Ny uttalelse fra Sivilombudet: Betydningen av en dispensasjons konsekvenser for behandlingen av senere dispensasjonssøknader

Av eget tiltak og på generelt grunnlag valgte Sivilombudet i 2022 å undersøke et spørsmål knyttet til dispensasjonsbestemmelsen i plan- og bygningsloven § 19-2 med Kommunal- og distriktsdepartementet. Undersøkelsen var relatert til det som omtales som presedens- eller konsekvenshensyn. Uttalelsen kom 25. oktober. 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 02.11.2022

Sivilombudet er Stortingets ombud for kontroll med forvaltningen. Sivilombudet arbeider for å gjøre offentlige myndigheter bedre, og bidra til at disse respekterer og sikrer menneskerettighetene.

Bakgrunnen for Sivilombudets undersøkelse beskrives på følgende måte:

"Ombudet behandler hvert år mange klager over vedtak truffet med hjemmel i dispensasjonsbestemmelsen i pbl. § 19-2. I en rekke vedtak som gjelder avslag på søknad om dispensasjon har kommuner og stats­forvaltere lagt vekt på noe som omtales som enten «presedenshensyn» eller «konsekvenshensyn». Uavhengig av hvilket begrep som er brukt, er essensen at forvaltningen, på tilsynelatende varierende måter, har lagt vekt på at det vil kunne få konsekvenser for mulige fremtidige dispensasjons­søknader dersom de innvilger den konkrete søknaden som er til behandling.

Ombudet har imidlertid sett en uensartet praksis når det gjelder hvilket vurderingstema i dispensasjonsbestemmelsen et slikt moment knyttes til. Det er også uklart på hvilken måte forvaltningen har ment at en innvilgelse av en dispensasjonssøknad har betydning for senere saker."

 

Sivilombudet konkluderte (Statsforvalterens utheving):

"Sivilombudet er kommet til at risikoen for at en dispensasjon i en sak vil kunne forplikte bygningsmyndighetene i fremtidige dispensasjonsvurderinger er relevant i «kan»-vurderingen av om dispensasjon skal gis etter § 19-2 første ledd.

Dette stiller seg annerledes ved vurderingen av om hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt eller om fordelene ved dispensasjonen er klart større enn ulempene, jf. § 19-2 andre ledd. I denne vurderingen etter andre ledd er det på generelt grunnlag ikke relevant å legge vekt på at den aktuelle dispensasjonen som er til behandling kan påvirke fremtidige dispensasjonsvurderinger.

Det understrekes at ombudet i uttalelsen har avgrenset mot eventuelle tilfeller der hensynet bak en bestemmelse det dispenseres fra uttrykkelig legger opp til en vurdering av den fremtidige utviklingen av et gitt område."

 

De som var til stede på Statsforvalterens plan- og byggesakskonferanse 26. oktober fikk presentert resultatene av undersøkelsen. Statsforvalteren anbefaler alle som arbeider med byggesaker å lese uttalelsen, som du finner her

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.