Regional beredskap

Samfunnstryggleik er sektorovergripande, og kan ikkje handterast i ein sektor eller på eitt forvaltningsnivå. Arbeidet må koordinerast og samordnast mellom sektorar og mellom styresmakter på lokalt, regionalt og sentralt nivå.

Statsforvaltaren er bindeledd mellom staten og kommunane, og har eit særskilt ansvar for å samordne og føre tilsyn med arbeidet med samfunsstyggleik i fylket. Statsforvaltaren skal vere pådrivar og rettleia kommunane i det førebyggande arbeidet, og har også ei koordinerande rolle under kriser.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 08.03.2019

Samferdselsdepartementet bør prioritera strekningsmåling av fart i Ryfast

Fylkesmannen ber Samferdselsdepartementet etablera streknings-automatisk trafikkontroll (ATK) i Ryfylketunnelen og framtidige undersjøiske tunnelar i Rogaland. 


Publisert 14.12.2018

Samfunnssikkerhetskonferansen 2019

Den årlege samfunnssikkerhetskonferansen finn stad på UIS 3. januar 2019. Hovudtema denne gong er Lokalt ansvar for nasjonal tryggleik. Det er framleis mogleg å melde seg på!


Publisert 28.06.2018

Stor NATO-øving til hausten

Øvinga Trident Juncture 2018 blir den største øvinga i Norge på mange tiår. 40 000 soldatar, 130 fly, 60 fartøy og 30 nasjonar deltek i øvinga. Norge tilbød seg å vere vertsnasjon i 2014.


Publisert 13.10.2016

Må me læra oss å leva med terrorfrykt?

Dette er tema for Samfunnssikkerhetskonferansen onsdag 4. januar 2017. Konferansen tar føre seg truslar mot Noreg, kva som skaper frykt og kva dette betyr for dimensjoneringa av beredskapen.


Publisert 03.07.2015

Ny instruks for samfunnstryggleik og beredskap

19. juni blei ein ny instruks for Fylkesmannen sitt arbeid med samfunnsstryggleik og beredskap vedtatt. Fylkesmannen sitt samordnings- og pådrivaransvar når det gjeld samfunnstryggleiksarbeidet i fylket er tydelegare enn før. 


Publisert 22.08.2014

Ny handbok i øvelsesplanlegging

Boka er eit resultat av langvarig og godt samarbeid mellom naudetatane og samvirkeaktørar innan redningstenesta. Målet er å bidra til læring og utvikling innafor fagområdet.


Publisert 24.07.2014

Auka beredskap i Norge

Politiets sikkerhetsteneste PST har auka trugselbiletet i Norge. Fylkesmannen har vore i kontakt med politidistrikta i Rogaland og i Haugaland- og Sunnhordland. Vi har ingen spesifikk trugsel mot Rogaland.


Publisert 24.10.2013

Samfunnstryggleik og nye trusselbilete

Vi inviterer til den nasjonale Samfunnssikkerhetskonferansen i Stavanger torsdag 9. januar 2014.


Publisert 07.01.2010

Viss straumen går...

Det er ingen andre hendingar i fredstid som har større konsekvensar for samfunnet enn langvarige straumbrot. Særskilt om vinteren vil ei slik hending få alvorlege følgjer. Det er ønskjeleg med betre beredskap for dette i Rogaland.


Publisert 22.04.2009

Beredskap mot truslar og skyting på skular

Det utenkjelege var tema for ei øving Rogaland Fylkeskommune og Fylkesmannen gjennomførde for 30 vidaregåande skular frå heile Rogaland 21. april 2009.