Klagesak: Statsforvalteren stadfester kommunens vedtak om ekspropriasjon av areal ved Gauselkneiken

Stavanger kommune fattet 02.06.2022 og 20.10.2022 vedtak om å ekspropriere grunn og rettigheter til å etablere tursti på eiendommen gnr. 14 bnr. 152. Statsforvalteren stadfester kommunens vedtak om ekspropriasjon.

Publisert 25.04.2023

Saken gjaldt kommunens vedtak om ekspropriasjon i medhold av reguleringsplan 2735 for et område ved Gauselkneiken. Vedtak om ekspropriasjon forutsetter at inngrepet «tvillaust er til meir gagn enn skade», jf. oreigningslova (orl.) § 2 andre ledd.

 

Statsforvalteren viste til at kommunen i planprosessen har foretatt en konkret og grundig vurdering av arealdisponeringen i området. Kommunen kom til at opparbeidelse av turveien har klare fordeler for allmennheten, og at disse fordelene veier tyngre enn ulempene for grunneierne. Utgangspunktet er da at vilkåret om at fordelene ved inngrepet må være «tvillaust» større enn ulempene, er oppfylt.

 

Statsforvalteren så det videre slik at etterfølgende omstendigheter ikke har påvirket interesseavveiningen i nevneverdig grad. Arealdisponeringen innenfor området fremstår som avklart. At forholdene utenfor planområdet ikke er endelig avklart, er av underordnet betydning så lenge det ikke foreligger avgjørende rettslige eller faktiske hindre mot at traséen senere opparbeides og påkobles det arealet som nå søkes ekspropriert.

 

Vi konkluderte med at vilkåret om at inngrepet «tvillaust» må være «til meir gagn enn skade», var oppfylt:

 

«Statsforvalteren anser de forholdene kommunen har lagt vekt på som saklige og rimelige, og legger til grunn at kommunen har behandlet saken på en forsvarlig måte, jf. orl. § 12. Vedtakene om ekspropriasjon legger til rette for at det kan bygges en sammenhengende offentlig turvei langs sjøen mellom Stavanger og Sandenes av stor verdi for befolkningen i dette området.  Slik vi ser det, er de samfunnsmessige fordelene ved vedtakene om ekspropriasjon tvillaust meir til gagn enn til skade. Vilkåret i orl. § 2 andre ledd anses oppfylt.»

 

Statsforvalterens vedtak ligger vedlagt.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.