Plan- og bygningsrett

Oppdatert 06.03.2023

Det er kommunane som har ansvar for arealplanlegging og gir byggjeløyve innanfor kommunegrensene. Kommunal- og distriktsdepartementet er øvste plan- og bygningsstyresmakt. Statsforvaltaren er klageinstans i byggjesaker og saker som gjeld reguleringsplanar.  

Klage på byggjesaker og reguleringsplanar

Som klageinstans skal Statsforvaltaren medverke til å sikre at bygningspolitiske mål i lover, forskrifter og arealplanar etterlevde på best mogleg måte. Statsforvaltaren skal likevel òg leggje vekt på det kommunale sjølvstyret.

Kven kan klage?

Tiltakshavar, naboar og andre som har klagerett, kan klage på kommunens vedtak i byggje- og reguleringssaker. Klaga skal sendast til kommunen. Dersom kommunen ikkje endrar vedtaket sitt, blir saka send vidare til Statsforvaltaren for endeleg avgjerd.

Saksbehandlingstid

Statsforvaltaren skal prioritere saker der ei klage fører til utsett iverksetjing av eit vedtak. Desse sakene skal behandlast innan 6 veker. I andre tilfelle skal Statsforvaltaren prioritere sakene etter kor viktige dei er for den enkelte og samfunnet. Saksbehandlingstida skal ikkje vere meir enn 3 månader.  

Statsforvaltarane registrerer plan- og bygningssaker i eit eige system. På denne sida kan du sjå saksbehandlingstider og tal saker vi er på etterskot med.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 06.10.2022

Ros til Stavanger kommune sitt forslag til ny arealdel i kommuneplanen for perioden 2023-2040

Stavanger kommune har laga ny arealdel til kommuneplanen for perioden 2023-2040. Statsforvaltaren i Rogaland vil framheve at kommunen har gjort eit solid arbeid, og vi har gitt vår uttale til planen i brev av 29.09.2022.


Publisert 08.07.2022

Klagesak: Statsforvalteren gir avslag på søknad om midlertidige dispensasjoner for oppføring av VID campus - Misjonshøgskolen

Naboene vant igjen frem med klagene. 

Saken gjelder Stavanger kommunes vedtak om å gi tillatelse til oppføring av nybygg VID Campus.


Publisert 07.07.2022

Statsforvalterens plan- og byggesakskonferanse 2022

26. oktober 2022 planlegger Statsforvalteren i Rogaland en heldags plan- og byggesakskonferanse. Etter to år med pandemi gleder vi oss nå til å holde en fysisk samling på Radisson Blu Atlantic Hotel i Stavanger.


Publisert 01.07.2022

Uttale til Sandnes kommuneplan 2023-2038

Sandnes kommune har revidert heile kommuneplanen sin. Statsforvaltaren i Rogaland meiner kommunen har gjort eit solid arbeid, og har uttalt seg til planen. 


Publisert 31.05.2022

Klagesak: Statsforvalteren omgjør eget vedtak og stadfester Time kommunes vedtak, med vilkår

Saken gjelder søknad fra Sushi Wave AS om å bruksendre fra kontor til restaurant med fravik fra teknisk krav om trinnfritt inngangsparti. Tillatelsen ble påklaget av Norges Handikapforbund, som blant annet anførte at det ikke var dokumentert at etablering av trinnfri atkomst ville medføre uforholdsmessige kostnader.


Publisert 04.05.2022

Klagesak: Statsforvalteren omgjør Stavanger kommune sitt vedtak, og avslår riving av vernede sjøhus

Saken gjelder en søknad om blant annet riving av to sjøhus langs Østervågkaien, og oppføring av to nye sjøhus samme sted.


Publisert 03.05.2022

Klagesak: Statsforvalteren omgjør eget vedtak. Stavanger kommunes vedtak om oppføring av to busskur i Ryfylkegata oppheves på grunn av mangelfull begrunnelse.

I 2016 ble det foretatt en mindre endring av reguleringsplan – opparbeidelsesplan for veiarealer mellom Breivikveien og Pedersgata i Storhaug bydel. Hensikten med planen var å legge til rette for ny bymessig infrastruktur i Ryfylkegata og Haugesundsgata. Ryfylkegata som kollektivgate og Haugesundsgata som samlevei og gjennomfartsvei for biler i området. Det er i denne planen busskurene ble tegnet inn.


Publisert 22.03.2022

Klagesak: Statsforvalteren omgjør pålegg om retting

Saken gjelder klage på påståtte lovstridige forhold ved oppsatt støttemur i Gjesdal kommune.


Publisert 16.03.2022

Klagesak: Statsforvalteren opphever Sandnes kommunes pålegg om å fjerne en eldre parkeringsplass ved Kvadrat

Kommunens vedtak var påklaget av grunneier Storebrand Sandnes AS, som anførte at vedtaket var sterkt urimelig og manglet hjemmel slik at det var ugyldig. Klager anførte bl.a. at parkeringsplassen var å anse som lovlig etablert på begynnelsen av 1980-tallet i forbindelse med etableringen av kjøpesenteret Kvadrat.   


Publisert 19.01.2022

Tolkningsuttalelse: Hvilken bruk av fritidsbolig utløser krav om bruksendring til helårsbolig jf. pbl. § 20-1 bokstav d

Strand kommune har bedt Statsforvalteren om en vurdering av deres praktisering av hvor mye/lenge kan man oppholde seg på hytta før bruken blir å anse som beboelse (bruk som bolig) med krav om bruksendring etter pbl. § 20-1 bokstav d fra godkjent fritidsformål til boligformål. Statsforvalteren støtter kommunens vurdering av at det kreves bruksendring til boligformål dersom en har sin overveiende døgnhvile i en fritidsbolig i løpet av enhver tolvmånedersperiode.