Plan- og bygningsrett

Oppdatert 20.12.2023

Det er kommunene som har ansvar for arealplanlegging og gir byggetillatelser innenfor kommunegrensene. Kommunal- og distriktsdepartementet er øverste plan- og bygnings­myndighet. Statsforvalteren er klageinstans i byggesaker og saker som gjelder reguleringsplaner.  

Klage på byggesaker og reguleringsplaner

Som klageinstans skal Statsforvalteren bidra til å sikre at bygningspolitiske mål i lover, forskrifter og arealplaner ivaretas på best mulig måte. Statsforvalteren skal likevel også legge vekt på det kommunale selvstyret.

Hvem kan klage?

Tiltakshaver, naboer og andre klageberettigede kan klage på kommunens vedtak i bygge- og reguleringssaker. Klagen skal sendes til kommunen. Dersom kommunen ikke endrer vedtaket sitt, sender de saken videre til Statsforvalteren for endelig avgjørelse.

Saksbehandlingstid

Statsforvalteren skal prioritere saker der en klage fører til utsatt iverksetting av et vedtak. Disse sakene skal behandles innen 6 uker. I andre tilfeller skal Statsforvalteren prioritere sakene etter hvor viktige de er for den enkelte og samfunnet. Saksbehandlingstiden skal ikke være på mer enn 3 måneder. 

Statsforvalterne registrerer plan- og bygningssaker i et eget system. På denne siden kan du se saksbehandlingstider og antall saker vi er på etterskudd med.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 02.01.2024

Statsforvalteren gir avslag til permanente teltplasser i nærheten av Preikestolhytta

Klagesak: Statsforvalteren omgjør Strand kommune sin tillatelse og gir avslag til permanente teltplasser i nærheten av Preikestolhytta.


Publisert 12.09.2023

Klagesak: Statsforvalteren stadfester Gjesdal kommunes vedtak om detaljreguleringsplan

Gjesdal kommune fattet 27.03.2023 vedtak om detaljregulering for Djupevasskvæven, gnr. 63, bnr. 7, Øvstabødalen, planid 202202. Statsforvalteren stadfester kommunens vedtak av detaljreguleringsplan og finner statsforvalteren i Rogaland habil.


Publisert 24.05.2023

Klagesak: Statsforvalteren omgjør kommunens vedtak og gir avslag på søknad om midlertidige dispensasjoner for oppføring av 3. etasje på VID Campus

Naboene vant igjen frem med klagene. 

Saken gjelder Stavanger kommunes vedtak om å gi tillatelse og dispensasjoner til oppføring av 3. etasje på VID Campus 


Publisert 28.04.2023

Klagesak: Statsforvalteren avslår søknad om etablering av helikopterlandingsplass

Sandnes kommune fattet 28.09.2022 vedtak om midlertidig dispensasjon til etablering av kaikant, terrengheving, helikopterlandingsplass og bruksendring fra lager til hanger. Statsforvalteren omgjør deler av kommunens vedtak til avslag.


Publisert 26.04.2023

Klagesak: Statsforvalteren stadfester Hå kommunes vedtak om detaljreguleringsplan

Hå kommune fattet 15.12.2022 vedtak om detaljreguleringsplan for indre vågen i Sirevåg, planID 202111. Statsforvalteren stadfester kommunens vedtak av detaljreguleringsplan og finner kommunestyremedlemmet habil.


Publisert 25.04.2023

Klagesak: Statsforvalteren stadfester kommunens vedtak om ekspropriasjon av areal ved Gauselkneiken

Stavanger kommune fattet 02.06.2022 og 20.10.2022 vedtak om å ekspropriere grunn og rettigheter til å etablere tursti på eiendommen gnr. 14 bnr. 152. Statsforvalteren stadfester kommunens vedtak om ekspropriasjon.


Publisert 06.02.2023

Midlertidige endringer i plan- og bygningsloven som følge av fordrevne fra Ukraina

Stortinget har vedtatt midlertidige unntak fra plan- og bygningsloven som følge av invasjonen av Ukraina. Lovendringene trådde i kraft 15.06.2022, og oppheves senest 01.07.2023.


Publisert 05.01.2023

Klagesak: Statsforvalteren gir midlertidig dispensasjon for to år og tillatelse til oppføring av nybygg på VID Campus på to etasjer

Naboene vant ikke frem med klagene. 


Publisert 22.11.2022

Klagesak: Statsforvalteren avslår søknad om dispensasjon fra regulert byggegrense og avstandskrav

Stavanger kommune ga tillatelse og dispensasjon til sammenslåing av eiendommer, riving av enebolig, ombygging av enebolig og oppføring av diverse tilbygg/konstruksjoner på adressene Bjørnøygata 4 B og Eiganesveien 89 i vedtak av 22.07.2022. Statsforvalteren omgjør delvis kommunens vedtak og avslår søknad om dispensasjon fra regulert byggegrense og avstandskravet i plan - og bygningsloven § 29-4 andre ledd.


Publisert 16.11.2022

Gebyrbortfall ved opprettelse og endring av eiendom (fradeling)

Reglene om gebyrbortfall gjelder ikke for tiltak som er omfattet av plan- og bygningsloven (pbl). § 20-4, jf. § 21-7 tredje ledd og byggesaksforskriften (SAK10) § 7-6. Videre er det klargjort at det har vært lovgivers intensjon at fradelingssøknader skal være unntatt fra reglene om gebyrbortfall.