Klagesak: Statsforvalteren avslår søknad om etablering av helikopterlandingsplass

Eiendommen gnr. 11 bnr. 992

Sandnes kommune fattet 28.09.2022 vedtak om midlertidig dispensasjon til etablering av kaikant, terrengheving, helikopterlandingsplass og bruksendring fra lager til hanger. Statsforvalteren omgjør deler av kommunens vedtak til avslag.

Publisert 28.04.2023

Saken gjelder søknad om midlertidig dispensasjon for etablering av kaikant, terrengheving, helikopterlandingsplass og bruksendring fra lagerhall til hangar. Tiltakene er i strid med arealformålet industri/forretning/kontor, regulert byggegrense mot sjø, krav om bebyggelsesplan og bestemmelsesområde for midlertidig bygg- og anleggsområde. Dispensasjon ble frarådd av Kystverket, Statsforvalteren i Rogaland og Rogaland fylkeskommune.

 

For å innvilge tillatelse til tiltak som er i strid med plan- og bygningslovgivningen, må bygningsmyndigheten gi dispensasjon. Vilkårene for dispensasjon fremgår av plan- og bygningsloven § 19-2. Det er en forutsetning for å gi dispensasjon at hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, hensynene i lovens formålsbestemmelse eller nasjonale og regionale interesser ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene.

 

Statsforvalteren fant at vilkårene for å innvilge midlertidig dispensasjon til terrengheving og etablering av kaikant var oppfylt. For etablering av helikopterlandingsplass ble det imidlertid konkludert med at hensynene bak arealformålet og regionale interesser ble vesentlig tilsidesatt. Standpunktet ble blant annet begrunnet slikt:

 

«Statsforvalteren finner grunn til å legge vekt på de faglige myndighetenes uttalelser knyttet til tiltaket, særlig hva angår hensiktsmessigheten av etablering av næringsvirksomhet som ikke er avhengig av tilgang til sjø i den begrensede ressursen som sjønære næringsarealer utgjør. Bruk av eiendommen til helikopterlandingsplass tilsidesetter regionale interesser.

 

Tiltakshaver har vist til at helikopteret kun opptar 2,4 m2 av eiendommen. Dette utgjør en lav arealutnyttelse i et næringsområde med god kollektivdekning, og er som påpekt av fylkeskommunen heller ikke i tråd med føringene i regionalplanen.

 

Hovedregelen er at endring av arealformål skal skje ved endring av plan, og ikke gjennom enkeltvise dispensasjoner. En planprosess legger til rette for en bredere utredning av områdets belastning i en større sammenheng, herunder samlet støybelastning. Det omsøkte tiltaket innebærer ikke nødvendigvis en fysisk endring av eiendommen. Likevel vil den endrede bruken ha en virkning på omgivelsene og interesser på regionalt nivå, som utløser et behov for at hensynene bak arealformålet blir ivaretatt på en bedre måte enn dispensasjonsprosessen legger opp til.»

 

Statsforvalteren har funnet at kommunen ikke hadde hjemmel til å gi midlertidig dispensasjon til etablering av helikopterlandingsplass.

 

Kommunens vedtak blir delvis omgjort til avslag:

 

«Statsforvalteren stadfester kommunens midlertidige dispensasjon av 28.09.2022 for etablering av kaikant og terrengheving.

Statsforvalteren gjør for øvrig om kommunens vedtak av 28.09.2022 til avslag. Det blir ikke gitt midlertidige dispensasjoner til bruksendring av lagerhall og bruk av gnr. 111 bnr. 992 i Sandnes kommune til helikopterlandingsplass.»

 

Statsforvalterens vedtak ligger vedlagt.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.