Klagesak: Statsforvalteren stadfester Hå kommunes vedtak om detaljreguleringsplan

Hå kommune fattet 15.12.2022 vedtak om detaljreguleringsplan for indre vågen i Sirevåg, planID 202111. Statsforvalteren stadfester kommunens vedtak av detaljreguleringsplan og finner kommunestyremedlemmet habil.

Publisert 26.04.2023

Saken Statsforvalteren har behandlet gjaldt en klage på kommunens vedtak av detaljreguleringsplan og en klage der det ble stilt spørsmål ved et kommunestyremedlems habilitet i saken. Statsforvalteren har behandlet sakene samlet.

 

Ikke inhabil

Når det gjaldt spørsmålet om habilitet var den sentrale problemstillingen om det forelå særegne forhold som var egnet til å svekke tilliten til kommunestyremedlemmets upartiskhet ved behandling og vedtak av detaljreguleringsplanen, jf. forvaltningsloven (fvl.) § 6 annet ledd.

 

Statsforvalteren kom til at det ikke forelå slike «særegne forhold» og at kommunestyremedlemmet var habil til å delta i behandlingen av detaljreguleringsplan for indre vågen i Sirevåg.

 

Stadfester kommunens vedtak

Når det gjaldt klagen på detaljreguleringsplanen mente klagerne at det var flere forhold som gjorde at vedtaket måtte kjennes ugyldig. De pekte blant annet på at kommunen ikke hadde behandlet et innbyggerinitiativ med alternative forslag til arealbruken i indre vågen, de mente byggehøydene i planen ble bagatellisert, og at Statsforvalteren måtte pålegge kommunen å utnytte eksisterende bygninger i området før nye arealer ble satt av til bebyggelse.

 

Statsforvalterens primære oppgave i klagesaker er å kontrollere at den kommunale behandlingen er gjort på lovlig måte, og at det er lagt vekt på saklige hensyn ved utformingen av planen. Statsforvalteren kan ikke selv endre plankart eller bestemmelser uten at kommunen er enig i endringene.

 

Statsforvalteren konkluderte i vårt vedtak med at kommunen «har vurdert utbyggingsinteressene opp mot klagernes interesser, og har kommet fram til at utbyggingsinteressene må veie tyngst. De hensynene kommunen har vektlagt, anses som saklige og rimelige. Statsforvalteren har etter dette ikke vesentlige merknader til kommunens vedtak»

 

Statsforvalterens vedtak ligger vedlagt.

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.