Omsorgstjenester

Oppdatert 20.12.2022

Kommunene har ansvar for å sørge for gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester til alle som trenger det, uavhengig av alder eller diagnose. Omsorgstjenester skal organiseres slik at den enkelte så langt som mulig kan leve og bo selvstendig og ha en aktiv og meningsfull tilværelse i fellesskap med andre. Tjenestene skal utformes i samråd med brukeren. Statsforvalteren fører tilsyn og kontroll med de kommunale tjenestene. 

Flere typer omsorgshjelp

Hjelp til den enkelte kan gis som råd og veiledning, hjemmehjelp, hjemmesykepleie, personlig assistanse eller annen praktisk hjelp, støttekontakter, og avlastning eller lønn til personer med særlig tyngende omsorgsarbeid.

Omsorgsbolig er ikke omsorgshjelp

Tildeling av omsorgsbolig er ikke hjemlet i helse- og omsorgsloven, og er altså i utgangspunktet en ordinær utleiebolig. Kommunen yter tjeneste og hjelp til den som ikke klarer seg selv, i slik bolig på lik linje som i vanlige hjem.

Du kan klage på omsorgshjelp

Du kan klage dersom du mener at du ikke får de omsorgstjenestene du har krav på, eller dersom du er uenig i kommunens vurdering av ditt behov. For at den som har fattet det vedtaket du er uenig i, skal få anledning til å endre sitt standpunkt, skal du sende klagen til kommunen. Dersom klagen ikke når fram, blir den sendt videre til Statsforvalteren for endelig avgjørelse. I en av lenkene til høyre finner du mer informasjon om hvordan du kan klage på helse- og omsorgstjenester.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 23.10.2023

Samling i nettverket aldersvennlige Rogaland

Et av innsatsområdene i Leve hele livet reformen er: et Aldersvennlig Norge. I Rogaland er det etablert et nettverk som kalles aldersvennlige Rogaland. Dette nettverket hadde samling på Statens hus den 19. oktober 2023.


Publisert 11.10.2023

Leve hele livet samling med tema digital inkludering

Det regionale støtteapparatet for Leve hele livet reformen, som koordineres av Statsforvalteren i Rogaland, inviterte ressurspersoner til samling den 3. oktober. Tema var digital inkludering og overgang til ny eldrereform: Fellesskap og mestring – Bo trygt hjemme.


Publisert 02.05.2023

Kompetanse og tenesteutviklingstilskot

Tilskotsmidla er tildelte for 2023.


Publisert 25.01.2023

Årsrapport for Kompetanseløft 2025

Utviklingstrekk og status 2021, om personell og kompetanse i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og den fylkeskommunale tannhelsetjenesten.


Publisert 16.01.2023

Opptrappingsplan for heltid og god bemanning i omsorgstjenesten

Gode velferdstjenester er grunnleggende for å gi folk trygghet i hverdagen. Fagfolka er den viktigste ressursen i helse- og omsorgstjenesten.


Publisert 25.10.2022

Fagdag om alkohol og aldring

Statsforvaltaren i Rogaland har etablert samarbeid med kompetansemiljø innan rus, forsking og aldring. Overordna mål er formidla kunnskap slik at eldre unngår helseskadar, sosial isolasjon m.v på grunn av rusmiddel bruk.


Publisert 31.08.2022

Leve hele livet prisen 2022

Stavanger kommune er nominert til Leve hele livet prisen 2022 av støtteapparatet i Rogaland


Publisert 31.08.2022

Førebygging og behandling av underernæring

Retningslinjene for å førebyggje og behandle underernæring er reviderte


Publisert 31.08.2022

Ny rettleiar om korleis kommunar kan måle effekt og resultat av lokale tiltak i Leve hele livet- reforma

Det er utarbeida rettleiar som  forklarer om prosessen i å følgje med på, og følgje opp resultat og effekt av lokale tiltak. Materiellet skal vera til inspirasjon. Det er Statsforvaltaren i Trøndelag som har utarbeida materiellet etter oppdrag frå Helsedirektoratet.


Publisert 21.07.2022

Nettverk for Aldersvenleg Rogaland

Etter initiativ frå kommunane Suldal, Tysvær og Randaberg er det oppretta eit nettverk med tema aldersvenleg samfunn. Det er kalla Aldersvenleg Rogaland.