Tolkningsuttalelse: Hvilken bruk av fritidsbolig utløser krav om bruksendring til helårsbolig jf. pbl. § 20-1 bokstav d

Strand kommune har bedt Statsforvalteren om en vurdering av deres praktisering av hvor mye/lenge kan man oppholde seg på hytta før bruken blir å anse som beboelse (bruk som bolig) med krav om bruksendring etter pbl. § 20-1 bokstav d fra godkjent fritidsformål til boligformål. Statsforvalteren støtter kommunens vurdering av at det kreves bruksendring til boligformål dersom en har sin overveiende døgnhvile i en fritidsbolig i løpet av enhver tolvmånedersperiode.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 19.01.2022

Strand kommune henvendte seg 22.10.2021 til Statsforvalteren om ovennevnte tema. Kommunen ønsket en tilbakemelding på om deres forståelse av plan- og bygningsloven er korrekt når det gjelder innslagspunktet for krav om søknad om bruksendring fra fritidsformål til boligformål.

 

Det følger av tolkningsuttalelsen:

«Som kommunen viser til angir folkeregisterloven at en person skal registreres med bosted der vedkommende tar sin overveiende døgnhvile i løpet av enhver tolvmånedersperiode jf. folkeregisterloven § 5-1 annet ledd. Konsesjonsloven viser også til folkeregisterlovens definisjon av fast bosted for oppfyllelse av boplikt jf. konsesjonsloven § 8. Det vil være uheldig dersom det oppstår en plikt til registrering av fast bosted i folkeregisteret, uten at det samtidig kreves bruksendring for boligen. Hensynet til sammenheng i regelverket taler for at plan- og bygningslovens regler om bruksendring følger den regulering som ellers følger av lovverket. Det samme gjør det ovenfor siterte fra veilederen til byggesaksforskriften.

 

[…] Statsforvalteren støtter kommunens vurdering, og mener det vil være riktig å følge folkeregisterloven, med den virkning at det kreves bruksendring til boligformål dersom en har sin overveiende døgnhvile i en fritidsbolig løpet av enhver tolvmånedersperiode.»

 

Hele uttalelsen kan leses i margen til høyre.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.