Boligsosialt arbeid

Oppdatert 27.06.2023

Alle trenger et trygt hjem, men enkelte trenger hjelp til å skaffe en trygg og god bolig for seg og sine. Statsforvalteren veileder kommuner i Nordland, Vestland og Rogaland i tema som hører inn under boligsosialt arbeid. Eksempel er helhetlig boligplanlegging i kommunen, boliger for eldre, nullvisjon for bostedsløshet og tiltak for at barnefamilier, unge uføre og andre utsette grupper kan få eie sin egen bolig.

Høsten 2021 ble kommunerettede oppgaver fra to regionkontor hos Husbanken overført til statsforvalterne i Nordland, Vestland og Rogaland. Målet er å skape et sterkt fagmiljø der bolig blir sett i sammenheng med fagområder som helse, sosial, rus, barnevern og arbeidsliv. Oppdraget vårt er i første omgang et treårig forsøk.

Det er mange som må spille på lag for at vi skal lykkes med den sosiale boligpolitkken. Kommunene har ulik størrelse, organisering og ulike utfordringer. Strategien «Alle trenger et trygt hjem» (2020-2024), peker på seks suksessfaktorer som grunnleggende for å få god måloppnåing i det boligsosiale arbeidet:

  • forankring og eierskap
  • organisering og samordning
  • overordnet strategi
  • kompetanse
  • økonomiske ressurser
  • brukermedvirkning

Statsforvalterne møter kommuner fysisk og digitalt, og vi medvirker til å utvikle det boligsosiale arbeidet i kommunen. Vi har også  arrangementer som kan bidra til å øke kompetansen innen boligsosiale tema.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 19.09.2023

Boligsosial lov

Fra 1.juli trådte Lov om kommunenes ansvar på det boligsosiale feltet i verk. Den stiller krav og forventninger til kommunene både om å gi bistand til vanskeligstilte på boligmarkedet, og om å ha oversikt over ulike typer boliger for vanskeligstilte.


Publisert 23.01.2023

Hvem har ansvaret for det boligsosiale arbeidet?

Det boligsosiale ansvaret har lenge vært delt mellom flere forvaltningsaktører. Kommunene har hovedansvaret for å hjelpe vanskeligstilte husholdninger på boligmarkedet, mens en rekke statlige aktører skal sikre gode rammebetingelser for kommunene, for eksempel gjennom økonomiske virkemidler, kunnskapsoverføring og veiledning.


Publisert 09.01.2023

Ny lov om kommunenes ansvar på det boligsosiale feltet trer i kraft 01.07.23

I hovedsak videreføres plikter kommunen har i dag gjennom medvirkningsansvaret i sosialtjenesteloven § 15 og helse- og omsorgstjenesteloven § 3-7, men presiserer og til dels skjerper ansvaret. 


Publisert 26.10.2022

Sluttrapport "Mer velferd med Bolig for velferd"

Vi har gleden av å lansere sluttrapporten etter arbeidet med «Tiltaksplan Bolig for velferd i Rogaland og Vestland 2018-2021»