Arealforvaltning

Det er i utgangspunktet kommunen selv som bestemmer hvordan arealene skal brukes, så lenge arealbruken er innenfor rammene av nasjonal politikk. Statsforvalteren er fagmyndighet innen landbruk, miljøvern, helse og samfunnssikkerhet, og skal sørge for at nasjonale interesser blir ivaretatt. I tillegg skal vi sikre at kommunale vedtak i plan- og byggesaker er i samsvar med gjeldende lovverk.

Nasjonale retningslinjer må følges

Stortinget og regjeringen gir retningslinjer og rammer som kommunene skal legge til grunn i arealforvaltningen. Statsforvalterens oppgave er å sørge for at kommunene ivaretar nasjonale interesser innenfor miljøvern, landbruk, helse og samfunnssikkerhet. Vi skal også se til at barn og unges interesser blir tatt vare på i planleggingen. Dersom den kommunale arealforvaltningen er i strid med nasjonale interesser, kan Statsforvalteren gripe inn.

Statsforvalteren kan gripe inn ved å fremme innsigelser til arealplaner eller klage på vedtak i byggesaker (dispensasjonsvedtak) som er i strid med arealplanen. Dersom kommunen velger å ikke ta innsigelsen til følge, går saken til mekling mellom partene. Hvis meklingen ikke fører fram, kan kommunen be om at saken oversendes til Kommunal- og distriktsdepartementet for endelig avgjørelse. 

Statsforvalteren er klageinstans

De som er berørt av kommunale vedtak i reguleringsplaner og byggesaker, og av vedtak etter jordloven, konsesjonsloven og odelsloven, kan klage til Statsforvalteren. Statsforvalteren behandler også klagesaker etter matrikkelloven, eierseksjonsloven, veiloven, tomtefesteloven og lov om kommunal forkjøpsrett. Statsforvalteren er i tillegg klageinstans i saker der det offentlige overtar privat eiendom etter plan- og bygningsloven (ekspropriasjon). Denne typen klager behandles først av kommunen. Dersom kommunen ikke gir klageren medhold, sender kommunen klagen til Statsforvalteren for endelig avgjørelse. 

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 02.03.2022

Statsforvalteren fremmer innsigelse til detaljreguleringsplan for Vaulen skole

På grunn av manglende uteoppholdsareal i tilknytning til skolen fremmer vi innsigelse til planforslaget, jf. hensyn til barn og unges oppvekstsvilkår fastsatt i pbl. § 1-1, Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging og Opplæringsloven § 9A-7. 

Videre har vi faglige råd om at:

  • Det sikres lademuligheter for bil og i ansattes sykkelparkering, og at en andel av sykkelparkeringsplassene blir utformet som sykkelparkeringsplass for større sykler/sykkelhenger.
  • Det gjennomføres en reell vurdering av hensiktsmessig energikilde for planen i tillegg til fjernvarme.
  • Det gjennomføres en livsløpsanalyse av planlagte tiltak for å kartlegge det totale forventede klimaavtrykket/klimagassutslipp som følge av denne planen.

Publisert 09.02.2022

Endring av reguleringsplan for omregulering av friområde til bustadføremål i Gjesdal – settestatsforvaltar opphevar formannskapets vedtak

Statsforvaltaren i Rogaland klaga på Gjesdal kommune sitt vedtak om endring av reguleringsplan etter forenkla prosess for omregulering av friområde til bustadføremål. Klagen er grunngjeve med omsyn til barn- og unges interesser og manglande vurderingar og krav frå kommunen om erstatningsareal. Settestatsforvaltar, Statsforvaltaren i Vestland, har konkludert med at vilkåra for å behandla endringa i reguleringsplanen etter den enklare prosessen i plan- og bygningslova § 12-14 ikkje var til stades. Statsforvaltaren opphevar difor vedtaket gjort av formannskapet.


