Plan og bygg

Oppdatert 29.12.2022

Planlegging og arealforvaltning er ein føresetnad for god samfunnsutvikling. Regjeringa og Stortinget fastset dei nasjonale måla, og kommunar og fylkeskommunen har ansvaret for planlegginga på kommune- og fylkesnivå. 

Etter plan- og bygningslova skal kommunane samordne den fysiske, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklinga på sine område gjennom samanhengande kommuneplanlegging. Fylkeskommunen skal gjennom si planlegging samordne verksemda til staten, fylkeskommunen og kommunen i fylket.

Statsforvaltaren har to sentrale oppgåver i arealforvaltninga:

  • Som fagstyresmakt innan landbruk, miljøvern, helse og samfunnstryggleik skal vi sørgje for at nasjonale interesser blir sikra.
  • Statsforvaltaren skal sikre at kommunale vedtak i plan- og byggjesaker er i samsvar med gjeldande lovverk. 

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

25.01.2023

Angivelse av eksisterende bolig- og fritidsbebyggelse i LNFR

Statsforvalteren har fått svar på vår henvendelse til Kommunal- og distriktsdepartementet om hvordan kapittel 3.8 i veilederen «Planlegging for spredt bolig-, fritids- og næringsbebyggelse i landbruks-, natur og frilufts- og reindriftsområder" (LNFR-områder) fra 2020 skal forstås.


12.01.2023

Tilleggshøyring av arealdelen til kommuneplan for Stavanger for perioden 2023-2040

Stavanger kommune har ei tilleggshøyring i samband med revisjon av arealdelen til kommuneplanen, og Statsforvaltaren i Rogaland har no gitt sin høyringsuttale.


09.01.2023

Nasjonal jordvernpris 2023 - kandidat frå Rogaland?

Statsforvaltaren ønskjer forslag til kandidatar frå Rogaland som fortener nasjonal jordvernpris 2023.


05.01.2023

Klagesak: Statsforvalteren gir midlertidig dispensasjon for to år og tillatelse til oppføring av nybygg på VID Campus på to etasjer

Naboene vant ikke frem med klagene. 


02.01.2023

Nye kommuner kan få støtte til å ta vare på natur

20 kommuner fikk i 2022 tilskudd av Miljødirektoratet til å utarbeide kommunedelplan for naturmangfold. Nå melder Miljødirektoratet at det er åpent for at nye kommuner kan få støtte til å ta vare på natur.


06.12.2022

Tomtereserven for fritidsboliger i kommunale arealplaner

På oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet har Norsk institutt for naturforskning (NINA) kartlagt tomtereserven for fritidsbebyggelse i gjeldende kommunale arealplaner.


05.12.2022

Tillegshøyring kommuneplan Sandnes 2023-2038

Sandnes kommune har ei tilleggshøyring i samband med kommuneplanen på offentleg ettersyn, og Statsforvaltaren i Rogaland har gitt høyringsuttale.


22.11.2022

Klagesak: Statsforvalteren avslår søknad om dispensasjon fra regulert byggegrense og avstandskrav

Stavanger kommune ga tillatelse og dispensasjon til sammenslåing av eiendommer, riving av enebolig, ombygging av enebolig og oppføring av diverse tilbygg/konstruksjoner på adressene Bjørnøygata 4 B og Eiganesveien 89 i vedtak av 22.07.2022. Statsforvalteren omgjør delvis kommunens vedtak og avslår søknad om dispensasjon fra regulert byggegrense og avstandskravet i plan - og bygningsloven § 29-4 andre ledd.


16.11.2022

Gebyrbortfall ved opprettelse og endring av eiendom (fradeling)

Reglene om gebyrbortfall gjelder ikke for tiltak som er omfattet av plan- og bygningsloven (pbl). § 20-4, jf. § 21-7 tredje ledd og byggesaksforskriften (SAK10) § 7-6. Videre er det klargjort at det har vært lovgivers intensjon at fradelingssøknader skal være unntatt fra reglene om gebyrbortfall.


08.11.2022

Prinsipielle avgjersler frå settestatsforvaltar i dispensasjonssaker

Det har nyleg kome fem ulike avgjersler frå settestatsforvaltar i dispensasjonssaker der Statsforvaltaren i Rogaland har påklaga kommunale vedtak. Det er breidde i både interesse som blir råka og grunngjeving i klagebehandling. Alle kan ha overføringsverdi for både oss og kommunane våre.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel