valg av bosted og boform.


11.05.2022

Kommunalt rusarbeid

Tilskuddsordningen skal bidra til bedret livskvalitet, mestring og mulighet for en aktiv og meningsfull tilværelse for personer med rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende gjennom å styrke tilbud innen forebygging, tidlig intervensjon, behandling og oppfølging.

NB! Søknadsfrist endret fra 15. september til 05.september grunnet saksbehandlingslogistikk. Ta kontakt hvis endringen byr på utfordringer.


20.04.2022

Korleis snakke med barn og unge om vald og overgrep

RVTS Vest og Statsforvaltarane i Vestland og Rogaland inviterer til introduksjonskurs i korleis snakke med barn og unge om vald og overgrep.


07.04.2022

Fordjupningskurs i snakkemedbarn.no

RVTS og Statsforvaltarane i Vestland og Rogaland inviterer til digital samling den 05. mai 2022, for fagpersonar som ønskjer auka kompetanse om undervisningsmoglegheitene som ligg i nettportalen snakkemedbarn.no.


30.03.2022

Jod-tabletter i skole og barnehage

Ved en atomulykke nær eller i Norge kan radioaktivt jod bli spredd med vinden. En atomulykke i forbindelse med krigen i Ukraina vil eventuelt skje så langt fra Norge at det med stor sannsynlighet ikke vil være behov for jod-tabletter. Likevel har Helsedirektoratet bedt kommunene ha en generell beredskap på plass for utdeling av jod-tabletter til de under 20 år i skoler og barnehager.


21.02.2022

Andres Neset er ny fylkeslege i Rogaland

Neset overtar etter Janne Dahle-Melhus.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel