Persontryggleik og klarering

Sikkerhetsloven (2019)
Sikkerhetsloven (2019) Foto: Marte Bergesen Tennfjord / Marte Bergesen Tennfjord.

Her finner du informasjon om personsikkerhet og sikkerhetsklarering. 

Klarering- og autorisasjonsprosessen

Hva er en sikkerhetsklarering?

Sikkerhetsklarering er en avgjørelse tatt av klareringsmyndigheten om en persons antatte sikkerhetsmessige skikkethet for behandling av sikkerhetsgradert informasjon. 

Hvem trenger en sikkerhetsklarering?

Personer som har et tjenstlig behov for og som skal jobbe med, eller kan få befatning med, sikkerhetsgradert informasjon, skjermingsverdige objekter og infrastruktur på nivå KONFIDENSIELT eller høyere.

Hva er autorisasjon?

Autorisasjon er godkjennelse fra virksomheten du jobber i for å få tilgang til sikkerhetsgradert informasjon og adgang til skjermingsverdige objekter og infrastruktur. Før du autoriseres for KONFIDENSIELT eller høyere må du ha en gyldig sikkerhetsklarering. Autorisasjonen gis etter man har gjennomgått en autorisasjonssamtale jf. sikkerhetsloven § 8-9, med virksomhetens leder eller den som har fått autorisasjonsansvaret skriftlig delegert. 

Den autorisasjonsansvarlige skal ha oversikt over autorisert personell. Se mer om dette her.

Hvem bør være sikkerhetsklarert i kommunen og på hvilket graderingsnivå?

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har i brev anbefalt alle kommuner å ha noen sikkerhetsklarerte. Se lenke for DSB brev med anbefalingen. I brevet nevnes kommunedirektører, ordførere og beredskapskoordinatorer. Brevet forslår også hvilket graderingsnivå man bør være klarert for. Graderingsnivået må vurderes etter kommune størrelse, type infrastruktur, viktige installasjoner etc.

Trenger jeg sikkerhetsklarering når jeg skal ha tilgang til gradert informasjon på BEGRENSET nivå?

Nei, man trenger ikke sikkerhetsklarering, men man trenger autorisasjon. BEGRENSET er laveste graderingsnivå. For å bli autorisert for BEGRENSET må du ha en autorisasjonssamtale jf. sikkerhetsloven § 8-9, med virksomhetens leder eller den som har fått autorisasjonsansvaret skriftlig delegert. 

Hvem kan anmode om sikkerhetsklarering?

Statsforvalteren er anmodende myndighet for egne ansatte, øverste administrative leder i kommune og fylkeskommune, øverste leder i interkommunale selskap (IKS) og medlemmer i Fylkesberedskapsråd som ikke er underlagt eget departement.

Når øverste administrative leder er sikkerhetsklarert og autorisert av Statsforvalteren, er virksomheten anmodende myndighet for sikkerhetsklarering av andre ansatte i egen virksomhet, med mindre dette er skriftlig delegert til annen sikkerhetsklarert person. Øverste administrative leder er også autorisasjonsansvarlig, med mindre dette er skriftlig delegert til sikkerhetsklarert person. Se mer info her: Autorisasjon for virksomheter

Hva er en autorisasjonssamtale?

Det skal gjennomføres en autorisasjonssamtale før det gis autorisasjon. Autorisasjon kan bare gis dersom den autorisasjonsansvarlige ikke har opplysninger som gir rimelig grunn til å tvile på om en person er sikkerhetsmessig skikket. Du finner mer om autorisasjonssamtalen i sikkerhetsloven § 8-9  og i Virksomhetsforskriften -autorisasjon kap. 12 § 68.

Før autorisasjon gis, skal taushetserklæring signeres.

Kan virksomhetsleder autorisere utenlandske statsborgere?

Ja, under visse forutsetninger. Se Virksomhetssikkerhetsforskriften §70. og mer informasjon om dette hos  NSM.

Hvem fatter klareringsavgjørelse for sivil sektor?

Sivil klareringsmyndighet (SKM) er klareringsmyndighet for sivil sektor.

 

Skjema og veiledning

Hvilke lover og forskrifter regulerer klarering og autorisasjon?

Sikkerhetsloven kap.8Virksomhetssikkerhetsforskriften kap.12 og Klareringsforskriften.

Hvor finner jeg mer informasjon om sikkerhetsklarering?

Informasjon finnes bla. på nettsiden til Sivil klareringsmyndighet og Nasjonal sikkerhetsmyndighet.  

Hvilke skjema benyttes ved anmodning om sikkerhetsklarering?

Anmodende myndighet fyller ut skjema «Forespørsel om klarering», og den som skal klareres fyller ut skjema «Personopplysningsblankett for sikkerhetsklarering». Husk alltid å bruke siste versjon av skjema som du finner her: Skjema NSM.

Viktig ved utfylling av skjema for sikkerhetsklarering:

 • Anmodende myndighet må gi en god og forståelig begrunnelse for klareringen.
 • Bruk veiledningen til utfylling som du finner her: Skjema NSM og les nøye informasjonen som står i blanketten. Skjema skal fylles ut for hånd.
 • Husk å redegjør nærmere for forhold der det er krysset av for «Ja».
 • Det bør etableres gode interne rutiner for veiledning av de som skal klareres. Spesielt autorisasjonsansvarlig bør legge vekt på å veilede egne ansatte som skal fylle ut skjema. Unngå fagterminologi og interne uttrykk. Skriv tydelig.
 • Det er ikke nødvendig med følgebrev til blanketten.
 • Anmodende myndighet må kontrollere at blanketten er korrekt utfylt.
 • Klaringsmyndigheten vil avvise blanketter der klareringsbehovet ikke er tilstrekkelig begrunnet eller godt nok dokumentert.
 • Har du spørsmål om utfylling av skjema, ta gjerne kontakt med Statsforvalteren.

Hvor sender vi utfylt blankett og hva er viktig å huske på?

Anmodende myndighet beholder originalversjonen av personopplysningsblanketten og sender en god kopi til SKM.  Utfylt blankett er gradert Begrenset og skal sendes i dobbel konvolutt. Innerste konvolutt med utfylte skjema limes igjen og merkes «Personkontroll» og «Begrenset». Ytterste konvolutt påføres adressat.

Når Statsforvalteren er anmodende myndighet påføres ytterste konvolutt følgende adresse: Statsforvalteren i Rogaland, Postboks 59, 4001 Stavanger.

For de blankettene som skal direkte til SKM påføres ytterste konvolutt følgende adresse: Sivil klareringsmyndighet, Postboks 100, 1501 Moss.

Finnes det veiledningsmateriell til autorisasjonssamtalen og sjekkliste for samtalen?

Ja, NSM har utarbeidet en håndbok i autorisasjon med bl.a. eksempel til samtaleliste. 

Hvor finnes skjemaet «Taushetserklæring» som skal signeres ved autorisasjon?

Skjema NSM.

Hvor får jeg brekreftelse på at jeg er klarert/autorisert?

Hvis du skal motta gradert informasjon eks. i et møte eller av noen utenfor virksomheten som ikke vet at du er klarert og autorisert må du legge frem bevis på gyldig klarering og autorisasjon. Viksomhetens leder fyller ut skjemaet "Bekreftelse på sikkerhetsklarering og autorisasjon" som finnes på NSM sine sider. Skjemaet er gyldig inntil 3 måneder.

Hvor kan jeg ta kurs om forebyggende sikkerhet og om autorisasjon?

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har det nasjonale ansvaret for veiledning og kursing i autorisasjon. Vi anbefaler at du vurderer å gjennomføre følgende kurs i regi av NSM:

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Dokumenter

Graderingsnivå

Sikkerhetsloven § 5-3 Sikkerhetsgradert informasjon

En virksomhet som tilvirker informasjon, skal sikkerhetsgradere og merke informasjonen dersom det kan skade nasjonale sikkerhetsinteresser om den blir kjent for uvedkommende. Følgende sikkerhetsgrader skal benyttes:

 1. STRENGT HEMMELIG dersom det kan få helt avgjørende skadefølger
 2. HEMMELIG dersom det kan få alvorlige skadefølger
 3. KONFIDENSIELT dersom det kan få skadefølger
 4. BEGRENSET dersom det i noen grad kan få skadefølger.