Retningslinjer, rettleiarar og lovverk

.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 31.01.2014
Rus
Lovverk
Helse- og omsorgstenestelova
Pasient- og brukerrettighetslova
Stortingsmelding
"Se meg!"
Retningslinjer og rettleiarar
 Psykososiale tiltak ved krisar, ulukker og katastofar
Veileder for helse- og omsorgstjenester til innsatte i fengsel
Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse - ROP-lidelser
Sammen om mestring – veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne
Fra bekymring til handling - En veilder om tidlig intervensjon på rusområdet (IS-1742)
Veileder for kommunal rusmiddelpolitisk handlingsplan (IS-1362)
Pårørenderettleiar (IS-2587)

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.