Fattigdomsbekjempelse

Oppdatert 15.05.2023

Det er en viktig samfunnsoppgave å jobbe for at Norge skal være et land med små forskjeller og minimal fattigdom. Viktige tiltak for å bekjempe fattigdom er en skole som utjevner sosiale forskjeller og et åpent arbeidsliv med plass til alle. 

Det er mennesker som står utenfor viktige sosiale arenaer på grunn av dårlig økonomi eller dårlige levekår. Regjeringen ønsker å tette hullene i sikkerhetsnettet for grupper som i dag faller igjennom. 

Kommunene skal forebygge sosiale problemer og bedre levekårene for vanskeligstilte ved å sikre mer likeverdige vilkår for barn som vokser opp i fattige familier. Gjennom tilbud om sosiale tjenester, råd, veiledning, økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram, skal kommunene arbeide for at den enkelte skal kunne klare seg selv. 

Statsforvalteren skal bidra til økt kompetanse i kommunene

Sosialtjenesteloven er samfunnets siste sikkerhetsnett og retter seg mot de vanskeligst stilte. Statsforvalteren fører tilsyn med kommunenes praktisering av sosialtjenesteloven. Statsforvalteren skal bidra til å øke kvaliteten på de sosiale tjenestene i kommunene, gjennom tiltak som øker kompetansen og regelverksetterlevelsen. Statsforvalteren skal i sin innsats for å medvirke til god forståelse for og riktig praktisering av sosialtjenesteloven, blant annet bidra til at kommunene sikrer tilgjengelighet til tjenestene, gjør individuelle vurderinger i den enkelte sak og sikrer at barneperspektivet er ivaretatt. Vi driver også klagesaksbehandling. 

Tilskudd for å bekjempe fattigdom

I samarbeid med Arbeids- og velferdsdirektoratet forvalter Statsforvalteren tilskuddsordninger som skal stimulere til utvikling av de sosiale tjenestene i Nav-kontorene. Alle kommuner kan søke om tilskudd. Statsforvalteren og Arbeids- og velferdsdirektoratet (Nav) velger ut hvilke kommuner som skal få tilskudd. En viktig målsetting med ordningen er å bidra til nytenking og utvikling av nye arbeidsmåter som kan gi mindre fattigdom og hindre at grupper blir stående utenfor sosiale arenaer.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 06.11.2018

Nasjonal tilskotsordning for inkludering av barn i låginnteksfamiliar (tidlegare «Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom») 2019

Målet med Nasjonal tilskotsordning for inkludering av barn i låginntektsfamiliar er å motverke og/eller dempe konsekvensane av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskotsordninga skal vere eit verkemiddel for å betre moglegheitene for at fleire barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktivitetar, uavhengig av foreldra si inntekt og sosial situasjon.


Publisert 08.11.2016

Nasjonal tilskotsordning mot barnefattigdom

Ordninga inngår i Barn som lever i fattigdom – regjeringa sin strategi (2015–2017) https://www.regjeringen.no/contentassets/ff601d1ab03d4f2dad1e86e706dc4fd3/barn-som-lever-i-fattigdom_q-1230-b.pdf

 

 


Publisert 01.11.2016

Statens pris for boligsosialt arbeid tildelt Sandnes kommune

Gratulerer, Sandnes kommune! Kommunen vann i dag Statens pris for boligsosialt arbeid 2016


Publisert 17.11.2015

Styrking av innsatsen mot barnefattigdom

Tilskotsordninga for å styrkje arbeidet mot barnefattigdom skal vidareførast i 2016.


Publisert 15.05.2015

Barn som lever i fattigdom

Regjeringen sitt mål med strategien er å skape moglegheiter for alle. Det sosiale sikkerhetsnettet skal styrkjast, slik at fleire blir lyfte opp og færre fell utanfor. I arbeidet med strategien har regjeringa fått hjelp av 68 barn i alderen 12-18 år, som har sagt si meining gjennom ei høyring i regi av Redd Barna. Ifølgje Barnekonvensjonens artikkel 12 har barn rett til å seie si meining og bli høyrd om sakar som angår dei.


Publisert 20.11.2014

Styrking av innsatsen mot barnefattigdom

Tilskotsordninga for å styrkje arbeidet mot barnefattigdom skal bidra til å førebygge og redusere fattigdom og sosial eksklusjon blant barn og unge gjennom å styrkje det sosiale og førebyggande arbeidet i kommunane. For 2015 har Fylkesmannen i samarbeid med Arbeids –og velferdsdirektoratet tildelt desse tilskota:


Publisert 10.07.2014

Etterlyser felles innsats

Riksrevisjonen si undersøking av  innsatsen overfor barn og unge i familier med låg inntekt  syner at : Mange kommunar gjer for lite for at barn og unge som veks opp i familiar med låg inntekt skal kunne delta sosialt. Innsatsen for å redusere konsekvensane av fattigdom blant barn og unge er ikkje godt nok koordinert. Behova til barna blir ikkje godt nok kartlagde når foreldra søkjer om sosialhjelp.


Publisert 27.06.2014

Tildeling av tilskot for 2014

Tilskotsordninga for å styrkje arbeidet mot barnefattigdom skal bidra til å førebyggje og redusere fattigdom og sosial eksklusjon blant barn og unge gjennom å styrkje det sosiale og førebyggjande arbeidet i kommunane. For 2014 har Fylkesmannen i samarbeid med Arbeids –og velferdsdirektoratet tildelt desse tilskota:  


Publisert 19.11.2012

Barnefattigdom - utlysing av midler

Tilskot for å styrkje arbeidet mot barnefattigdom er ein del av regjeringa sin handlingsplan mot fattigdom. Tilskotsordninga skal bidra til å auke kunnskapen om sosiale tenester og korleis regelverket i lov om sosiale tenester i Arbeids- og velferdsforvaltninga kan nyttast og bidra til å førebyggje og redusere fattigdom blant barn og unge.


Publisert 16.11.2012

Kunngjering av tilskot til bustadsosialt arbeid

Tilskot til bustadsosialt arbeid, kap 0621 post 63, er del av regjeringa sin handlingsplan mot fattigdom. Hovudmålet er å styrkje og utvikle dei ordinære tenestene i kommunane, slik at dei betre kan ta hand om behovet bustadlause og rusmiddelmisbrukarar har for oppfylging i bustad.