Plan og bygg

Oppdatert 20.12.2023

Planlegging og arealforvaltning er en forutsetning for god samfunnsutvikling. Regjeringen og Stortinget fastsetter de nasjonale målene, og kommuner og fylkeskommunen har ansvaret for planleggingen på kommune- og fylkesnivå. 

Etter plan- og bygningsloven skal kommunene samordne den fysiske, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen på sine områder gjennom løpende kommuneplanlegging. Fylkeskommunen skal gjennom sin planlegging samordne statens, fylkeskommunens og kommunens virksomhet i fylket.

Statsforvalteren har to sentrale oppgaver i arealforvaltningen:

  • Som fagmyndighet innen landbruk, miljøvern, helse og samfunnssikkerhet skal vi sørge for at nasjonale interesser blir ivaretatt.
  • Statsforvalteren skal sikre at kommunale vedtak i plan- og byggesaker er i samsvar med gjeldende lovverk.

Vis mer


12.04.2024

Statsforvalteren fremmer innsigelse til nye Veavågen barneskole

Statsforvalteren i Rogaland fremmer innsigelse mot reguleringsplan for Veavågen barneskole på Karmøy på bakgrunn av konsekvenser for natur og klima.


08.04.2024

Byggegrenser i plan er absolutte

Kommunal- og distriktsdepartementet har nylig publisert to tolkningsuttalelser om byggegrenser. I uttalelsene legger departementet til grunn at byggegrenser fastsatt i plan angir yttergrensen for hvor et tiltak omfattet av pbl. § 1-6 kan plasseres. Statsforvalteren vil følge opp departementets forståelse.  


21.03.2024

Klagesak: Statsforvaltaren gjer avslag på søknad om å dele frå fleire utmarksparsellar i strid med arealføremål og førebod mot tiltak i strandsona.

Øygarden kommune fatta 17. april 2023 vedtak om å gje løyve og dispensasjon til frådeling av om lag 550 831 m² areal til Naturgassparken Vest AS. Etter klage frå Statsforvaltaren i Vestland gjer Statsforvaltaren i Rogaland om løyve til eit avslag.


18.03.2024

Kommunal- og distriktsdepartementet godkjenner ikkje detaljregulering for massefylling på gnr. 32 Bråstein

Departementet legg vekt på at ei massefylling på Bråsteinsåsen i Sandnes kommune vil kome i vesentleg konflikt med nasjonale miljøomsyn. Ein lokalitet med trua naturtype og ein ansvarsart for Noreg vil gå tapt, og fyllinga ville medført store klimagassutslepp, skriv departementet i vedtaket.


04.03.2024

Klagesak: Statsforvalteren omgjør Randaberg kommune sin dispensasjon og gir avslag til frisbeegolfbane i Giljaskogen på Randaberg.

Randaberg kommune fattet 31.08.2023 vedtak om tillatelse til etablering av frisbeegolfbane. Etter klage fra naboer omgjør Statsforvalteren tillatelsen til et avslag.


27.02.2024

Webinar om arealnøytralitet – Hva er det, hvorfor bli det og erfaringer om hvordan det fungerer i praksis

Endring av arealer og nedbygging av norsk natur har sterk negativ påvirkning for både klima- og naturkrisen. En av flere mulige løsninger på denne utfordringen er arealnøytralitet. Stadig flere kommuner i Norge har vedtatt at de skal være arealnøytrale. Vi ønsker å gi kommunene i Rogaland, og andre interesserte, en innføring i hva arealnøytralitet er, hvorfor det kan være løsningen på klima- og naturkrisene vi befinner oss i, og hvilke erfaringer kommunen i Norge som har vært arealnøytrale lengst har gjort seg. Vi setter som vanlig av rikelig med tid til slutt for spørsmål. 


06.02.2024

Barnets beste- fra teori til praksis

Hva betyr det at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn i alle saker som berører barn?

Vi ønsker velkommen til seminar med barneombud Inga Bejer Engh og Statsforvalterne.

 


06.02.2024

Nye regler om overvannshåndtering i byggesaker

Fra årsskiftet gjelder det nye regler for håndtering av overvann i byggesaker. Reglene gir kommunene nye verktøy for å løse utfordringene med overvann.


31.01.2024

Kommunane har ansvar for å ta vare på matjorda

Kommunal- og distriktsminister Erling Sande og landbruks- og matminister Geir Pollestad har sendt brev til alle kommunestyrepolitikarar i Noreg for å gjere merksam på det ansvaret kommunane har for at Noreg skal nå målet om å byggje ned mindre matjord.


29.01.2024

Informasjon om webinarserie om klima og natur for planleggere

I år inviterer Miljødirektoratet og Kommunal- og distriktsdepartementet til en egen webinarserie spesielt rettet mot planleggere i kommunene.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel