Plan- og bygningsrett

Oppdatert 06.03.2023

Det er kommunane som har ansvar for arealplanlegging og gir byggjeløyve innanfor kommunegrensene. Kommunal- og distriktsdepartementet er øvste plan- og bygningsstyresmakt. Statsforvaltaren er klageinstans i byggjesaker og saker som gjeld reguleringsplanar.  

Klage på byggjesaker og reguleringsplanar

Som klageinstans skal Statsforvaltaren medverke til å sikre at bygningspolitiske mål i lover, forskrifter og arealplanar etterlevde på best mogleg måte. Statsforvaltaren skal likevel òg leggje vekt på det kommunale sjølvstyret.

Kven kan klage?

Tiltakshavar, naboar og andre som har klagerett, kan klage på kommunens vedtak i byggje- og reguleringssaker. Klaga skal sendast til kommunen. Dersom kommunen ikkje endrar vedtaket sitt, blir saka send vidare til Statsforvaltaren for endeleg avgjerd.

Saksbehandlingstid

Statsforvaltaren skal prioritere saker der ei klage fører til utsett iverksetjing av eit vedtak. Desse sakene skal behandlast innan 6 veker. I andre tilfelle skal Statsforvaltaren prioritere sakene etter kor viktige dei er for den enkelte og samfunnet. Saksbehandlingstida skal ikkje vere meir enn 3 månader.  

Statsforvaltarane registrerer plan- og bygningssaker i eit eige system. På denne sida kan du sjå saksbehandlingstider og tal saker vi er på etterskot med.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 14.01.2022

Webinar med Sivilombudet om dispensasjoner etter plan- og bygningsloven

Statsforvalteren i Nordland avholdt våren 2021 et webinar med Sivilombudet om dispensasjoner i strandsonen.


Publisert 25.11.2021

Klagesak: Statsforvalteren gir avslag på søknad om dispensasjon og tillatelse for oppføring av VID campus - Misjonshøgskolen

Naboene vant frem med klagene. 


Publisert 23.09.2021

Klagesak: Utbygger må fjerne sperringer og sette i stand veien ved «hotellhullet» i Tanke Svilands gate i Stavanger

Utbygger vant ikke fram med klage og må sette i stand veien og fjerne sperringer ved «hotellhullet» i Tanke Svilands gate.   


Publisert 13.09.2021

Klagesak: Statsforvaltaren opprettheld Stavanger kommune sitt vedtak om å ettergodkjenne naustet til sauebonden på Sør-Bokn

I klageavgjerda har vi lagt vekt på at naustet ikkje kjem i vesentleg konflikt med natur- og friluftslivinteresser i området. Statsforvaltaren har i tillegg lagt vekt på at naustet må sjåast på som eit nødvendig tiltak for å kunne oppretthalde verksemda med beitedyr på folketomme øyer og holmar i området.  


Publisert 02.06.2021

Begrenset telefontid i juni 2021

På grunn av stor saksmengde frem mot sommeren, vil saksbehandlerne på klagesaker etter plan- og bygningsloven ha begrenset telefontid i juni. Telefontiden i denne perioden vil være fra kl. 14.00 og ut dagen.


Publisert 02.06.2021

Klimakrav i kommunale plansaker

Hvordan kan kommuner stille klimakrav i reguleringsplaner og annet planarbeid? To kommuner presenterer eksempler den 8. juni.


Publisert 23.06.2020

Webinar i plan- og byggesak til høsten

Fylkesmannen inviterer kommunene til webinar innenfor plan- og byggesak onsdag 23. september.


Publisert 04.05.2020

Statistikk 2019 - klagesaker etter plan- og bygningsloven

Fylkesmannen har utarbeida statistikk som viser talet på klagesaker som blei behandla i 2019, og kor stor del av klagane som blei tatt til følge i dei einskilde kommunane. I fylket sett under eitt ga vi medhald til klagarane i 18 prosent av sakene (i 2018 vart talet 19 prosent).


Publisert 17.10.2019

Sivilombodsmannen har vurdert Fylkesmannen sin dispensasjonspraksis

Sivilombodsmannen har nyleg kome med ein uttale etter ein gjennomgang av Fylkesmannen sin dispensasjonspraksis i ein rekkje saker. Konklusjonen er at fleirtalet av vedtaka er grundige og gode, sjølv om det òg er rom for forbetringar.


Publisert 29.05.2019

Planendring etter forenkla prosess - krav om høyring

Fylkesmannen har stilt krav om at statlege og regionale myndigheiter skal ha høve til å uttala seg i saker om endring av reguleringsplan etter pbl. § 12-14 der endringa legg til rette for fortetting/økt utnytting i etablerte bustadområde.