Samfunnstryggleik og beredskap

Oppdatert 06.03.2023

Alle har eit ansvar for å førebyggje uønskte hendingar og kriser, og å handtere dei viss dei likevel skjer. Vi må ta førebyggjande omsyn i alt frå arealplanlegging i kommunane til HMS-tiltak på den enkelte arbeidsplassen. Som innbyggjar kan du utruste deg til å klare deg sjølv i nokre dagar.

Statsforvaltaren er eit bindeledd mellom sentrale og lokale styresmakter, og har ei sjølvstendig rolle som pådrivar og rettleiar for arbeidet med samfunnstryggleik og beredskap.

I ein krisesituasjon er politiet, den ansvarlege fagetaten eller kommunen den viktigaste informasjonskjelda til innbyggjarane. Statsforvaltaren kan i ein del tilfelle ta eit samordningsansvar for krisehandteringa på regionalt nivå, for å sikre gode og samordna løysingar mellom aktørane. Fylkesberedskapsrådet er eit viktig forum for å ivareta samordningsansvaret. I rådet deltek leiarar av offentlege beredskapsetatar, kommunar, næringsliv og frivillige organisasjonar. 

Råd om eigenberedskap til deg som er innbyggjar i Noreg

Du er ein del av Noregs beredskap. Dersom straumen blir vekke eller du blir isolert av veret, bør du vere rusta til å klare deg sjølv i nokre dagar. Styresmaktene ber oss difor vurdere risiko og sårbarheit i eigen heim. Du bør tenke gjennom kva som kan skje, kva konsekvensar det kan få, og korleis nettopp din familie kan handtere det. Finn gjerne også ut kven som kan trenge di hjelp og korleis du kan bidra. Dei grunnleggande behova dei tre første døgna av ei krise er varme, mat, drikke, legemiddel, hygiene og tilgang til informasjon. Mange av oss har alt ein god del av det vi treng for å klare oss sjølv i nokre dagar, så det er ofte ikkje så mykje som skal til for å komme helt i mål. Her får du gode idear til kva som bør vere på plass i ditt eige beredskapslager.

Vis meir


29.09.2023

Bærekraftsuka 2023: Webinar om universell utforming. Sett av datoen!

Hvorfor er universell utforming en viktig kvalitet i samfunnet vårt og hvordan planlegger vi utformingen av et mer inkluderende og bærekraftig samfunn? Dette webinaret tar for seg ulike dimensjoner av universell utforming.


27.09.2023

Bærekraftsuka 2023: Åpning

Vi åpner Bærekraftsuka 2023 direkte fra Statens hus. Til åpningen kommer professor Jeffery Braithwaite, en internasjonal anerkjent talsperson for bærekraftig utvikling. Du kan følge hele åpningen via Statsforvalterens Facebook-side.


14.09.2023

Nettverkssamling for samfunnstryggleik og beredskap

Statsforvaltaren har sidan 2008 arrangert ei årleg nettverkssamling for dei som arbeider med samfunnstryggleik og beredskap i kommunane i Rogaland. I år blir nettverkssamlinga på Boretunet i Klepp kommune torsdag 19. til fredag 20. oktober (lunsj til lunsj).


27.07.2023

Økt beredskap for utbrudd av fugleinfluensa hos villfugl i Rogaland

Mattilsynet har bedt alle kommunene gjøre nødvendige forberedelser dersom det blir et tilsvarende utbrudd av fugleinfluensa i Rogaland som er i Finnmark.


30.06.2023

FylkesROS for Rogaland er revidert

Omsider har FylkesROSen for Rogaland ifrå 2018 blitt revidert. Det skulle vere ein enkel revisjon, men mykje er skjedd i fylket og i verda sidan 2018, så det tok meir arbeid og tid enn me hadde planlagt.


23.06.2023

Nye aktsemdkart for snøskred

Dei nye aktsemdkarta for snøskred er meir detaljerte enn før, og dei viser også meir omsyn til lokalt klima, skog og skredbane. Dette inneber at nokre stader er aktsemdssona mindre enn i dei gamle karta, og andre stader større. 

 


07.06.2023

Omfattande varslingsprøve på mobilen

Onsdag 14. juni klokka 12.00 skal Nødvarsel på mobil testast i stor skala. Samtidig blir Sivilforsvaret sine tyfonar testa. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
og politiet ber nå folk om å førebu seg på denne omfattande varslingsprøva.


03.05.2023

8. mai-markeringer i Rogaland

8. mai feirer vi friheten og hedrer norske veteraner fra andre verdenskrig og frem til dagens internasjonale operasjoner. Hvert år markeres både frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen denne dagen.


21.02.2023

Kunngjøring: Forsvaret rekvirerer øvingsområde i samtlige kommuner i Rogaland

Forsvaret vil i perioden 6. mars – 26. mars 2023, rekvirere områder til gjennomføring av øvelsen «Jøssing». Øvelsen vil berøre alle kommuner i Rogaland.


17.11.2022

Fikk testet beredskapen i stor damøvelse i Sokndal

Mye nedbør, flom- og skredfare som fører til en trussel om dambrudd skapte hodebry for øvingsdeltakerne i «Øvelse Titania 2022» som gikk av stabelen 16. november. Øvelsen gikk på tvers av fylkene Rogaland og Agder, og satte samarbeid og samvirke mellom øvingsetatene på prøve.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel