Helse, omsorg og sosialtenester

Oppdatert 10.05.2022

Alle som treng det, skal få gode og forsvarlege helse- og sosialtenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunane og helseføretaka (sjukehusa) som tilbyr desse tenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har òg ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtenestene. Mykje av tilsyns- og kontrollarbeidet blir gjort av Statsforvaltaren.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

07.06.2022

På lik linje med andre - bolig for barn og unge med nedsatt funksjonsevne

FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med funksjonsnedsettelse (CRPD) har en egen artikkel 7 som gjelder barns rettigheter, og artikkel 19 handler om selvbestemmelse blant annet i forbindelse med valg av bosted og boform.


11.05.2022

Kommunalt rusarbeid

Tilskuddsordningen skal bidra til bedret livskvalitet, mestring og mulighet for en aktiv og meningsfull tilværelse for personer med rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende gjennom å styrke tilbud innen forebygging, tidlig intervensjon, behandling og oppfølging.


20.04.2022

Korleis snakke med barn og unge om vald og overgrep

RVTS Vest og Statsforvaltarane i Vestland og Rogaland inviterer til introduksjonskurs i korleis snakke med barn og unge om vald og overgrep.


07.04.2022

Fordjupningskurs i snakkemedbarn.no

RVTS og Statsforvaltarane i Vestland og Rogaland inviterer til digital samling den 05. mai 2022, for fagpersonar som ønskjer auka kompetanse om undervisningsmoglegheitene som ligg i nettportalen snakkemedbarn.no.


30.03.2022

Jod-tabletter i skole og barnehage

Ved en atomulykke nær eller i Norge kan radioaktivt jod bli spredd med vinden. En atomulykke i forbindelse med krigen i Ukraina vil eventuelt skje så langt fra Norge at det med stor sannsynlighet ikke vil være behov for jod-tabletter. Likevel har Helsedirektoratet bedt kommunene ha en generell beredskap på plass for utdeling av jod-tabletter til de under 20 år i skoler og barnehager.


21.02.2022

Andres Neset er ny fylkeslege i Rogaland

Neset overtar etter Janne Dahle-Melhus.


17.02.2022, Oppdatert 20.04.2022

Bærekraftsuka: Oppvekstkonferansen 2022

Årets oppvektskonferanse arrangeres i Berekraftsveka 2022. Hold av datoen nå. 


31.01.2022

Stedfortreder for sykepleier – minimumskrav for å sikre kompetansen.

Statsforvalteren har gjennom tilsyn erfart at det ofte ikke er definert hva stedfortreder for sykepleier må kunne for å ivareta denne beredskapsoppgaven. Det er Statsforvalterens vurdering at den ansvarlige må sette minimumskrav til denne rollen for å sikre den helsemessige beredskapen.


26.01.2022

Bruk av koronasertifikat og krav om vaksinasjon offshore

Innføring av krav til å være koronavaksinert, eller bruk av koronasertifikat for personer som skal arbeide offshore, blir vurdert av noen arbeidsgivere. En mulig begrunnelse for et slikt krav er hensynet til den uvaksinertes helse ved arbeid og opphold offshore.


13.01.2022

Husk innrapportering av vannverksdata for 2021 – frist 15. februar 2022.

Vi minner om at kravet om innrapportering av vannverksdata også gjelder for vannforsyningssystem på innretninger i petroleumsvirksomheten. 


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel