Plan- og bygningsrett

Oppdatert 06.03.2023

Det er kommunane som har ansvar for arealplanlegging og gir byggjeløyve innanfor kommunegrensene. Kommunal- og distriktsdepartementet er øvste plan- og bygningsstyresmakt. Statsforvaltaren er klageinstans i byggjesaker og saker som gjeld reguleringsplanar.  

Klage på byggjesaker og reguleringsplanar

Som klageinstans skal Statsforvaltaren medverke til å sikre at bygningspolitiske mål i lover, forskrifter og arealplanar etterlevde på best mogleg måte. Statsforvaltaren skal likevel òg leggje vekt på det kommunale sjølvstyret.

Kven kan klage?

Tiltakshavar, naboar og andre som har klagerett, kan klage på kommunens vedtak i byggje- og reguleringssaker. Klaga skal sendast til kommunen. Dersom kommunen ikkje endrar vedtaket sitt, blir saka send vidare til Statsforvaltaren for endeleg avgjerd.

Saksbehandlingstid

Statsforvaltaren skal prioritere saker der ei klage fører til utsett iverksetjing av eit vedtak. Desse sakene skal behandlast innan 6 veker. I andre tilfelle skal Statsforvaltaren prioritere sakene etter kor viktige dei er for den enkelte og samfunnet. Saksbehandlingstida skal ikkje vere meir enn 3 månader.  

Statsforvaltarane registrerer plan- og bygningssaker i eit eige system. På denne sida kan du sjå saksbehandlingstider og tal saker vi er på etterskot med.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 20.03.2015

Snart kan du byggja meir utan å søkja

Det skal bli enklare for folk å byggja på eigen eigedom utan å måtta søkja. Kommunen slepp dermed å bruka ressursar på mindre byggjeesaker. Reglane trer i kraft 1. juli 2015.


Publisert 15.12.2014

Fylkesmannen si høyringsfråsegn – revisjon av eierseksjonslova – NOU 2014:6

Regjeringa har oppnemnt eit utval for å vurdere revisjon av eierseksjonslova


Publisert 05.02.2014

Oversendingsbrev og dokumentsjekkliste for klagesaker

Fylkesmannen har no ei gjennomsnittleg saksbehandlingstid på under 12 veker for klagesaker etter plan- og bygningslova. For å sikre fortsatt rask og god behandling har Fylkesmannen utarbeidd eit eksempel på oversendingbrev og sjekkliste som kommunane kan nytte ved oversending av klagesaker til Fylkesmannen.


Publisert 03.06.2013

Føredraga frå byggjesakskonferansen 31. mai

Fylkesmannen hadde ein byggjesakskonferanse for kommunane 31. mai på Hotell Alstor. Lysarka kan lastast ned her.