Helse, omsorg og sosialtjenester

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av tilsyns- og kontrollarbeidet gjøres av Statsforvalteren.

Vis mer


09.03.2020

Koronaviruset: Her held du deg oppdatert

Råd og informasjon finn du på Folkehelseinstituttets nettsider og på helsenorge.no.
Her finn du lenker, informasjon, kontaktar hos oss – og korona- og vaksinasjonskart for Rogaland. 

27.09.2021

Informasjon fra Helsedirektoratet om ordningen tilskudd til ALIS-avtaler

En økning i antall ALIS-avtaler er et viktig tiltak i Handlingsplan for allmennlegetjenesten 2020-2024. Tilskudd til ALIS-avtale skal bidra til å dekke kommunenes merutgifter når de inngår ALIS-avtale.

Målet for tilskuddsordningen er å øke antall fastleger i kommunen, redusere antall ledige fastlegeavtaler og øke stabilitet blant allmennleger i spesialisering.


02.09.2021

Statsforvaltaren overtek oppgåver frå Husbanken

Frå 1. september blir kommuneretta oppgåver frå to regionkontor hos Husbanken overførte til statsforvaltarane i Nordland, Vestland og Rogaland. Målet er å skape eit sterkt fagmiljø der bustad blir sett i samanheng med fagområde som helse, sosial, rus, barnevern og arbeidsliv.


01.06.2021

Matglede for eldre hjemmeboende i Bjerkreim

Kokken Heidi N. Berge og ernæringsfysiologen Nicole T. Næsheim satte fokus på ernæring, enkel matlaging, borddekking og trivsel da Matgledekorpset i Rogaland hadde samling for 10 eldre hjemmeboende og 6 ansatte ved omsorgssenteret.


20.05.2021

Oversikt tildeling - Eldre ut på middag

Statsforvalteren i Rogaland ble innvilget 2, 3 millioner til fordeling til kommuner som samarbeidet med restauranter for å tilby billige middager for hjemmeboende eldre. 


10.05.2021

Bli med på e-læringskurs for bedre mat- og måltidsopplevelser

Landbruks- og matdepartementet har lansert et nytt e-læringskurs som skal bidra til gode mat- og måltidsopplevelser for eldre som bor hjemme og som bor på sykehjem. Kurset retter seg mot ansatte i helse- og omsorgstjenesten og personer som jevnlig er i kontakt med pleietrengende eldre.


07.05.2021

Nettmøte om Matglede for eldre heimebuande

Kvifor og korleis set me fokus på matglede for eldre heimebuande? Me vil gjerne ha deg med på laget!


06.05.2021

Oppvekstkonferansen 2021

Tema for årets Oppvekstkonferanse er barn og unges medvirkning og psykiske helse når vi skal håndtere utfordringer som følge av pandemien.

 

 

 


26.03.2021

Matglede for eldre hjemmeboende

En del eldre hjemmeboende får ikke i seg nok og rett mat. Matgledekorpset i Rogaland jobber for mer matglede og bedre ernæringsstatus hos de eldre hjemmeboende. Matgledekorpset har laget oppskrifter til enkle, sunne og smakfulle retter. 


25.02.2021

Tiltakspakke sårbare eldre - aktivitetstiltak for å motverke einsemd og aktivitetstiltak og besøksvert

Mange eldre vart hardt ramma av koronapandemien. Tiltak som vart sett i verk for å hindre smitte førte til at mange var einsame.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel