Omsorgstenester

Oppdatert 20.12.2022

Kommunen har ansvar for tenestetilbodet til alle menneske med behov for pleie- og omsorgstenester, uavhengig av alder eller diagnose. Omsorgstenester skal organiserast slik at den enkelte så lenge som råd kan leve og bu sjølvstendig og ha eit aktivt og meiningsfullt liv i fellesskap med andre. Tenestene skal utformast i samråd med brukaren. Statsforvaltaren fører tilsyn og kontroll med dei kommunale tenestene. 

Fleire typar omsorgshjelp

Hjelp til den enkelte kan bli gitt som råd og rettleiing, heimehjelp, heimesjukepleie, personleg assistanse eller anna praktisk hjelp, støttekontaktar, og avlasting eller løn til personar med særleg tyngjande omsorgsarbeid.

Omsorgsbustad er ikkje omsorgshjelp

Tildeling av omsorgsbustad er ikkje heimla i helse- og omsorgslova, og er altså i utgangspunktet ein ordinær utleigebustad. Kommunen yter teneste og hjelp til den som ikkje klarer seg sjølv i ein slik bustad, på same måte som i vanlege heimar.

Du kan klage på omsorgshjelp

Du kan klage dersom du meiner at du ikkje får dei omsorgstenestene du har krav på, eller dersom du er usamd i korleis kommunens vurderer behovet ditt. For at den som har gjort vedtaket du er usamd i, skal få høve til å endre standpunkt, skal du sende klagen din til kommunen. Dersom klagen ikkje når fram, blir klagen automatisk send vidare til Statsforvaltaren for endeleg avgjerd. 

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 23.10.2023

Samling i nettverket aldersvennlige Rogaland

Et av innsatsområdene i Leve hele livet reformen er: et Aldersvennlig Norge. I Rogaland er det etablert et nettverk som kalles aldersvennlige Rogaland. Dette nettverket hadde samling på Statens hus den 19. oktober 2023.


Publisert 11.10.2023

Leve hele livet samling med tema digital inkludering

Det regionale støtteapparatet for Leve hele livet reformen, som koordineres av Statsforvalteren i Rogaland, inviterte ressurspersoner til samling den 3. oktober. Tema var digital inkludering og overgang til ny eldrereform: Fellesskap og mestring – Bo trygt hjemme.


Publisert 02.05.2023

Kompetanse og tenesteutviklingstilskot

Tilskotsmidla er tildelte for 2023.


Publisert 25.01.2023

Årsrapport for Kompetanseløft 2025

Utviklingstrekk og status 2021, om personell og kompetanse i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og den fylkeskommunale tannhelsetjenesten.


Publisert 16.01.2023

Opptrappingsplan for heltid og god bemanning i omsorgstjenesten

Gode velferdstjenester er grunnleggende for å gi folk trygghet i hverdagen. Fagfolka er den viktigste ressursen i helse- og omsorgstjenesten.


Publisert 25.10.2022

Fagdag om alkohol og aldring

Statsforvaltaren i Rogaland har etablert samarbeid med kompetansemiljø innan rus, forsking og aldring. Overordna mål er formidla kunnskap slik at eldre unngår helseskadar, sosial isolasjon m.v på grunn av rusmiddel bruk.


Publisert 31.08.2022

Leve hele livet prisen 2022

Stavanger kommune er nominert til Leve hele livet prisen 2022 av støtteapparatet i Rogaland


Publisert 31.08.2022

Førebygging og behandling av underernæring

Retningslinjene for å førebyggje og behandle underernæring er reviderte


Publisert 31.08.2022

Ny rettleiar om korleis kommunar kan måle effekt og resultat av lokale tiltak i Leve hele livet- reforma

Det er utarbeida rettleiar som  forklarer om prosessen i å følgje med på, og følgje opp resultat og effekt av lokale tiltak. Materiellet skal vera til inspirasjon. Det er Statsforvaltaren i Trøndelag som har utarbeida materiellet etter oppdrag frå Helsedirektoratet.


Publisert 21.07.2022

Nettverk for Aldersvenleg Rogaland

Etter initiativ frå kommunane Suldal, Tysvær og Randaberg er det oppretta eit nettverk med tema aldersvenleg samfunn. Det er kalla Aldersvenleg Rogaland.