Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Alle har et ansvar for å forebygge uønskede hendelser og kriser, og å håndtere disse om de likevel oppstår. Vi må ta forebyggende hensyn i alt fra arealplanlegging i kommunene til HMS-tiltak på den enkelte arbeidsplass. Som innbygger kan du utruste deg til å klare deg selv i noen dager.

Statsforvalteren er et bindeledd mellom sentrale og lokale myndigheter, og har en selvstendig rolle som pådriver og veileder for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap.

I en krisesituasjon er politiet, den ansvarlige fagetaten eller kommunen den viktigste informasjonskilden for innbyggerne. Statsforvalteren kan i noen tilfeller ta et samordningsansvar for krisehåndteringen på regionalt nivå, for å sikre gode og samordnede løsninger mellom aktørene. Fylkesberedskapsrådet er et viktig forum for å ivareta samordningsansvaret. I rådet deltar ledere av offentlige beredskapsetater, kommuner, næringsliv og frivillige organisasjoner. 

Råd om egenberedskap til deg som er innbygger i Norge

Du er en del av Norges beredskap. Hvis strømmen blir borte eller du blir isolert av været, bør du være rustet til å klare deg selv noen dager. Myndighetene ber oss derfor vurdere risiko og sårbarhet i eget hjem. Du bør tenke gjennom hva som kan skje, hvilke konsekvenser det kan få, og hvordan nettopp din familie kan håndtere det. Finn gjerne også ut hvem som kan trenge din hjelp og hvordan du kan bidra. De grunnleggende behovene de tre første døgnene av en krise er varme, mat, drikke, legemidler, hygiene og tilgang til informasjon. Mange av oss har allerede en god del av det vi trenger for å klare oss selv i noen dager, så det er ofte ikke så mye som skal til for å komme helt i mål. Her får du gode ideer til hva som bør være på plass i ditt eget beredskapslager.

Vis mer


09.03.2020

Koronaviruset: Her held du deg oppdatert

Koronaviruset har ramma mange rogalendingar. Kor skal du finna nødvendig informasjon?

13.01.2021

Kvikkleire i Rogaland?

Etter det store kvikkleireskredet i Gjerdrum er det mange som stiller seg spørsmålet om slike skred kan gå også i Rogaland. Historia og geologien viser heldigvis at vi er mykje mindre utsette for dette her i vest. Vi må likevel vere klare over at det finst marin leire i grunnen også her, som kan føre til kvikkleireskred i verste fall.


01.01.2021

Nå har Fylkesmannen i Rogaland skifta namn til Statsforvaltaren i Rogaland

Lone M. Solheim er dermed den siste med tittelen fylkesmann i Rogaland. Nå er ho statsforvaltar i Rogaland.


26.11.2020

Fylkesmannen sine oppgåver innan kommunal arealplanlegging

Fylkesmannen sine oppgåver i arealplanlegginga i kommunane, har vore eit tema som har skapt debatt i Rogaland denne hausten. Diskusjonar rundt oppgåvene våre, og måten me løyser dei på, er velkomne. Dei bidrar til refleksjon hos oss og oppdragsgivarane våre. Samtidig ser me at ikkje alle er klare over kva me faktisk er pålagde å ta omsyn til.


13.11.2020

Endring i farevarsel om høg vasstand ifrå MET

Meteorologisk institutt endrer på farevarslinga for høg vasstand, for at vi skal få betre og enklare oversikt over gyldige farevarsel.


26.10.2020

Fylkesmannen skiftar namn til statsforvaltaren

Frå 1. januar 2021 er me Statsforvaltaren i Rogaland. Det har regjeringa bestemt. 


19.10.2020

Nytt aktsemdkart for flaum

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har utarbeidd nytt aktsemdkart for flaum. Det er basert på meir detaljerte grunnlagsdata for vatn og terreng enn det gamle kartet. Dette gir eit betre grunnlag for arealplanlegging på flaumutsette areal.


14.10.2020

Retningslinjer til kommunale vedtak om smittevern

Fra midnatt 12. oktober 2020 letter Regjeringen på de nasjonale smitteverntiltakene i covid-19-forskriften. Samtidig har regjeringen varslet at kommunene må være forberedt på vurdere strengere tiltak ved lokale utbrudd. 


28.09.2020

Nettsida vår fungerer ikkje tysdag ettermiddag og kveld

Fylkesmannens nettsider og digitale tjenester er dessverre ikkje tilgjengelege tysdag  29. september i tidsrommet 16.00–24.00. Årsaka er ei planlagt oppdatering.


28.08.2020

Høringsuttalelse til endringer i plan- og bygningsloven

Fylkesmannen har gitt uttalelse til foreslåtte endringer i plan- og bygningsloven som bl.a. gjelder dispensasjonsbestemmelsen. Fylkesmannen støtter enkelte deler av forslaget, og er kritiske til andre.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel