Plan- og bygningsrett

Oppdatert 01.02.2022

Det er kommunane som har ansvar for arealplanlegging og gir byggjeløyve innanfor kommunegrensene. Kommunal- og distriktsdepartementet er øvste plan- og bygningsstyresmakt. Statsforvaltaren er klageinstans i byggjesaker og saker som gjeld reguleringsplanar.  

Klage på byggjesaker og reguleringsplanar

Som klageinstans skal Statsforvaltaren medverke til å sikre at bygningspolitiske mål i lover, forskrifter og arealplanar etterlevde på best mogleg måte. Statsforvaltaren skal likevel òg leggje vekt på det kommunale sjølvstyret.

Kven kan klage?

Tiltakshavar, naboar og andre som har klagerett, kan klage på kommunens vedtak i byggje- og reguleringssaker. Klaga skal sendast til kommunen. Dersom kommunen ikkje endrar vedtaket sitt, blir saka send vidare til Statsforvaltaren for endeleg avgjerd.

Saksbehandlingstid

Statsforvaltaren skal prioritere saker der ei klage fører til utsett iverksetjing av eit vedtak. Desse sakene skal behandlast innan 6 veker. I andre tilfelle skal Statsforvaltaren prioritere sakene etter kor viktige dei er for den enkelte og samfunnet. Saksbehandlingstida skal ikkje vere meir enn 3 månader.  

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 01.07.2022

Uttale til Sandnes kommuneplan 2023-2038

Sandnes kommune har revidert heile kommuneplanen sin. Statsforvaltaren i Rogaland meiner kommunen har gjort eit solid arbeid, og har uttalt seg til planen. 


Publisert 31.05.2022

Klagesak: Statsforvalteren omgjør Time kommunes vedtak om tillatelse til bruksendring og avslår søknaden

Saken gjelder søknad fra Sushi Wave AS om å bruksendre fra kontor til restaurant med fravik fra teknisk krav om trinnfritt inngangsparti. Tillatelsen ble påklaget av Norges Handikapforbund, som blant annet anførte at det ikke var dokumentert at etablering av trinnfri atkomst ville medføre uforholdsmessige kostnader.


Publisert 04.05.2022

Klagesak: Statsforvalteren omgjør Stavanger kommune sitt vedtak, og avslår riving av vernede sjøhus

Saken gjelder en søknad om blant annet riving av to sjøhus langs Østervågkaien, og oppføring av to nye sjøhus samme sted.


Publisert 03.05.2022

Klagesak: Statsforvalteren omgjør eget vedtak. Stavanger kommunes vedtak om oppføring av to busskur i Ryfylkegata oppheves på grunn av mangelfull begrunnelse.

I 2016 ble det foretatt en mindre endring av reguleringsplan – opparbeidelsesplan for veiarealer mellom Breivikveien og Pedersgata i Storhaug bydel. Hensikten med planen var å legge til rette for ny bymessig infrastruktur i Ryfylkegata og Haugesundsgata. Ryfylkegata som kollektivgate og Haugesundsgata som samlevei og gjennomfartsvei for biler i området. Det er i denne planen busskurene ble tegnet inn.


Publisert 22.03.2022

Klagesak: Statsforvalteren omgjør pålegg om retting

Saken gjelder klage på påståtte lovstridige forhold ved oppsatt støttemur i Gjesdal kommune.


Publisert 16.03.2022

Klagesak: Statsforvalteren opphever Sandnes kommunes pålegg om å fjerne en eldre parkeringsplass ved Kvadrat

Kommunens vedtak var påklaget av grunneier Storebrand Sandnes AS, som anførte at vedtaket var sterkt urimelig og manglet hjemmel slik at det var ugyldig. Klager anførte bl.a. at parkeringsplassen var å anse som lovlig etablert på begynnelsen av 1980-tallet i forbindelse med etableringen av kjøpesenteret Kvadrat.   


Publisert 19.01.2022

Tolkningsuttalelse: Hvilken bruk av fritidsbolig utløser krav om bruksendring til helårsbolig jf. pbl. § 20-1 bokstav d

Strand kommune har bedt Statsforvalteren om en vurdering av deres praktisering av hvor mye/lenge kan man oppholde seg på hytta før bruken blir å anse som beboelse (bruk som bolig) med krav om bruksendring etter pbl. § 20-1 bokstav d fra godkjent fritidsformål til boligformål. Statsforvalteren støtter kommunens vurdering av at det kreves bruksendring til boligformål dersom en har sin overveiende døgnhvile i en fritidsbolig i løpet av enhver tolvmånedersperiode.


Publisert 14.01.2022

Webinar med Sivilombudet om dispensasjoner etter plan- og bygningsloven

Statsforvalteren i Nordland avholdt våren 2021 et webinar med Sivilombudet om dispensasjoner i strandsonen.


Publisert 25.11.2021

Klagesak: Statsforvalteren gir avslag på søknad om dispensasjon og tillatelse for oppføring av VID campus - Misjonshøgskolen

Naboene vant frem med klagene. 


Publisert 23.09.2021

Klagesak: Utbygger må fjerne sperringer og sette i stand veien ved «hotellhullet» i Tanke Svilands gate i Stavanger

Utbygger vant ikke fram med klage og må sette i stand veien og fjerne sperringer ved «hotellhullet» i Tanke Svilands gate.