Arealforvaltning

Oppdatert 20.12.2023

Det er i utgangspunktet kommunen selv som bestemmer hvordan arealene skal brukes, så lenge arealbruken er innenfor rammene av nasjonal politikk. Statsforvalteren er fagmyndighet innen landbruk, miljøvern, helse og samfunnssikkerhet, og skal sørge for at nasjonale interesser blir ivaretatt. I tillegg skal vi sikre at kommunale vedtak i plan- og byggesaker er i samsvar med gjeldende lovverk.

Nasjonale retningslinjer må følges

Stortinget og regjeringen gir retningslinjer og rammer som kommunene skal legge til grunn i arealforvaltningen. Statsforvalterens oppgave er å sørge for at kommunene ivaretar nasjonale interesser innenfor miljøvern, landbruk, helse og samfunnssikkerhet. Vi skal også se til at barn og unges interesser blir tatt vare på i planleggingen. Dersom den kommunale arealforvaltningen er i strid med nasjonale interesser, kan Statsforvalteren gripe inn.

Statsforvalteren kan gripe inn ved å fremme innsigelser til arealplaner eller klage på vedtak i byggesaker (dispensasjonsvedtak) som er i strid med arealplanen. Dersom kommunen velger å ikke ta innsigelsen til følge, går saken til mekling mellom partene. Hvis meklingen ikke fører fram, kan kommunen be om at saken oversendes til Kommunal- og distriktsdepartementet for endelig avgjørelse. 

Statsforvalteren er klageinstans

De som er berørt av kommunale vedtak i reguleringsplaner og byggesaker, og av vedtak etter jordloven, konsesjonsloven og odelsloven, kan klage til Statsforvalteren. Statsforvalteren behandler også klagesaker etter matrikkelloven, eierseksjonsloven, veiloven, tomtefesteloven og lov om kommunal forkjøpsrett. Statsforvalteren er i tillegg klageinstans i saker der det offentlige overtar privat eiendom etter plan- og bygningsloven (ekspropriasjon). Denne typen klager behandles først av kommunen. Dersom kommunen ikke gir klageren medhold, sender kommunen klagen til Statsforvalteren for endelig avgjørelse. 

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 12.06.2024

Statsforvaltaren har gitt fråsegn til to nasjonale høyringar av nye og endra statlege planretningslinjer

Forslag til ny statleg planretningslinje for arealbruk og mobilitet og endra statleg planretningslinje for energi- og klimaplanlegging og klimatilpassing (føreslått forenkla til statleg planretningslinje for klima og energi) har vore på høyring.


Publisert 10.06.2024

Regionale føringar for parkeringsdekning er viktige for å nå nullvekstmålet

Kommunal- og distriktsdepartementet har gjort endelege vedtak av kommuneplanen sin arealdel for Sola kommune og interkommunal kommunedelplan for Forus. Planane vart sendt til endeleg avgjerd hos departementet då mekling om parkeringsføresegnene ikkje førte fram lokalt.


Publisert 14.05.2024

Etablering av møbelforretningar på Håland vil vesentleg tilsidesette omsyna bak den regionale planføresegna om lokalisering av handel

Statsforvaltaren i Rogaland klagar på fylkesutvalet sitt vedtak om å gi samtykke til å fråvike regional planføresegn for å etablere forretning for detaljvarehandel på gnr./bnr. 4/200 i Myrvegen 5 på Håland i Time kommune. Etableringa er i strid med Regionalplan for Jæren og Søre Ryfylke, gjeldande kommuneplan for Time kommune og reguleringsplanen for eigedomen, og i konflikt med statlege planretningslinjer for samordna bustad-, areal- og transportplanlegging.


Publisert 26.04.2024

Lansering av rapport om kommunane sitt arbeid med universell utforming

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet lanserer rapport om korleis kommunane jobbar med universell utforming, i eit webinar 30. april.


Publisert 18.03.2024

Kommunal- og distriktsdepartementet godkjenner ikkje detaljregulering for massefylling på gnr. 32 Bråstein

Departementet legg vekt på at ei massefylling på Bråsteinsåsen i Sandnes kommune vil kome i vesentleg konflikt med nasjonale miljøomsyn. Ein lokalitet med trua naturtype og ein ansvarsart for Noreg vil gå tapt, og fyllinga ville medført store klimagassutslepp, skriv departementet i vedtaket.


Publisert 27.02.2024

Webinar om arealnøytralitet – Hva er det, hvorfor bli det og erfaringer om hvordan det fungerer i praksis

Endring av arealer og nedbygging av norsk natur har sterk negativ påvirkning for både klima- og naturkrisen. En av flere mulige løsninger på denne utfordringen er arealnøytralitet. Stadig flere kommuner i Norge har vedtatt at de skal være arealnøytrale. Vi ønsker å gi kommunene i Rogaland, og andre interesserte, en innføring i hva arealnøytralitet er, hvorfor det kan være løsningen på klima- og naturkrisene vi befinner oss i, og hvilke erfaringer kommunen i Norge som har vært arealnøytrale lengst har gjort seg. Vi setter som vanlig av rikelig med tid til slutt for spørsmål. 


Publisert 29.01.2024

Informasjon om webinarserie om klima og natur for planleggere

I år inviterer Miljødirektoratet og Kommunal- og distriktsdepartementet til en egen webinarserie spesielt rettet mot planleggere i kommunene.


Publisert 03.01.2024

Søk tilskudd for å ivareta naturmangfold i kommuneplanleggingen

Kommuner kan nå søke Miljødirektoratet for midler til å utarbeide kommunedelplan for naturmangfold gjennom elektronisk søknadssenter, med frist 01.02.2024. Målet med ordningen er å styrke naturforvaltningen i kommunene og bidra til en større bevissthet rundt egne naturverdier.


Publisert 28.11.2023

Parkeringsdekning for ny legevakt: Statsforvalteren trekker innsigelse etter justert planforslag fra kommunen

Statsforvalteren i Rogaland fremmet 18. oktober 2023 innsigelse til detaljregulering for ny legevakt. Årsaken var at parkeringsdekningen er i strid med føringer i områdeplan, og i konflikt med nullvekstmålet for personbiltransport. Nå har kommunen justert planen og vi trekker derfor innsigelsen.


Publisert 13.11.2023

Statsforvaltaren har gitt uttale til oppstartsvarsel og planprogram for råstoffutvinning på Berakvam

Føremålet med planarbeidet er å utarbeide reguleringsplan med konsekvensutgreiing for utviding av dagens område for råstoffutvinning. Statsforvaltaren har gitt uttale basert på dei sektoromsyna me er sett til å ta vare på gjennom plan- og bygningslova. For Statsforvaltaren vil temaet forureining vere særskilt viktig i det vidare arbeidet med planen.