Publisert 09.02.2022

Søknad om midlertidig etablering av ein Artic Dome i Hjelmeland - settestatsforvaltar gjer om kommunens vedtak

Statsforvalteren i Rogaland klaga på Hjelmeland kommune sitt vedtak om å gje midlertidig dispensasjon for oppføring av ein Artic Dome i strandsona på eigedom 64/4. Omsøkt plassering kjem i konflikt med strandsoneinteressane på staden, jf. plan- og bygningslova § 1-8. Statsforvaltaren i Vestland var settestatsforvaltar i saka, og har kome til at vilkåra for dispensasjon ikkje er oppfylt og gjer om kommunen sitt vedtak.


Publisert 04.02.2022

Statsforvalteren har gitt uttale til samfunnsdelen med arealstrategi til Karmøy kommune

Kommunen har utarbeidet et oversiktlig dokument som tydelig er knyttet opp mot FN sine bærekraftsmål. Det er positivt at arealstrategiens hovedgrep gir et tydelig signal om en dreining bort fra en spredt og bilbasert arealutvikling og som støtter opp om en samordnet bolig-, areal og transportplanlegging. Dette har også positive virkninger for natur, klima og samfunnssikkerhet.

Vi savner derimot tydeligere føringer for hvordan de prioriterte satsingsområdene konkret skal følges opp for å nå målene satt i samfunnsdelen. Konkretisering av tiltak kunne også vært gjort i en større grad i arealstrategien for å styrke koblingen mellom arealdelen og samfunnsdelen. Det bør også fremgå tydeligere av planen hvordan satsingsområdene er knyttet til kommunens identifiserte og prioriterte utfordringer, slik de er beskrevet i planstrategien.


Publisert 03.02.2022

Innsigelse til støyrapporten i plan for vedlikeholdsområde for tog på Kvaleberg

Den reviderte støyrapporten fra september 2021, som er vedlagt planen, har mangler i henhold til nye føringer i revidert Retningslinje for behandling støy i arealplanlegging (T-1442/21), som trådte i kraft i juni 2021.


Publisert 21.12.2021

Innspel til oppstartsvarsel for planprogram Orstad-Kalberg-Frøyland-Kvernaland i Time

Statsforvaltaren har gitt uttale til varsel om oppstart av planprogram for områda Orstad-Nord – Kalberg-Frøyland-Kvernaland som Time kommune har send på høyring. Vår tilbakemelding er at kommunen som reguleringsmynde har høve til å velja ein slik planprosess det vert lagt opp til. Vårt råd er likevel at kommunen følgjer kravet i kommuneplanen sine føresegner og utarbeider ein områdeplan for området.


Publisert 15.11.2021

Veileder for arealstrategi og kommunalt jordvernmål

Rogaland fylkeskommune har utarbeidet en ny veileder til Regionalplan for Jæren og Søre Ryfylke. Veilederen tar for seg utarbeidelse av arealstrategi steg for steg, og viser hvordan kommunene kan sette kommunalt jordvernmål.


Publisert 05.11.2021

Statsforvalteren har gitt uttale til Gjesdal sitt planprogram

Gjesdal kommune skal revidere kommuneplanens arealdel og har lagt ut forslag til planprogram på høring. Statsforvalteren har kommet med innspill til planprogrammet ut fra de nasjonale ansvarsområdene vi er satt til å ivareta.


Publisert 02.08.2021, Sist endret 02.08.2022

Liste over sakshandsamarar av plansaker

Alle avdelingar og embetsleiinga hos Statsforvaltaren er involverte i arbeidet med å gje tidleg og tydeleg informasjon om nasjonale og viktige regionale interesser inn i kommunalt planarbeid. Sakene vert fordelte på sakshandsamarar som er knytte til ulike avdelingar som samarbeider tett om ein samordna uttale som gjeld heile embetet sitt ansvar.


Publisert 07.07.2021

Krav til klimautredninger i reguleringsplaner

Kommunen kan kreve at det gjøres vurderinger av klimagassutslipp i en reguleringsplan. Dette kan forankres både i plan- og bygningsloven (pbl.) og de generelle utredningskrav i forvaltningsloven.