Helse, omsorg og sosialtenester

Oppdatert 05.01.2024

Alle som treng det, skal få gode og forsvarlege helse- og sosialtenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunane og helseføretaka (sjukehusa) som tilbyr desse tenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har òg ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtenestene. Mykje av tilsyns- og kontrollarbeidet blir gjort av Statsforvaltaren.

Vis meir


19.04.2024

Fagsamling om startlån

Husbanken og Statsforvalteren i Rogaland inviterer til fagsamling om startlån


05.04.2024

Statsforvaltaren i Rogaland opprettar tilsyn etter dødsfall ved Stavanger universitetssjukehus

Bakgrunnen er at eit barn døydde under tannbehandling i narkose denne veka. Helsetilsynet ber Statsforvaltaren i Rogaland om å vurdera vidare tilsyn etter den alvorlege hendinga.


13.03.2024

Informasjonsdag 23. april om Inn på tunet - en nyttig ressurs i lokalsamfunnet

Velkommen til åpen informasjonsdag på Torvholen Gard i Klepp kommune om Inn på tunet - kvalitetssikrede velferdstjenester på gård. 


26.02.2024

Webinar om bostedsløshet: Om Huset Bergen

Velkommen til åpent nettverk som samarbeider om bostedsløshet.


26.02.2024

Webinar om bostedsløshet: Bo- og tjenestetilbud til personer med økt voldsrisiko

Velkommen til åpent nettverk som samarbeider om bostedsløshet.


08.02.2024

Nettverkssamling for ansatte i NAV som jobber med kvalifiseringsprogrammet (KVP)

Statsforvalteren inviterer til nettverkssamling for ansatte i NAV som jobber med kvalifiseringsprogrammet (KVP) 22.05.24.


08.02.2024

Korleis komme i gang med Housing First i eigen kommune?

Webinaret er eit tilbod til kommunar som ønskjer å starte opp arbeid etter Housing First-metoden, og ønskjer konkrete råd og tips. Webinaret er ope for alle.


06.02.2024

Barnets beste- fra teori til praksis

Hva betyr det at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn i alle saker som berører barn?

Vi ønsker velkommen til seminar med barneombud Inga Bejer Engh og Statsforvalterne.

 


01.02.2024

Samling - Boligsosialt arbeid

Boligsosiale hensyn i plan, §5 (2) i Lov om kommunenes ansvar for det boligsosiale feltet.


29.01.2024

Kompetanse- og tenesteutviklingstilskot 2024

Dette er tilskotsmidlar som skal bidra til at det vert sett i verk kompetansehevande tiltak og utviklingsarbeid.

Statsbudsjettreferanse: kapittel 761, post 68, Helse- og omsorgsdepartementet. Beløp som skal fordelast i Rogaland er 28.163.000 kr.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel