Forlengelse av godkjenning

Helsedirektoratet har midlertidig overført myndighet til Statsforvalteren i Rogaland til å behandle og fatte vedtak i saker som gjelder forlengelse av godkjenning som petroleumslege. Denne myndigheten gjelder søknader som mottas i løpet av 2021 og 2022.

 

Publisert 01.12.2021

Statsforvalteren i Rogaland har opplyst til Helse Bergen, at om lag 400 petroleumsleger har behov for å få fornyet sin godkjenning i løpet av høsten 2021 og frem til januar 2023.

Petroleumsleger som ikke har gjennomgått oppdateringskurs og bestått eksamen innen utløpet avgodkjenningsperioden, kan søke Statsforvalteren i Rogaland om dispensasjon fra resertifiseringsreglene i helsekravforskriften §8.

Statsforvalteren i Rogaland forbereder dispensasjonssakene og sender dem deretter til Helsedirektoratet for vurdering og vedtak. Ifølge §22 i forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs, kan Helsedirektoratet i særskilte tilfeller gjøre unntak fra denne forskriften.

For å forenkle saksbehandlingen i en periode hvor det forventes stor økning i antallet dispensasjonssøknaderfinner Helsedirektoratet det hensiktsmessig å overføre vedtaksmyndigheten til å treffe dispensasjonsvedtaket til Statsforvalteren i Rogaland. Myndighetsoverføringen vil gjelde for en begrenset periode.

En petroleumslege som søker Statsforvalteren i Rogaland om forlengelse av sin godkjenning, skal i tillegg til søknaden, legge ved kvittering fra kursarrangør om påmelding på ett av oppdateringskursene som ligger på lenke under:

https://helse-bergen.no/arrangementer/resertifisering-av-petroleumsleger

Helsedirektoratet skal fortsette å behandle søknader om forlengelse av godkjenning som dykkerleger i 2021 og 2022.