Plan og bygg

Planlegging og arealforvaltning er ein føresetnad for god samfunnsutvikling. Regjeringa og Stortinget fastset dei nasjonale måla, og kommunar og fylkeskommunen har ansvaret for planlegginga på kommune- og fylkesnivå. 

Etter plan- og bygningslova skal kommunane samordne den fysiske, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklinga på sine område gjennom samanhengande kommuneplanlegging. Fylkeskommunen skal gjennom si planlegging samordne verksemda til staten, fylkeskommunen og kommunen i fylket.

Statsforvaltaren har to sentrale oppgåver i arealforvaltninga:

  • Som fagstyresmakt innan landbruk, miljøvern, helse og samfunnstryggleik skal vi sørgje for at nasjonale interesser blir sikra.
  • Statsforvaltaren skal sikre at kommunale vedtak i plan- og byggjesaker er i samsvar med gjeldande lovverk. 

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

03.10.2022

Ny veileder fra Kommunal- og distriktsdepartementet om fritidsboliger

Den 29. september 2022 publiserte Kommunal- og distriktsdepartementet en ny veileder om planlegging av fritidsboliger. Veilederen gir en oversikt over nasjonale føringer og hensyn som er viktige for å sikre en mer bærekraftig lokalisering, utbygging og bruk av fritidsboliger.


19.09.2022

Statsforvalterens plan- og byggesakskonferanse 2022

26. oktober 2022 planlegger Statsforvalteren i Rogaland en heldags plan- og byggesakskonferanse. Etter to år med pandemi gleder vi oss nå til å holde en fysisk samling på Radisson Blu Atlantic Hotel i Stavanger.


08.07.2022

Klagesak: Statsforvalteren gir avslag på søknad om midlertidige dispensasjoner for oppføring av VID campus - Misjonshøgskolen

Naboene vant igjen frem med klagene. 

Saken gjelder Stavanger kommunes vedtak om å gi tillatelse til oppføring av nybygg VID Campus.


07.07.2022

Statsforvalterens plan- og byggesakskonferanse 2022

26. oktober 2022 planlegger Statsforvalteren i Rogaland en heldags plan- og byggesakskonferanse. Etter to år med pandemi gleder vi oss nå til å holde en fysisk samling på Radisson Blu Atlantic Hotel i Stavanger.


01.07.2022

Uttale til Sandnes kommuneplan 2023-2038

Sandnes kommune har revidert heile kommuneplanen sin. Statsforvaltaren i Rogaland meiner kommunen har gjort eit solid arbeid, og har uttalt seg til planen. 


09.06.2022

Samordna statleg fråsegn til Klepp kommuneplan 2022 - 2033

Klepp kommune har hatt samfunnsdel med arealstrategi og arealdelen av kommuneplanen 2022 – 2033 til offentleg ettersyn. Statsforvaltaren har kome med ein statleg samordna fråsegn til kommuneplanen. Norges vassdrags- og energidirektorat og Statsforvaltaren har kome med motsegner til kommuneplanen.


31.05.2022

Klagesak: Statsforvalteren omgjør eget vedtak og stadfester Time kommunes vedtak, med vilkår

Saken gjelder søknad fra Sushi Wave AS om å bruksendre fra kontor til restaurant med fravik fra teknisk krav om trinnfritt inngangsparti. Tillatelsen ble påklaget av Norges Handikapforbund, som blant annet anførte at det ikke var dokumentert at etablering av trinnfri atkomst ville medføre uforholdsmessige kostnader.


04.05.2022

Klagesak: Statsforvalteren omgjør Stavanger kommune sitt vedtak, og avslår riving av vernede sjøhus

Saken gjelder en søknad om blant annet riving av to sjøhus langs Østervågkaien, og oppføring av to nye sjøhus samme sted.


04.05.2022

Høyringinnspel til temaplan for landbruk i Klepp

Klepp kommune har i disse dagar temaplan for landbruk på høyring. Statsforvaltaren meiner kommunen har gjort eit godt stykke arbeid og får fram kva landbruket bidreg med av positive funksjonar. Planen set lys på kva utfordringar det er innan landbrukssektoren opp i mot omsyn som naturverdiar, klima og miljø.


03.05.2022

Klagesak: Statsforvalteren omgjør eget vedtak. Stavanger kommunes vedtak om oppføring av to busskur i Ryfylkegata oppheves på grunn av mangelfull begrunnelse.

I 2016 ble det foretatt en mindre endring av reguleringsplan – opparbeidelsesplan for veiarealer mellom Breivikveien og Pedersgata i Storhaug bydel. Hensikten med planen var å legge til rette for ny bymessig infrastruktur i Ryfylkegata og Haugesundsgata. Ryfylkegata som kollektivgate og Haugesundsgata som samlevei og gjennomfartsvei for biler i området. Det er i denne planen busskurene ble tegnet inn.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel