Kommunal styring

Oppdatert 10.05.2022

Statsforvalteren skal kontrollere og veilede kommunene om rettsregler som gjelder kommunale organer. Dette gjelder både generelle og spesifikke juridiske problemstillinger og spørsmål knyttet til økonomireglene. Statsforvalteren skal også formidle signaler fra departementene til kommunene.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

20.06.2022

Bedre kommuneøkonomi i Rogaland

De endelige økonomiske nøkkeltallene fra KOSTRA viser at kommunene i Rogaland har klart seg godt i 2021 og at det jevnt over er en bedring i kommuneøkonomien fra 2020.


08.06.2022

Skjønstilskot til vertskommunar i samband med den ukrainske flyktningsituasjonen

Stortinget har auka skjønsramma til kommunane i 2022 med 170 millionar kroner til vertskommunar som har vesentlege utgifter til ukrainske flyktningar i mottaksfasen. Dette gjeld utgifter som ikkje blir dekka av vertskommunetilskotet, eller av andre statlege tilskot innan barnevern og helse.


18.05.2022

Revidert nasjonalbudsjett 2022 og Kommuneproposisjonen 2023 - nokre hovudpunkt

Revidert nasjonalbudsjett 2022 (RNB) og Kommuneproposisjonen 2023 blei lagt fram 12. mai. Her er nokre hovudpunkt og lenkjer til dei aktuelle dokumenta.


04.05.2022

Statsforvalteren tilrår ikke utredning av grensejustering av Lysebotn til Sirdal kommune

Statsforvalterens tilråding knyttet til det betingede initiativet om grensejustering er nå sendt til Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) for avgjørelse om utredning skal igangsettes. Statsforvalteren har etter en samlet vurdering kommet til at det ikke foreligger tungtveiende grunner for å igangsette en utredning per i dag.


11.04.2022

Kommuneøkonomidagen 2022

Kommuneøkonomidagen er ein fast årleg samling for ordførarar, kommunedirektørar/rådmenn og økonomiansvarlege i kommunane.


05.04.2022

– Berekraftige velferdssamfunn blir ei hovudsatsing i Rogaland

Det er ikkje mogleg å løysa helse- og omsorgsoppgåvene på same måten som i dag. Me må bli flinkare til å førebygga i staden for å reparera. Derfor blir berekraftige velferdssamfunn ei viktig satsing for Statsforvaltaren i Rogaland dei neste åra. Nå har fleire gode prosjekt i kommunane fått til saman 10 millionar kroner i skjønstilskot.


30.03.2022

Lovlighetskontroll: Vedtak om frisbeegolfbane i Randaberg kommune er ugyldig

Statsforvalteren opphever vedtaket til Hovedutvalg for nærmiljø og kultur i Randaberg kommune av 02.09.2021 om etablering av frisbeegolfbane i Giljaskogen. Vedtaket lider av både materielle og prosessuelle feil.


23.02.2022

Statsforvaltaren tilrår grensejustering av Forsand-delen av Sandnes

Grensejusteringa kan behandlast etter inndelingslova. Statsforvaltaren i Rogaland tilrår vidare ei grensejustering slik at Forsand-delen av Sandnes blir ein del av Strand kommune.


09.02.2022

Innbyggarhøyringa i Forsand-delen av Sandnes: Fleirtalet vil til Strand kommune

Innbyggarane som har svart på innbyggarhøyringa er klar i tilbakemeldinga. 54 prosent ønsker ei grensejustering til nabokommunen Strand.


02.02.2022

Anmodning om grensejustering av området nord for Lysefjorden (Kolabygda) fra Strand til Sandnes kommune er sendt til KDD for avgjørelse

Det er kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) som avgjør om utredning av innbyggerinitiativet skal skje. Statsforvalteren er bedt av KDD om å gi vår innstilling ved oversending av saken. Statsforvalteren har etter en samlet vurdering kommet til at det ikke foreligger tungtveiende grunner for å igangsette en utredning per i dag. Saken er nå oversendt til KDD for avgjørelse av om ytterligere utredning skal skje.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel