Regional beredskap

Samfunnstryggleik er sektorovergripande, og kan ikkje handterast i ein sektor eller på eitt forvaltningsnivå. Arbeidet må koordinerast og samordnast mellom sektorar og mellom styresmakter på lokalt, regionalt og sentralt nivå.

Statsforvaltaren er bindeledd mellom staten og kommunane, og har eit særskilt ansvar for å samordne og føre tilsyn med arbeidet med samfunsstyggleik i fylket. Statsforvaltaren skal vere pådrivar og rettleia kommunane i det førebyggande arbeidet, og har også ei koordinerande rolle under kriser.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 03.11.2008

Ferske tal om endring av havnivå i Rogaland

Ei stormflo i år 2100 vil kunne bli omkring 2 meter over dagens havnivå i Rogaland. For første gong kan ein nå presentere tal for havnivåstigninga langs kysten av Noreg. Kommunane må ta omsyn til denne kunnskapen i deira arealforvaltning.