Folkehelse

Oppdatert 07.03.2023

Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler. Folkehelsearbeid er også det å arbeide for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen. 

God folkehelse er et felles ansvar

Forebyggende og helsefremmende arbeid er viktig både i og utenfor helsesektoren. Folkehelseloven gir fylkeskommunene og kommunene et hovedansvar for det brede samfunnsrettede folkehelsearbeidet.

Folkehelseomsyn i planarbeid

Statsforvalteren skal bidra til å gjennomføre statlige satsinger på folkehelseområdet. Folkehelsearbeidet skal sikre en bærekraftig samfunnsutvikling, der planlegging er et sentralt virkemiddel. Gjennom råd og veiledning til kommuner og andre aktører skal Statsforvalteren være med å sikre at folkehelse inngår i kommunale, regionale og statlige planer. Statsforvalteren skal bidra til forpliktende samhandling mellom aktørene.

Statsforvalteren kan dessuten føre tilsyn med at kommunene og fylkeskommunene oppfyller sine plikter på folkehelseområdet.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 16.11.2022

Webinar om nærnatur og gå-venlege nærmiljø

Helsedirektoratet og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) inviterer til webinar 30. november for rette merksemda mot nærnatur, folkehelse og arealplanlegging.


Publisert 19.12.2018

Tilskot til etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og meistringstilbod for 2019

Tilskottet vil bli vidareført for 2019 også.


Publisert 07.12.2018

Nytt om frisklivssentralar i Rogaland - Strand og Randaberg kommune har etablert frisklivssentral

I 2018 vart frisklivssentralar etablert i dei to nemnde kommunane. Her i Rogaland har nå 17 av våre 26 kommunar eit slikt førebyggjande helsetilbod til innbyggjarane sine.


Publisert 09.03.2017

Presisering av vilkår for tilskot til kommunale frisklivssentralar

Fylkesmannen kan berre gi tilskot til same formål i tre år, og kommunen må lage plan for korleis dei vil overta og drive tiltaket vidare. Reglane for eigenbetaling følgjer av helse- og omsorgstenestelova, og eventuelle samarbeidspartnarar må følgje gjeldande retningslinjer for fagleg forsvarleg verksemd.


Publisert 24.10.2016

NM i skulelunsj

21.november lanserast NM i skulelunsj for landets 9.klassinger. Dette er ein nasjonal konkurranse kor elevane vil konkurrera om å lage landets beste lunsjoppleving.


Publisert 09.06.2015

Folkehelsemeldingen: mestring og muligheter

27. mars la regjeringa fram ny folkehelsemelding. Psykiske helse skal bli like viktig som fysisk helse i folkehelsearbeidet. Regjeringa vil utvikle ein folkehelsepolitikk som skapar mogelegheiter og fremjer meistring


Publisert 16.10.2014

Den store sluttedagen 20. oktober!

Helsedirektoratet tilbyr 24-timars støtte til dei som prøver å slutte med røyk eller snus 20. oktober


Publisert 25.07.2014

Ber kommunane gå gjennom beredskapsplanverket

Grunna auka trusselnivå i landet har Fylkesmannen fått i oppdrag frå Helsedirektoratet å sjå til at kommunane i fylket går gjennom beredskapsplanane sine.


Publisert 26.06.2014

Viktige endringar i tobakkskadelova

To viktige endringar i tobakkskadelova frå 1. juli 2014: 

1. Skuleelevar skal ha tobakksfri skuletid i barne-, ungdoms- og vidaregåande skular.

2. Inngangsparti til alle helseinsitusjonar og offentlege verksemder skal vere røykfrie

 


Publisert 20.03.2014

Frisklivssentralar i Rogaland

Stadig fleire frisklivssentralar er nå i drift i Rogaland fylke.