Plan- og bygningsrett

Oppdatert 20.12.2023

Det er kommunane som har ansvar for arealplanlegging og gir byggjeløyve innanfor kommunegrensene. Kommunal- og distriktsdepartementet er øvste plan- og bygningsstyresmakt. Statsforvaltaren er klageinstans i byggjesaker og saker som gjeld reguleringsplanar.  

Klage på byggjesaker og reguleringsplanar

Som klageinstans skal Statsforvaltaren medverke til å sikre at bygningspolitiske mål i lover, forskrifter og arealplanar etterlevde på best mogleg måte. Statsforvaltaren skal likevel òg leggje vekt på det kommunale sjølvstyret.

Kven kan klage?

Tiltakshavar, naboar og andre som har klagerett, kan klage på kommunens vedtak i byggje- og reguleringssaker. Klaga skal sendast til kommunen. Dersom kommunen ikkje endrar vedtaket sitt, blir saka send vidare til Statsforvaltaren for endeleg avgjerd.

Saksbehandlingstid

Statsforvaltaren skal prioritere saker der ei klage fører til utsett iverksetjing av eit vedtak. Desse sakene skal behandlast innan 6 veker. I andre tilfelle skal Statsforvaltaren prioritere sakene etter kor viktige dei er for den enkelte og samfunnet. Saksbehandlingstida skal ikkje vere meir enn 3 månader.  

Statsforvaltarane registrerer plan- og bygningssaker i eit eige system. På denne sida kan du sjå saksbehandlingstider og tal saker vi er på etterskot med.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 02.01.2024

Statsforvalteren gir avslag til permanente teltplasser i nærheten av Preikestolhytta

Klagesak: Statsforvalteren omgjør Strand kommune sin tillatelse og gir avslag til permanente teltplasser i nærheten av Preikestolhytta.


Publisert 12.09.2023

Klagesak: Statsforvalteren stadfester Gjesdal kommunes vedtak om detaljreguleringsplan

Gjesdal kommune fattet 27.03.2023 vedtak om detaljregulering for Djupevasskvæven, gnr. 63, bnr. 7, Øvstabødalen, planid 202202. Statsforvalteren stadfester kommunens vedtak av detaljreguleringsplan og finner statsforvalteren i Rogaland habil.


Publisert 24.05.2023

Klagesak: Statsforvalteren omgjør kommunens vedtak og gir avslag på søknad om midlertidige dispensasjoner for oppføring av 3. etasje på VID Campus

Naboene vant igjen frem med klagene. 

Saken gjelder Stavanger kommunes vedtak om å gi tillatelse og dispensasjoner til oppføring av 3. etasje på VID Campus 


Publisert 28.04.2023

Klagesak: Statsforvalteren avslår søknad om etablering av helikopterlandingsplass

Sandnes kommune fattet 28.09.2022 vedtak om midlertidig dispensasjon til etablering av kaikant, terrengheving, helikopterlandingsplass og bruksendring fra lager til hanger. Statsforvalteren omgjør deler av kommunens vedtak til avslag.


Publisert 26.04.2023

Klagesak: Statsforvalteren stadfester Hå kommunes vedtak om detaljreguleringsplan

Hå kommune fattet 15.12.2022 vedtak om detaljreguleringsplan for indre vågen i Sirevåg, planID 202111. Statsforvalteren stadfester kommunens vedtak av detaljreguleringsplan og finner kommunestyremedlemmet habil.


Publisert 25.04.2023

Klagesak: Statsforvalteren stadfester kommunens vedtak om ekspropriasjon av areal ved Gauselkneiken

Stavanger kommune fattet 02.06.2022 og 20.10.2022 vedtak om å ekspropriere grunn og rettigheter til å etablere tursti på eiendommen gnr. 14 bnr. 152. Statsforvalteren stadfester kommunens vedtak om ekspropriasjon.


Publisert 06.02.2023

Midlertidige endringer i plan- og bygningsloven som følge av fordrevne fra Ukraina

Stortinget har vedtatt midlertidige unntak fra plan- og bygningsloven som følge av invasjonen av Ukraina. Lovendringene trådde i kraft 15.06.2022, og oppheves senest 01.07.2023.


Publisert 05.01.2023

Klagesak: Statsforvalteren gir midlertidig dispensasjon for to år og tillatelse til oppføring av nybygg på VID Campus på to etasjer

Naboene vant ikke frem med klagene. 


Publisert 22.11.2022

Klagesak: Statsforvalteren avslår søknad om dispensasjon fra regulert byggegrense og avstandskrav

Stavanger kommune ga tillatelse og dispensasjon til sammenslåing av eiendommer, riving av enebolig, ombygging av enebolig og oppføring av diverse tilbygg/konstruksjoner på adressene Bjørnøygata 4 B og Eiganesveien 89 i vedtak av 22.07.2022. Statsforvalteren omgjør delvis kommunens vedtak og avslår søknad om dispensasjon fra regulert byggegrense og avstandskravet i plan - og bygningsloven § 29-4 andre ledd.


Publisert 16.11.2022

Gebyrbortfall ved opprettelse og endring av eiendom (fradeling)

Reglene om gebyrbortfall gjelder ikke for tiltak som er omfattet av plan- og bygningsloven (pbl). § 20-4, jf. § 21-7 tredje ledd og byggesaksforskriften (SAK10) § 7-6. Videre er det klargjort at det har vært lovgivers intensjon at fradelingssøknader skal være unntatt fra reglene om gebyrbortfall.