Helse, omsorg og sosialtenester

Oppdatert 06.03.2023

Alle som treng det, skal få gode og forsvarlege helse- og sosialtenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunane og helseføretaka (sjukehusa) som tilbyr desse tenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har òg ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtenestene. Mykje av tilsyns- og kontrollarbeidet blir gjort av Statsforvaltaren.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

29.03.2023

Oppvekstkonferansen 2023

Årets Oppvekstkonferanse vil ha tema Utenforskap. 


23.03.2023

Nasjonal videreutdanning for barnevernansatte – Kollegaveiledning

UiT Norges arktiske universitet v/ RKBU nord tilbyr videreutdanning for barnevernansatte over hele landet høsten 2023.


01.03.2023

Ny veileder om taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt i forvaltningen

Justis- og beredskapsdepartementet har publisert en veileder om taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt i forvaltningen.


27.02.2023

Introduksjon til læringsressursen "Jeg vet"

Jobbar du i barnehage eller skule?


13.02.2023

Tilbud til barn og unge med psykiske plager og problematisk rusmiddelbruk og behov for sammensatte tjenester

Tidligere het tilskuddet "Tilbud til barn og unge med behov for langvarig og sammensatt oppfølging".

 


09.02.2023

Inspirasjonssamling om Kommunenes plan for å forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer

Barnevernreformen/Oppvekstreformen stiller nye krav til kommunene og deres arbeid med tidlig innsats og forebygging. Nytt av 2022 var at alle kommuner skal ha en plan for kommunens arbeid med å forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer, jamfør barnevernsloven §15-1.


01.02.2023

Kompetanse- og tenesteutviklingstilskot 2023

Dette er tilskotsmidlar som skal bidra til at det vert sett i verk kompetansehevande tiltak og utviklingsarbeid.


25.01.2023

Årsrapport for Kompetanseløft 2025

Utviklingstrekk og status 2021, om personell og kompetanse i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og den fylkeskommunale tannhelsetjenesten.


23.01.2023

Hvem har ansvaret for det boligsosiale arbeidet?

Det boligsosiale ansvaret har lenge vært delt mellom flere forvaltningsaktører. Kommunene har hovedansvaret for å hjelpe vanskeligstilte husholdninger på boligmarkedet, mens en rekke statlige aktører skal sikre gode rammebetingelser for kommunene, for eksempel gjennom økonomiske virkemidler, kunnskapsoverføring og veiledning.


24.11.2022

Digitalt grunnkurs i økonomisk rådgjeving

Vi har opna for påmelding. Viss tidspunktet for dette kurset ikkje passar, kan du delta på tilsvarande kurs 23.-24. mai 2023.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel