Plan og bygg

Oppdatert 20.02.2023

Planlegging og arealforvaltning er en forutsetning for god samfunnsutvikling. Regjeringen og Stortinget fastsetter de nasjonale målene, og kommuner og fylkeskommunen har ansvaret for planleggingen på kommune- og fylkesnivå. 

Etter plan- og bygningsloven skal kommunene samordne den fysiske, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen på sine områder gjennom løpende kommuneplanlegging. Fylkeskommunen skal gjennom sin planlegging samordne statens, fylkeskommunens og kommunens virksomhet i fylket.

Statsforvalteren har to sentrale oppgaver i arealforvaltningen:

  • Som fagmyndighet innen landbruk, miljøvern, helse og samfunnssikkerhet skal vi sørge for at nasjonale interesser blir ivaretatt.
  • Statsforvalteren skal sikre at kommunale vedtak i plan- og byggesaker er i samsvar med gjeldende lovverk.

Vis mer


25.05.2023

Uttale til områdeplan for aktivitet og servicetilbud og fritidsbustader i Svandal

Statsforvaltaren har gitt uttale til områdeplan for Svandal. Det er ein omfattande plan for vidare utvikling av skidestinasjonen med tilhøyrande fritidsbustader og service- og aktivitetstilbod. Statsforvaltaren har fremma motsegn til anlegg for stasjonsbygg og bevertning på Ramnafjellnuten, samt gondol, zipline og turveg til Ramnafjellnuten.


24.05.2023

Klagesak: Statsforvalteren omgjør kommunens vedtak og gir avslag på søknad om midlertidige dispensasjoner for oppføring av 3. etasje på VID Campus

Naboene vant igjen frem med klagene. 

Saken gjelder Stavanger kommunes vedtak om å gi tillatelse og dispensasjoner til oppføring av 3. etasje på VID Campus 


28.04.2023

Klagesak: Statsforvalteren avslår søknad om etablering av helikopterlandingsplass

Sandnes kommune fattet 28.09.2022 vedtak om midlertidig dispensasjon til etablering av kaikant, terrengheving, helikopterlandingsplass og bruksendring fra lager til hanger. Statsforvalteren omgjør deler av kommunens vedtak til avslag.


26.04.2023

Klagesak: Statsforvalteren stadfester Hå kommunes vedtak om detaljreguleringsplan

Hå kommune fattet 15.12.2022 vedtak om detaljreguleringsplan for indre vågen i Sirevåg, planID 202111. Statsforvalteren stadfester kommunens vedtak av detaljreguleringsplan og finner kommunestyremedlemmet habil.


25.04.2023

Klagesak: Statsforvalteren stadfester kommunens vedtak om ekspropriasjon av areal ved Gauselkneiken

Stavanger kommune fattet 02.06.2022 og 20.10.2022 vedtak om å ekspropriere grunn og rettigheter til å etablere tursti på eiendommen gnr. 14 bnr. 152. Statsforvalteren stadfester kommunens vedtak om ekspropriasjon.


31.03.2023

Statsforvaltaren i Rogaland har gitt uttale til Regionalplan for grøn industri

Rogaland fylkeskommune har i samarbeid med kommunane, Statsforvaltaren og dei regionale nettselskapa utarbeida ein regional plan for grøn industri.


30.03.2023

Statsforvalteren har gitt uttale til Gjesdal kommune sin kommuneplan

Gjesdal kommune har sendt arealdelen til kommuneplanen til høring og offentlig ettersyn. Statsforvalteren har fremmet innsigelse til flere arealendringer og bestemmelser der forslagene er i strid med viktige nasjonale og regionale føringer.


28.02.2023

Høyringssvar kommuneplan for Hå 2023 – 2036

Hå kommune har revidert samfunnsdel og arealdel for kommuneplanen, og ny plan som gjeld for perioden 2023 – 2036 har vore ute til offentleg ettersyn. Det er gjort gode utgreiingar, men Statsforvalteren har motsegn til fleire av arealendringane. Dette gjeld særleg nye næringsområde og masseuttak.


24.02.2023

Høringsuttalelse til lovforslag om vindkraft på land

Statsforvalteren mener at det er positivt med et krav om områderegulering for vindkraftanlegg på land. Det legges imidlertid opp til at planene skal være for grovmasket og overordnet etter vårt syn.


06.02.2023

Midlertidige endringer i plan- og bygningsloven som følge av fordrevne fra Ukraina

Stortinget har vedtatt midlertidige unntak fra plan- og bygningsloven som følge av invasjonen av Ukraina. Lovendringene trådde i kraft 15.06.2022, og oppheves senest 01.07.2023.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel