Legar i spesialisering (LIS) og turnusteneste for fysioterapeutar

Oppdatert 08.04.2024

Turnusteneste inneber at fysioterapeutar gjennomfører ei pålagd praksistid etter avslutta utdanning. Spesialistutdanning og godkjenning for legar følgjer ordninga som vart sett i verk i 2019. Ofte brukar vi uttrykka LIS1, LIS2 og LIS3 om legar som er tilsett i utdanningsstillingar. 

Legar i spesialisering

Spesialistutdanninga og godkjenninga for legar er tredelt. Lege i spesialisering del 1 (LIS1) er den første delen av spesialiseringsløpet, og er felles for alle legar. LIS1 erstattar i praksis turnustenesta for legar. LIS1 omfattar tolv månader i sjukehus og seks månader i kommunehelsetenesta. LIS1 blir etterfølgt av LIS2 og LIS3. Sistnemnde er spesialiseringa til dei ulike legespesialistane.

Statsforvaltaren har ansvar for å opprette, godkjenne og kvalitetssikre eit tilstrekkeleg tal LIS1-stillingar i kommunehelsetenesta. Ledige LIS1-stillingar blir lyste ut vår og haust via stillingsportalen til Helsedirektoratet.

Turnusplassar for fysioterapeutar

Personar som har avslutta bachelorutdanning i fysioterapi, må gjennomføre eitt års fastlagt praktisk teneste (turnusteneste) for å få autorisasjon som fysioterapeut. Statsforvaltaren i kvart enkelt fylke godkjenner turnusplassar for fysioterapeutar på sjukehus og i kommunehelsetenesta. Statsforvaltaren i Troms og Finnmark, Statsforvaltaren i Vestland og Statsforvaltaren i Oslo og Viken har hovudansvar for å skaffe nok turnusplassar i sin region (turnusregion Nord, Midt-Vest og Sør-Øst). 

Kurs hos Statsforvaltaren

Statsforvaltaren tilbyr kurs og grupperettleiing for legar i spesialisering og turnusfysioterapeutar.

Vi tilbyr:

  • Kurs i offentleg helsearbeid
  • Kurs i legevaktsmedisin for LIS1
  • Grupperettleiing for LIS1 i kommunehelsetenesta
  • Opplæring til rettleiarar som skal ha ansvar for LIS1 i kommunehelsetenesta
  • Opplæring til rettleiarar for turnusfysioterapeutar

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 27.06.2024

Veilederkurs for LIS1-veiledere i kommunehelsetjenesten

Statsforvalteren har flere ulike oppgaver knyttet til spesialistutdanningens første del for leger (LIS1) i kommunehelsetjenesten, blant annet «kvalifisering av individuelle veileder for LIS1 i kommunehelsetjenesten».


Publisert 21.06.2024

Kurs og veiledning for LIS1 leger høsten 2024

Starter du som LIS1 lege i kommunehelsetjenesten 1. september 2023? Her kan du melde deg på kurs for LIS1 leger i Rogaland.


Publisert 19.01.2024

Kurs og veiledning for LIS 1 leger vår 2024

Starter du som LIS1 lege i kommunehelsetjenesten 1. mars 2024? Her kan du melde deg på kurs for LIS1 leger i Rogaland.


Publisert 22.08.2023

Har din kommune/verksemd LIS i samfunnsmedisin i ny ordning?

Er de i så fall registrert som utdanningsverksemd i samfunnsmedisin?  


Publisert 15.06.2023

Kurs og veiledning for LIS 1 leger høsten 2023

Starter du som LIS1 lege i kommunehelsetjenesten 1. september 2023? Her kan du melde deg på kurs for LIS1 leger i Rogaland.


Publisert 10.01.2023

Kurs og veiledning for LIS 1 leger våren 2023

Starter du som LIS1 lege i kommunehelsetjenesten 1. mars 2023? Her kan du melde deg på kurs for LIS1 leger i Rogaland.


Publisert 28.06.2022

Kurs og veiledning for LIS 1 leger høsten 2022

Starter du som LIS1 lege i kommunehelsetjenesten 1. september 2022? Her kan du melde deg på kurs for LIS1 leger i Rogaland.


Publisert 12.01.2022

Kurs og veiledning for LIS 1 leger våren 2022

Starter du som LIS1 lege i kommunehelsetjenesten 1. mars 2022? Her kan du melde deg på kurs for LIS1 leger i Rogaland.


Publisert 29.06.2021

Kurs og veiledning for LIS 1 leger høsten 2021

Starter du som LIS1 lege i kommunehelsetjenesten 1. september 2021? Her kan du melde deg på kurs for LIS1 leger i Rogaland.


Publisert 13.01.2021

Kurs og veiledning for LIS 1 leger våren 2021

Starter du som LIS1 lege i kommunehelsetjenesten 1. mars. 2021? Her kan du melde deg på kurs for LIS1 leger i Rogaland.