Arealforvaltning

Oppdatert 07.11.2023

Det er i utgangspunktet kommunen selv som bestemmer hvordan arealene skal brukes, så lenge arealbruken er innenfor rammene av nasjonal politikk. Statsforvalteren er fagmyndighet innen landbruk, miljøvern, helse og samfunnssikkerhet, og skal sørge for at nasjonale interesser blir ivaretatt. I tillegg skal vi sikre at kommunale vedtak i plan- og byggesaker er i samsvar med gjeldende lovverk.

Nasjonale retningslinjer må følges

Stortinget og regjeringen gir retningslinjer og rammer som kommunene skal legge til grunn i arealforvaltningen. Statsforvalterens oppgave er å sørge for at kommunene ivaretar nasjonale interesser innenfor miljøvern, landbruk, helse og samfunnssikkerhet. Vi skal også se til at barn og unges interesser blir tatt vare på i planleggingen. Dersom den kommunale arealforvaltningen er i strid med nasjonale interesser, kan Statsforvalteren gripe inn.

Statsforvalteren kan gripe inn ved å fremme innsigelser til arealplaner eller klage på vedtak i byggesaker (dispensasjonsvedtak) som er i strid med arealplanen. Dersom kommunen velger å ikke ta innsigelsen til følge, går saken til mekling mellom partene. Hvis meklingen ikke fører fram, kan kommunen be om at saken oversendes til Kommunal- og distriktsdepartementet for endelig avgjørelse. 

Statsforvalteren er klageinstans

De som er berørt av kommunale vedtak i reguleringsplaner og byggesaker, og av vedtak etter jordloven, konsesjonsloven og odelsloven, kan klage til Statsforvalteren. Statsforvalteren behandler også klagesaker etter matrikkelloven, eierseksjonsloven, veiloven, tomtefesteloven og lov om kommunal forkjøpsrett. Statsforvalteren er i tillegg klageinstans i saker der det offentlige overtar privat eiendom etter plan- og bygningsloven (ekspropriasjon). Denne typen klager behandles først av kommunen. Dersom kommunen ikke gir klageren medhold, sender kommunen klagen til Statsforvalteren for endelig avgjørelse. 

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 28.11.2023

Parkeringsdekning for ny legevakt: Statsforvalteren trekker innsigelse etter justert planforslag fra kommunen

Statsforvalteren i Rogaland fremmet 18. oktober 2023 innsigelse til detaljregulering for ny legevakt. Årsaken var at parkeringsdekningen er i strid med føringer i områdeplan, og i konflikt med nullvekstmålet for personbiltransport. Nå har kommunen justert planen og vi trekker derfor innsigelsen.


Publisert 13.11.2023

Statsforvaltaren har gitt uttale til oppstartsvarsel og planprogram for råstoffutvinning på Berakvam

Føremålet med planarbeidet er å utarbeide reguleringsplan med konsekvensutgreiing for utviding av dagens område for råstoffutvinning. Statsforvaltaren har gitt uttale basert på dei sektoromsyna me er sett til å ta vare på gjennom plan- og bygningslova. For Statsforvaltaren vil temaet forureining vere særskilt viktig i det vidare arbeidet med planen.


Publisert 13.11.2023

Statsforvaltaren si uttale til dispensasjon for datalagringssenter på Kalberg i Time

Statsforvaltaren kan ikkje sjå at Time kommune har høve til å gje dispensasjon for oppføring av næringsbygg til første byggjetrinn av eit datalagringssenter på Kalberg. Me meiner det vil stride mot både føremålet i plan- og bygningslova - og sette nasjonale og regionale interesser vesentleg til side.


Publisert 25.05.2023

Uttale til områdeplan for aktivitet og servicetilbud og fritidsbustader i Svandal

Statsforvaltaren har gitt uttale til områdeplan for Svandal. Det er ein omfattande plan for vidare utvikling av skidestinasjonen med tilhøyrande fritidsbustader og service- og aktivitetstilbod. Statsforvaltaren har fremma motsegn til anlegg for stasjonsbygg og bevertning på Ramnafjellnuten, samt gondol, zipline og turveg til Ramnafjellnuten.


Publisert 31.03.2023

Statsforvaltaren i Rogaland har gitt uttale til Regionalplan for grøn industri

Rogaland fylkeskommune har i samarbeid med kommunane, Statsforvaltaren og dei regionale nettselskapa utarbeida ein regional plan for grøn industri.


Publisert 30.03.2023

Statsforvalteren har gitt uttale til Gjesdal kommune sin kommuneplan

Gjesdal kommune har sendt arealdelen til kommuneplanen til høring og offentlig ettersyn. Statsforvalteren har fremmet innsigelse til flere arealendringer og bestemmelser der forslagene er i strid med viktige nasjonale og regionale føringer.


Publisert 28.02.2023

Høyringssvar kommuneplan for Hå 2023 – 2036

Hå kommune har revidert samfunnsdel og arealdel for kommuneplanen, og ny plan som gjeld for perioden 2023 – 2036 har vore ute til offentleg ettersyn. Det er gjort gode utgreiingar, men Statsforvalteren har motsegn til fleire av arealendringane. Dette gjeld særleg nye næringsområde og masseuttak.


Publisert 12.01.2023

Tilleggshøyring av arealdelen til kommuneplan for Stavanger for perioden 2023-2040

Stavanger kommune har ei tilleggshøyring i samband med revisjon av arealdelen til kommuneplanen, og Statsforvaltaren i Rogaland har no gitt sin høyringsuttale.


Publisert 02.01.2023

Nye kommuner kan få støtte til å ta vare på natur

20 kommuner fikk i 2022 tilskudd av Miljødirektoratet til å utarbeide kommunedelplan for naturmangfold. Nå melder Miljødirektoratet at det er åpent for at nye kommuner kan få støtte til å ta vare på natur.


Publisert 06.12.2022

Tomtereserven for fritidsboliger i kommunale arealplaner

På oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet har Norsk institutt for naturforskning (NINA) kartlagt tomtereserven for fritidsbebyggelse i gjeldende kommunale arealplaner.