Sosiale tenester i NAV

Oppdatert 26.06.2023

Den som ikkje greier å forsørgje seg sjølv, kan søkje om sosialhjelp. Hjelpa kan ytast som bidrag, lån eller garanti for lån. Økonomisk sosialhjelp skal først og fremst vere ei mellombels yting, og meininga er at den som søkjer hjelp, skal bli i stand til å hjelpe seg sjølv etter kvart. Søknader om sosialhjelp skal sendast til Nav-kontoret i kommunen.

Økonomisk sosialhjelp er ei mellombels støtte som skal dekkje nødvendige utgifter til å leve og bu. Før du kan få sosialhjelp må du utnytte moglegheitene dine til å forsørgje deg sjølv. Det kan til dømes vere arbeid, andre inntekter eller eigne midlar. Dersom du treng hjelp til å finne ut kva moglegheiter du har, kan du kontakte Nav for å få råd og rettleiing. 

Hovudansvaret for sosialtenesta ligg i kommunane, og det er Nav-kontora som tek hand om kommunens oppgåver på dette området. Det er rettleiande retningslinjer for kor mykje stønad kvar enkelt kan få tildelt, men kommunane har rett og plikt til å bruke skjønn og vurdere kvar sak for seg.

Dei rettleiande retningslinjene omfattar utgifter til heilt grunnleggjande behov, som mat, klede, kommunikasjon, hushaldsartiklar og hygiene med meir, og tek vidare omsyn til andre sider av dagleglivet, som fritid og sosiale behov. Utgifter til andre nødvendige ting, som bustad, straum og oppvarming, bustad- og innbuforsikring og innbu og utstyr inngår i livsopphaldet, men er ikkje inkludert ved fastsetjing av dei rettleiande retningslinjene, då dette er utgifter som varierer mykje. Frå 1. september 2022 skal Nav ikkje ta omsyn til om familien har barnetrygd når dei vurderer søknader frå familiar med barn.

Du kan klage

Dersom du søkjer om sosialhjelp og får avslag frå Nav, kan du klage på vedtaket. Dersom Nav er samd i klagen din, vil dei endre avgjerda og ta kontakt med deg for å gi deg hjelpa du har rett på. Dersom Nav er usamd i klagen din, sender Nav klagen din vidare til Statsforvaltaren. Statsforvaltaren behandlar klagen og svarer deg med eit brev.

Statsforvaltaren har også eit tilsynsansvar som gir rett og plikt til å føre tilsyn med om kommunen oppfyller pliktene sine etter kapittel 4 i lov om sosiale tenester i Nav. Kapittel 4 regulerer dei individuelle tenestene i lova, blant anna økonomisk stønad.

Gjeldsrådgiving

Kommunen skal tilby innbyggjarane sine økonomisk rådgiving eller gjeldsrådgiving i tråd med lov om sosiale tenester. Denne rådgivingstenesta er som regel eit tilbod ved det lokale Nav-kontoret. Statsforvaltarens oppgåver er retta mot kommunane og omfattar blant anna å gi opplærings- og kurstilbod til dei tilsette som jobbar med dette i kommunen.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 08.09.2023

Bransjenorm for utenrettslige gjeldsforhandlinger

Inkassobransjen ønsker en effektiv og god innkreving av skyldig gjeld. Dette innebærer også forsøk på å løse saken sammen med forbrukeren før kravet sendes.  


Publisert 08.08.2023

Det er snart skolestart

Det er viktig å ivareta vanskeligstilte familier i forbindelse med skolestart. Dette gjelder både de som er skolestartere for første gang og de som starter på et nytt skoleår. 


Publisert 06.07.2023

Tildeling av tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i Nav-kontor i Rogaland i 2023

Statsforvalteren i Rogaland har tildelt kroner 12 169 530,- til  utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontoret. Søknadsfristen var 01.02.23, og vi fikk inn 20 søknader om midler til ulike prosjekter, 10 av disse var søknader om videreføringer.


Publisert 06.07.2023

Prosjekter som har mottatt tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i Nav-kontoret i 2023

Arbeids -og velferdsdirektoratet har utarbeidet en samlet oversikt over tiltak/prosjekter i hele landet som har mottatt tilskudd til ulike prosjekter. 


Publisert 21.06.2023

Justerte rettleiande satsar for økonomisk stønad

Rundskriv A-2/2023 Statlege rettleiande retningslinjer for økonomisk stønad for 2023 har verknad frå 1. juli 2023.


Publisert 06.06.2023

Skoleavslutning og sommerferie- barn og unge kan ha behov for ekstra stønad

Det er vanlig at familier deltar på skoleavslutninger, reiser på ferieturer og deltar på ulike aktiviteter om sommeren. Barn og unge i familier som mottar sosiale tjenester skal ha mulighet til å få positive opplevelser på lik linje med andre barn og unge. 


Publisert 23.05.2023

Nye verktøy for arbeidet med kvalifiseringsprogrammet

Alle i NAV med brukerkontakt vil ha nytte av de nye verktøyene for god kartlegging av brukere uavhengig av ytelse. 


Publisert 15.05.2023

Endring i "Veileder for NAV-kontoret ved vurdering av lovlig opphold for EØS-borgere"

Veilederen er utarbeidet av Arbeids- og velferdsdirektoratet og ble første gang publisert 02.02.18


Publisert 15.05.2023

Negativ sosial kontroll og æresrelatert vold- Beredskapsbrev 2023

Arbeidet med å sikre barns rettigheter har høy prioritet i regjeringen. Alle barn og unge har rett til beskyttelse mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. 


Publisert 06.03.2023

Nasjonale mål og hovedprioriteringer for de sosiale tjenestene i NAV i 2023

Kommunebrevet inneholder NAVs forventninger til kommunenes forvaltning av de sosiale tjenestene i NAV.