Rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Oppdatert 23.06.2023

FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) skal bidra til å motvirke diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Et prosjekt i perioden 2023–2025 skal gjøre kommuner og Statsforvalteren bedre rustet til å bruke konvensjonen i sitt daglige arbeid. 

Personer med funksjonsnedsettelse utsettes oftere enn andre for brudd på menneskerettighetene. Målet til regjeringen er at alle skal være likestilt i samfunnet. Alle skal kunne delta, bidra og leve frie, selvstendige liv. 

Norske kommuner er forpliktet til å følge menneskerettighetskonvensjonene som Norge har sluttet seg til, som CRPD. Statsforvalteren og kommunene skal jobbe aktivt for å oppnå likestilling for personer med funksjonsnedsettelse.

Kompetansen skal økes

I 2023 igangsettes et nasjonalt prosjekt som skal få Statsforvalteren og kommunene til å innarbeide CRPD i sine oppgaver. Målet er at kommunene og statsforvalterne skal få økt kompetanse om hvordan menneskerettighetene skal ivaretas for personer med funksjonsnedsettelse.

CRPD skal brukes aktivt hos statsforvalterne og i kommunene, i kommunens planstrategi, kommuneplanen og i malverket for vedtak. CRPD skal være synlig i saksbehandlingen av saker som gjelder personer med funksjonsnedsettelse og være veiledende når vi utformer og yter tjenester til denne gruppen.

Statsforvalteren skal bistå kommunene

Statsforvaltaren skal bistå kommunene gjennom kompetansehevende tiltak og veiledning når det gjelder bruken av CRPD. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har utviklet en veileder om CRPD, som kan være til god hjelp for kommunene og vise vei når det gjelder hvordan konvensjonen skal tas i bruk. Det er også laget tegninger og filmer som kan brukes til refleksjon, disse er nyttige å bruke for å forstå og bruke CRPD i praksis.

Alle kommuner skal være med innen 2025

Bufdir har mål om at alle kommuner skal være involvert i prosjektet, gjennom opplæring fra Statsforvaltaren i løpet av prosjektperioden 2023–2025. Kommunene bestemmer selv hvordan de ønsker å organisere arbeidet i forbindelse med den nasjonale utrullingen av CRPD-prosjektet.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 16.11.2023

Bli med på markering av FNs internasjonale dag for personer med nedsatt funksjonsevne

Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffrey kommer, statsforvalter Bent Høie kommer, kommer du?

Alle er velkommen til å bli med digitalt på den nasjonale CRPD-konferansen, der vi markerer FNs internasjonale dag for personer med funksjonsnedsettelse.  


Publisert 27.04.2023

FN konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD)

Konvensjonen handler om menneskerettighetene for mennesker med nedsatt funksjonsevne.


Publisert 03.12.2021

I dag blir FNs internasjonale dag for menneske med nedsett funksjonsevne markert

3. desember. På denne dagen markerer vi retten for alle til å delta i samfunnet, uavhengig av funksjonsnedsetjing. Vi gjer dette særleg i lys av CRPD, som er FNs konvensjon for rettane til menneske med nedsett funksjonsevne. 


Publisert 19.08.2021

FN konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD)

Konvensjonen handler om menneskerettighetene for mennesker med nedsatt funksjonsevne.


Publisert 08.09.2020

Spennande pilotprosjekt- styrking av menneskerettane til personar med nedsett funksjonsevne

I Noreg er vi så heldige at alle får utdanning, men alle deltek ikkje på samme måte. Bufdir vil no starte eit samarbeid med norske kommunar for mellom anna å sikre barn og unge med nedsett funksjonsevne like rettar og like moglegheiter. I dette arbeidet skal Fylkesmannen i Rogaland få vere med og bidra