Førerkort

Alle som skal søke om førerkort eller fornye førerkortet sitt, må fylle ut en egenerklæring om helse på trafikkstasjonen. Egenerklæringen skal bekrefte at du er frisk nok til å kjøre. Dersom du har en sykdom eller en tilstand som kan virke inn på kjøreevnen, må du i tillegg få helseattest fra legen din.

Hvis du er i tvil om du kan kjøre trygt på grunn av helseproblemer eller medisinbruk, har du plikt til å oppsøke lege. Hvis en lege, psykolog eller optiker mener at du ikke oppfyller helsekravene til å ha førerkort, skal han eller hun melde fra til Statsforvalteren dersom helsekravene ikke vil være oppfylt igjen innen seks måneder. Statsforvalteren informerer politiet dersom førerkortet bør tilbakekalles helt eller delvis. Politiet har også myndighet til å gi tilbake føreretten. 

De som skal ha førerkort i gruppe 2 og 3 må alltid ha helseattest fra lege.

Dispensasjon

Helsekravene til førerkort er tilpasset EUs førerkortdirektiv, og hensynet til trafikksikkerheten er tillagt avgjørende betydning. Dersom fastlegen (eller en annen lege) konkluderer med at du ikke fyller helsekravene til førerkort, er det svært liten mulighet til å få dispensasjon fra helsekravene. 

Klage

Dersom du har fått avslag på en søknad om dispensasjon, kan du klage på vedtaket. Statsforvaltaren vil da gå gjennom saken på nytt, og vurdere om det er grunnlag for å endre vedtaket. Dersom vi opprettholder vedtaket vårt, blir saken sendt til Helseklage for ny behandling.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 19.03.2020

Koronautbruddet: Midlertidig forlengelse av utløpt førerrett

Statens Vegvesen har i samråd med Helsedirektoratet åpnet for midlertidig forlengelse av utløpt førerett, utrykningskompetanse og yrkesjåførkompetanse i forbindelse med koronautbruddet. Dette blant annet for å redusere belastningen på fastleger for å få utstedt helseattest.


Publisert 04.11.2019

Tungbilførere med syn på ett øye kan søke om videreføring av dispensasjon

Førerkortforskriften vedlegg 1 § 45 har blitt endret. Endringen innebærer at førere i førerkortgruppe 2 og 3 med syn på bare ett øye, som har fått dispensasjon første gang før 1. oktober 2016, vil få anledning til å søke om fornyet dispensasjon. Ordningen skal gjelde uten tidsbegrensning fremover.


Publisert 25.06.2019

Helseattest for eldre – aldersgrense hevet fra 75 til 80 år

Kravet om å levere helseattest er no endra frå 75 til 80 år. Endringa vart innført 19.06.19.


Publisert 14.06.2019

Helseattest for eldre, kognitive tester og dispensasjon for førerkortgruppe 2 og 3 for fører med syn på ett øye

Det har den siste tiden vært mye fokus på helsekrav til førerkort i media. Fylkesmannen har mottatt flere henvendelser om helseattest for eldre, kognitive tester og dispensasjon for førerkortgruppe 2 og 3 for fører med syn på ett øye. Helsedirektoratet har nå kommet med noen presiseringer for å unngå misforståelser om regelverket.


Publisert 20.06.2016

Nye helsekrav til førarkort

Helsedirektoratet har varsla fylkesmennene om at nytt regelverk om helsekrav til førarkort trer i kraft frå 1. oktober 2016.


Publisert 04.01.2013

Førarkort for seniorar

Frå 19. januar 2013 er det slutt på ordninga med ”liten” legeattest i tillegg til førarkort for dei over 70 år. Nye reglar krev at førarretten kjem frem av sjølve førarkortet. Krav om legeundersøking blir utsett frå 70 til fylte 75 år. Om du ønskar å halde fram med å køyre etter fylte 75 år, treng du legeundersøking med helseattest NA 0202, og nytt førarkort.


Publisert 21.11.2012

Når du har behov for dispensasjon frå helsekrav til førarkort

Dette skal du lever til Statens Vegvesen, trafikkstasjonen:

- Dispensasjonssøknad (skjema) og legeattest NA202. Legeattest NA 0202 får du av fastlege, og skal fylles ut av deg og fastlege.

- Vurdering frå fastlege/spesialist (sjå nærmare opplysningar nedafor)

P.g.a. saksmengda ved embetet kan saksbehandlingstida for førerkort/kjøreseddel bli 4 uker frå me har fått dokumentasjonen, men i perioder kan det væra inntil 10 ukers behandlingstid.

Telefontid tirsdag-torsdag, 13.00-14.00.


Publisert 20.11.2012

Nye helseattestar ved søknad om førarkort, kjøyresetel og kompetansebevis

Det er utarbeidd nye attestar til bruk ved søknad om førarkort, kjøyresetel og kompetansebevis.


Publisert 16.09.2009

Ingen menneskerett å ha førarkort

Det å kunne køyre bil gjer kvardagen enklare for mange, og det er stendig fleire som har førarkort, også eldre og folk som blir behandla for ulike lidingar. Samstundes har trafikken blitt meir komplisert og stiller større krav til reaksjonsevne og merksemd frå trafikantane.