Sosiale tjenester i NAV

Oppdatert 26.06.2023

Den som ikke greier å forsørge seg selv, kan søke om sosialhjelp. Hjelpen kan ytes som bidrag, lån eller garanti for lån. Økonomisk sosialhjelp skal først og fremst være en midlertidig ytelse, og meningen er at den som søker hjelp, skal bli i stand til å hjelpe seg selv etter hvert. Søknader om sosialhjelp skal sendes til Nav-kontoret i kommunen.

Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig økonomisk støtte som skal betale nødvendige utgifter til å leve og bo. Før du kan få sosialhjelp må du utnytte egne muligheter til å forsørge deg selv. Det kan for eksempel være gjennom jobb, andre inntekter eller egne midler. Hvis du trenger hjelp til å finne ut hvilke muligheter du har, kan du kontakte Nav for råd og veiledning. 

Hovedansvaret for sosialtjenesten ligger i kommunene, og det er Nav-kontorene som ivaretar kommunens oppgaver på dette området. Det er veiledende retningslinjer for hvor mye stønad hver enkelt kan få tildelt, men kommunene har rett og plikt til å bruke skjønn og vurdere hver sak for seg.

De veiledende retningslinjene omfatter utgifter til helt grunnleggende behov, som mat, klær, kommunikasjon, husholdningsartikler og hygiene med mer, og tar dessuten hensyn til andre sider av dagliglivet, som fritid og sosiale behov. Utgifter til andre nødvendige ting, som bolig, strøm og oppvarming, bolig- og innboforsikring og innbo og utstyr inngår i livsoppholdet, men er ikke inkludert ved fastsetting av de veiledende retningslinjene, da dette er utgifter som varierer mye. Fra 1. september 2022 skal Nav ikke ta hensyn til om familien har barnetrygd når de vurderer søknader fra familier med barn.

Du kan klage

Hvis du søker om sosialhjelp og får avslag fra Nav, kan du klage på vedtaket. Hvis Nav er enig i klagen din, vil de endre avgjørelsen og ta kontakt med deg for å gi deg hjelpen du har rett på. Hvis Nav er uenig i klagen din, sender Nav klagen din videre til Statsforvalteren. Statsforvalteren behandler klagen og svarer deg med et brev.

Statsforvalteren har også et tilsynsansvar som gir rett og plikt til å føre tilsyn med om kommunen oppfyller sine plikter i sosialtjenesteloven. Kapittel 4 regulerer de individuelle tjenestene i loven, blant annet økonomisk stønad.

Gjeldsrådgiving 

Kommunen skal tilby innbyggerne økonomisk rådgiving eller gjeldsrådgiving i tråd med lov om sosiale tjenester. Denne rådgivingstjenesten er som regel et tilbud ved det lokale Nav-kontoret. Statsforvalterens oppgaver er rettet mot kommunene og innebærer blant annet å gi opplærings- og kurstilbud til kommunens ansatte.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 08.09.2023

Bransjenorm for utenrettslige gjeldsforhandlinger

Inkassobransjen ønsker en effektiv og god innkreving av skyldig gjeld. Dette innebærer også forsøk på å løse saken sammen med forbrukeren før kravet sendes.  


Publisert 08.08.2023

Det er snart skolestart

Det er viktig å ivareta vanskeligstilte familier i forbindelse med skolestart. Dette gjelder både de som er skolestartere for første gang og de som starter på et nytt skoleår. 


Publisert 06.07.2023

Tildeling av tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i Nav-kontor i Rogaland i 2023

Statsforvalteren i Rogaland har tildelt kroner 12 169 530,- til  utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontoret. Søknadsfristen var 01.02.23, og vi fikk inn 20 søknader om midler til ulike prosjekter, 10 av disse var søknader om videreføringer.


Publisert 06.07.2023

Prosjekter som har mottatt tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i Nav-kontoret i 2023

Arbeids -og velferdsdirektoratet har utarbeidet en samlet oversikt over tiltak/prosjekter i hele landet som har mottatt tilskudd til ulike prosjekter. 


Publisert 21.06.2023

Justerte rettleiande satsar for økonomisk stønad

Rundskriv A-2/2023 Statlege rettleiande retningslinjer for økonomisk stønad for 2023 har verknad frå 1. juli 2023.


Publisert 06.06.2023

Skoleavslutning og sommerferie- barn og unge kan ha behov for ekstra stønad

Det er vanlig at familier deltar på skoleavslutninger, reiser på ferieturer og deltar på ulike aktiviteter om sommeren. Barn og unge i familier som mottar sosiale tjenester skal ha mulighet til å få positive opplevelser på lik linje med andre barn og unge. 


Publisert 23.05.2023

Nye verktøy for arbeidet med kvalifiseringsprogrammet

Alle i NAV med brukerkontakt vil ha nytte av de nye verktøyene for god kartlegging av brukere uavhengig av ytelse. 


Publisert 15.05.2023

Endring i "Veileder for NAV-kontoret ved vurdering av lovlig opphold for EØS-borgere"

Veilederen er utarbeidet av Arbeids- og velferdsdirektoratet og ble første gang publisert 02.02.18


Publisert 15.05.2023

Negativ sosial kontroll og æresrelatert vold- Beredskapsbrev 2023

Arbeidet med å sikre barns rettigheter har høy prioritet i regjeringen. Alle barn og unge har rett til beskyttelse mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. 


Publisert 06.03.2023

Nasjonale mål og hovedprioriteringer for de sosiale tjenestene i NAV i 2023

Kommunebrevet inneholder NAVs forventninger til kommunenes forvaltning av de sosiale tjenestene i NAV.